Katowice: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2014 roku, przetarg 2 - uzupełniający.
Numer ogłoszenia: 540616 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 505004 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2014 roku, przetarg 2 - uzupełniający..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2014 roku. Szczegóły ( opis ) zawiera Wykaz Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11,ust.8 ustawy PZP. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety ( razem 3 ) lub na wybrany pakiet ( pakiety )...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 85.14.90.00-5, 33.14.11.10-4, 33.63.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3162,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1056,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ