Katowice: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów szpitala.
Numer ogłoszenia: 142478 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 126114 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów szpitala..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru ( obiektów szpitalnych ) znajdujących się przy ul. Korczaka 2, Korczaka 22 ( dawniej 24 ), Korczaka 27 w Katowicach. Wykaz i charakterystykę punktów poboru zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2.Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej ( +/- 10 % ) do wszystkich punktów poboru wynosi : 507 848 kWh ( za okres umowy tj. 24 miesiące ). Moc umowna : podano w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 3.Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 4.Dostawa energii elektrycznej ma odbywać się zgodnie ze standardami i na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2012 r., poz.1059 z późn. zm. ) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa. 5.Wykonawca musi posiadać zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6.Informacje dodatkowe : a) Aktualnie Zamawiający ma zawarte umowy firmą Tauron i nie posiada rozdzielonych umów na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej . Przedmiotowe umowy wygasają z dniem 30.06.2015 r. ; b) Dla obiektów objętych postępowaniem procedura ewentualnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzana jest po raz pierwszy ; c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej w razie potrzeby przeprowadził procedurę skutecznej zmiany sprzedawcy energii zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego powyższej czynności ; d) Wszystkie punkty poboru są istniejącymi obiektami, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi ; e) Od Wykonawców biorących udział w postępowaniu oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania ( co nie jest obowiązkowe ale jest zalecane ); f) Energia elektryczna powinna spełniać standardy i parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami ; g) Dostawa energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający będzie posiadał na dzień rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji ; h) Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z zastosowanym przez niego okresem rozliczeniowym ; i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów poboru energii podanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ, w szczególności w przypadku zmian praw własności, praw administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów poboru energii, a także do zmiany mocy ; j) Nazwy punktów odbioru energii elektrycznej wskazane w fakturze powinny być zgodne z nazwami punktów odbioru energii elektrycznej określonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 7.Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11,ust.8 ustawy PZP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139590,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ