Numer ogłoszenia: 281234 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 278304 - 2014 data 21.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, fax. 032 6038553.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: