Katowice: Dostawa drobnego sprzętu medycznego.
Numer ogłoszenia: 334178 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307514 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu medycznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu : igły, strzykawki, pojemniki na zużyty sprzęt i materiały, rękawice, maski na twarz, kaniule, cewniki, termometry, kieliszki do leków, szpatułki drewniane, pojemniki plastikowe na mocz, worki na mocz, ostrza chirurgiczne, kaczki i baseny jednorazowe, czepki i fartuchy fizelinowe, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, żel i papier do EKG, oraz inne materiały i sprzęt. Szczegóły ( opis ) zawiera Wykaz Wyceny Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11,ust.8 ustawy PZP...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.14.20-0, 33.14.12.20-8, 33.14.12.00-2, 33.79.00.00-4, 33.14.14.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ