Ogłoszenie nr 26414 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.
Katowice: Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 14391 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 326 038 400, faks 326 038 553, e-mail marek.cp27@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpsychiatrii.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/PN/Cat/KAT/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia ( art.29 do 30 ustawy PZP ) są usługi cateringowe – obejmujące sporządzanie całodziennych posiłków szpitalnych ( oraz posiłków jednodaniowych ) i dostarczanie ich do miejsca dystrybucji znajdującego się w budynku głównym szpitala, przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w przyziemiu( podpiwniczenie ) – przy bocznej klatce schodowej wyposażonej w windę typu szpitalnego : występuje konieczność transportu ręcznego przez pracowników Wykonawcy od środka transportu do wskazanego miejsca dystrybucji. a)szacunkowo określa się, że z posiłków korzystać będzie od 190 do 210 osób dziennie, b)wykonawca powinien zapewnić przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet zalecanych przez szpital, w ramach ceny zaproponowanej w ofercie w odniesieniu do tzw. osobodnia, oraz w oparciu o przykładowy jadłospis stanowiący Nr 8 do SIWZ, w którym określono diety tzw. podstawowe ( normalne dla wszystkich pacjentów ) oraz diety cukrzycowe 3 – posiłkowe bez drugiego śniadania i podwieczorku, diety cukrzycowe 5 posiłkowe i diety lekkostrawne ( wątrobowe i żołądkowe ) oraz wegetariańskie– średnie ilości diet specjalnych podano w uwagach pod ostatnim jadłospisem. c)posiłki muszą być przygotowywane wyłącznie przez wykonawcę, z pominięciem jakichkolwiek podwykonawców i pośredników ; -dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia, w okresie obowiązywania umowy,-wykonawca powinien zapewnić dostawy posiłków w rozbiciu na 7 oddziałów szpitalnych , w godzinach : śniadanie od 08:00 do 08:30,obiad i kolacja : od 12:00 do 12:30 ( dopuszcza się dostarczanie kolacji wraz z obiadem – posiłki podzielne powinny być poporcjowane ).Wykonawca musi przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie cateringu musi zostać wydany w czasie 4 godzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukowania). Temperatura posiłków GHP/GMP powinna wynosić odpowiednio:- gorące zupy: +75°C ( +/- 3° C ), - gorące drugie dania: +63°C (+/- 3° C ),- potrawy serwowane na zimno: +4°C, - napoje ciepłe 75 ° C +/- 3° C.d)zamawiający będzie podawał wykonawcy ilość stanu żywionych z jednodniowym wyprzedzeniem, do godz.12:00 uwzględniając również ilość dań dietetycznych;-wykonawca musi być przygotowany na dostarczanie dodatkowych porcji w sytuacjach kryzysowych ( nadzwyczajnych ), w maksymalnym czasie do 1 godziny 30 minut od złożenia zamówienia, e)posiłki muszą być dostarczane w termosach i pojemnikach wykonawcy zapewniających odpowiednią temperaturę i posiadających atest na kontakt z żywnością – wykonawca zapewnia ciągłość usług w okresie obowiązywania umowy ;- wymaga się od wykonawcy posiadania 2 kompletów termosów i pojemników ( jeden komplet pozostaje w miejscu dystrybucji i jest odbierany przez wykonawcę przy kolejnej dostawie ), wykonawca odpowiada za mycie termosów i pojemników ;f)wykonawca powinien dysponować kuchnią, wraz z odpowiednim zapleczem oraz środkami transportu ; g)wykonawca ma obowiązek opracowywać jadłospis dekadowy ( na 10 dni ), który powinien dostarczać osobie wyznaczonej przez zamawiającego, z trzy dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy ( kolejnych dostaw ), z uwzględnieniem przykładowych jadłospisów wymienionych w ppkt.b. h)wsad do kotła nie może być mniejszy niż 70 % wartości netto ( tzw. osobodnia, na każdego żywionego ), podanej ceny ofertowej,i)wykonawca codziennie będzie dostarczał : łyżki, widelce, noże i kubki jednorazowego użytku, stosownie do ilości stanu żywionych – na swój koszt.j)obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.Podstawą obliczenia ceny oferty jest „Przykładowy jadłospis” i Opis diet stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Pozostałe szczegóły zawiera SIWZ i załączniki. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania dań dietetycznych, w ramach ceny jednostkowej podanej w ofercie przetargowej przez wykonawcę.Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV: 15894220-9, 55520000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT522300.40
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ Postęp ” Sp. z o.o.,  marcin.samborek@zywieniepostep.pl,  ul. Odrodzenia 9,  41-209 ,  Sosnowiec,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 564084.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 564084.43
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 670581.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.