Katowice: Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.
Numer ogłoszenia: 12666 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 348466 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi cateringowe - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad, kolacja ). a)Przygotowanie oraz dowóz 14 600 całodziennych posiłków w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie przy ulicy Katowickiej 21, średnio dziennie około 40 zestawów (dla 40 osób). b)Wykonawca powinien posiadać termosy lub pojemniki ( 2 komplety ) zapewniające odpowiednią temperaturę dostarczanych posiłków oraz posiadających atest na kontakt z żywnością. c)Realizacja zamówienia będzie następować codziennie w okresie obowiązywania umowy, na podstawie zapotrzebowania określającego ilość zamawianych posiłków, złożonego przez Zamawiającego, do godziny 08:30 na obiady i kolacje wydawane w dniu składania zamówienia oraz na śniadania w dniu następnym. Dostarczenie śniadań : godzina 06:00 do 6:45, dostarczenie obiadów i kolacji, godzina 11:30 do 12:00.Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1, 15.89.42.20-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ