Ogłoszenie nr 10503 - 2017 z dnia 2017-01-19 r.
Katowice: Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 373933

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 373980;374312

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 326 038 400, faks 326 038 553, e-mail marek.cp27@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpsychiatrii.eu , zakładka zamówienia
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/PN/Cat/Sk/16
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia ( art.29 do 30 ustawy PZP ) są usługi cateringowe – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad, kolacja ) – Przygotowanie oraz dowóz 14 600 całodziennych posiłków w okresie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie przy ulicy Katowickiej 21, średnio dziennie około 40 zestawów (dla 40 osób). a)Wykonawca powinien posiadać termosy lub pojemniki ( 2 komplety ) zapewniające odpowiednią temperaturę dostarczanych posiłków oraz posiadających atest na kontakt z żywnością. b)Realizacja zamówienia będzie następować codziennie w okresie obowiązywania umowy, na podstawie zapotrzebowania określającego ilość zamawianych posiłków, złożonego przez Zamawiającego, do godziny 08:30 na obiady i kolacje wydawane w dniu składania zamówienia oraz na śniadania w dniu następnym.Dostarczenie śniadań : godzina 06:00 do 6:45, dostarczenie obiadów i kolacji, godzina 11:30 do 12:00. Wykonawca musi przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, posiłek w formie cateringu musi zostać wydany w czasie 4 godzin od momentu jego sporządzenia (wyprodukowania). Temperatura posiłków GHP/GMP powinna wynosić odpowiednio: - gorące zupy: +75°C ( +/- 3° C ), - gorące drugie dania: +63°C (+/- 3° C ), - potrawy serwowane na zimno: +4°C, - napoje ciepłe 75 ° C +/- 3° C. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Podstawą obliczenia ceny oferty jest „Przykładowy jadłospis” i Opis diet stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Pozostałe szczegóły zawiera SIWZ i załączniki. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania dań dietetycznych, w ramach ceny jednostkowej podanej w ofercie przetargowej przez wykonawcę. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV: 55520000-2, 15894220-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT175784.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji - Pensjonat Malwa PPHU Kazimierz Grycz,  malwa@malwa.pl,  ul.Jatny 11 ,  43-438,  Brenna,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189846,72
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189846,72
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 283824,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.