Katowice: 1.Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27. 2.Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach przy ul. Korczaka 2 - poprzez ocieplenie murów fundamentowych.
Numer ogłoszenia: 248982 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204642 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1.Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27. 2.Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach przy ul. Korczaka 2 - poprzez ocieplenie murów fundamentowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu poprawę standardu i warunków użytkowania Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu na II piętrze w budynku głównym szpitala przy ul. Korczaka 27 - poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych, oraz roboty budowlane mające na celu ocieplenie murów fundamentowych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Katowicach przy ul. Korczaka 2, co przyczyni się również do poprawy warunków użytkowania i podniesienia standardu technicznego obiektu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ww. robót budowlanych na czynnych obiektach podmiotu leczniczego. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ, którą wraz z zaproszeniem do udziału w postępowaniu otrzymają Wykonawcy zaproszeni do składania ofert. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy PZP..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.51.40-0, 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.32.00.00-6, 45.32.10.00-3, 45.11.12.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 255901,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ