Katowice: Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach..
Numer ogłoszenia: 333514 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 278304 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu termomodernizację budynku głównego szpitala przy ul.Korczaka 27 w Katowicach, poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ww. robót budowlanych na czynnym obiekcie podmiotu leczniczego.Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy PZP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.00.00.00-7, 71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1202521,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ