Ogłoszenie nr 330740 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.
Katowice: Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 310111

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 310561

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 326 038 400, faks 326 038 553, e-mail marek.cp27@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpsychiatrii.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
03/RB-SKOCZ/ROPS/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie. Roboty obejmują : demontaż, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty c.o, elektryczne, roboty murowo-tynkowe, posadzkarskie, okładzinowe i stolarskie, malarskie, ogólnobudowlane, wywóz gruzu, utylizację. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentach zawartych w SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca przed opracowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu robót. Roboty muszą być prowadzone w czynnym zakładzie ( szpitalu ), w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, personelowi szpitala i pracownikom Wykonawcy, oraz innym osobom przebywającym w rejonie robót. WZÓR WNIOSKU o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami opublikowano na stronie internetowej zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące : a) przedłużenia terminu końcowego wykonania robót budowlanych, b) i/lub ograniczenia zakresu robót budowlanych, co związane jest ze zmniejszeniem wynagrodzenia finansowego za ich wykonanie, c) warunki wymienione w ppkt. a,b będą obowiązywać w odniesieniu do przedłużenia terminu, jeżeli organ dotujący przedmiotowe zadanie ( Województwo Śląskie ) wyrazi na nie zgodę. Termin końcowy realizacji zamówienia będzie wówczas uzależniony od decyzji organu dotującego ( Województwo Śląskie ). Natomiast wysokość zapłaty za wykonane zadanie określona zostanie za faktycznie wykonane roboty, na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składnia ofert. W dniu wysłania zaproszenia do zakwalifikowanych wykonawców, na stronie internetowej zostanie opublikowana SIWZ wraz z załącznikami. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

II.5) Główny Kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45330000-9, 45311200-2, 45331100-7, 45430000-0, 45442100-8, 45111220-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg ograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT159466.87
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Instalacyjno - Remontowy ZBYSZKO - Zbigniew Piecha,  ,  ul. Jasna 138,  43-190,  Mikołów,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 196144.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 196144.25
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 196144.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.