Ogłoszenie nr 306955 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.
Katowice: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, woj. śląskie, państwo , tel. 326 038 400, e-mail marek.cp27@wp.pl, faks 326 038 553.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpsychiatrii.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
Siedziba zamawiającego, budynek administracji pokój nr 12, 40- 340 Katowice, ul. Korczaka 22

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.centrumpsychiatrii.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie - pocztą kurierem,posłańcem,lub osobiście
Adres:
Centrum Psychiatrii w Katowicach ( bud.admin.pokój nr 12) 40-340 Katowice, ul.Korczaka 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.
Numer referencyjny: 01/U-OM/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A) Ochrona obiektów oraz mienia szpitala przed zaborem, kradzieżą i dewastacją znajdującego się w budynkach szpitalnych położonych przy ul. Korczaka 2, 22 i 27 w Katowicach, oraz na posesji szpitala i poza nią, poprzez dozorowanie.Zakres zamówienia obejmuje również ochronę fizyczną pracowników szpitala przed pacjentami przejawiającymi agresję wobec nich, oraz w stosunku do innych pacjentów i osób – z użyciem Grupy Interwencyjnej ( GI ) włącznie. Do obowiązków ochrony należy także zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa personelowi szpitala, w tym także w sytuacjach kryzysowych ( np. alarm bombowy, terrorystyczny, pożar, ewakuacja itp.). W sytuacjach koniecznych zakres czynności obejmuje udzielanie pomocy przedmedycznej (ratowniczej ).W skład obiektów wchodzi : •portiernia główna przy bramie wjazdowej ( obiekt użyczany przez firmę zewnętrzną) ; • magazyn z garażem i stacją wymiennika ciepła obok portierni głównej ( obiekt użyczany przez firmę zewnętrzną ;•budynek główny szpitala ;•budynek administracyjno – biurowy wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul.Korczaka 22 ( naprzeciw portierni głównej ) ;•magazyn gospodarczy ( budynek byłego prosektorium ) ;•budynek techniczny ( agregat prądotwórczy, stacja transformatorowa ) poza ogrodzeniem posesji szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie. B) Ochrona poprzez monitoring obiektu szpitala przy ul. Korczaka 2 w Katowicach, położonego po przeciwnej stronie drogi w odległości ok. 300 m od portierni głównej ( Poradnia i Oddział Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu ), z uwzględnieniem doraźnych interwencji w przypadkach koniecznych ;C) Zabezpieczenie ruchu osobowo – towarowego w budynku głównym i na terenie posesji szpitala, w tym pobieranie opłat parkingowych z użyciem kasy fiskalnej. D) Podejmowanie doraźnych interwencji na wezwanie osób funkcyjnych pełniących dyżury ( lub osób upoważnionych ) i dyrekcji szpitala, z użyciem w razie potrzeby grupy interwencyjnej (GI). E) Obsługa centralki telefonicznej, w dni robocze w godzinach od 14:00 do 08:00, a w soboty, niedziele, święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy całodobowo ( poprzez przekierunkowanie rozmów na żądane numery, z telefonu stacjonarnego znajdującego się w portierni głównej ).F) Odbieranie sygnałów z centralki sygnalizacji pożaru ( portiernia w budynku głównym ), sprawdzenie miejsca sygnalizowanego pożaru oraz kasowanie w odpowiednim czasie sygnału na centralce, w przypadku fałszywego alarmu.G) Patrolowanie i wykonywanie innych czynności mieszczących się w ramach ochrony. H) Wykonywanie zadań ochrony fizycznej powinno odbywać się całodobowo :•w godzinach od 07:00 do 19:00 w pięcioosobowej obsadzie personalnej ;•w godzinach od 19:00 do 07:00 w czteroosobowej obsadzie personalnej. Pracownicy ochrony powinni być odpowiednio umundurowani i wyposażeni w niezbędny sprzęt oraz powinni posiadać imienne identyfikatory.I) System monitoringu w obiekcie przy ul. Korczaka 2 powinien być włączany i wyłączany w okresie trwania umowy, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. J) Wykonawca na swój koszt powinien zainstalować w budynku przy ul. Korczaka 2 w Katowicach system monitoringu, który stanowił będzie jego własność - minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług ochrony, z możliwością odbioru sygnału alarmowego w portierni przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ( odległość ok. 300 m ).Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:79711000-1, 79715000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie koncesji lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie ochrony.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 1 200 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi dotyczące przedmiotu zamówienia, każda o wartości minimum 600 000,00 PLN brutto w odniesieniu do obiektów szpitalnych, b)Wykonawca na swój koszt zainstaluje w budynku przy ul. Korczaka 2 w Katowicach system monitoringu, który stanowił będzie jego własność - minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług ochrony, z możliwością odbioru sygnału alarmowego w portierni przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ( odległość ok. 300 m ), c)Wykonawca w składzie osobowym przewidzianym do realizacji zamówienia dysponował będzie 4 pracownikami posiadającymi uprawnienia ratowników medycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia : 1) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP , dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ.2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia : 1)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 2)Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 6 do SIWZ. 3)Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. 4)Dokument dotyczący posiadania uprawnień ratowników medycznych. 5)Koncesja lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie ochrony.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 26 ust. 2f Pzp zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego oraz braku podstaw wykluczenia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 19 500,00 złotych ( dziewiętnaście tysięcy pięćset zł.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60.00
Czas reakcji grupy interwencyjnej30.00
Termin płatności10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zawarte są w Projekcie (wzorze)umowy, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ opublikowanej na stronie internetowej zamawiającego, w zakładce zamówienia

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art.144 ust.1 pkt.1 oraz pkt.1e ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczące : 1)Cena usługi może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT, z zachowaniem wartości netto świadczonej usługi z terminem jej obowiązywania, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Zmiana ceny nie może dotyczyć zrealizowanej części umowy. 2)Cena usługi może również ulec zmianie w przypadku, jeżeli doszłoby do nieprzewidywanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3)Ze względu na restrukturyzację służby zdrowia, ilość pracowników Wykonawcy może ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości zatrudnianych osób, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 4)Wartość umowy może ulec zwiększeniu w przypadku sytuacji kryzysowych związanych z bezpieczeństwem państwa i szpitala, do kwoty niezbędnie koniecznej wynikającej z konkretnej sytuacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/09/2016, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Obowiązuje język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
</