Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Centrum Psychiatrii w Katowicach
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500049468-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.
Centrum Psychiatrii w Katowicach: Dostawa drobnego sprzętu medycznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595820-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Psychiatrii w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 326 038 400, e-mail marek.cp27@wp.pl, faks 326 038 553.
Adres strony internetowej (url): www.centrumpsychiatrii.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/PN/DSM/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego asortymentu : igły, strzykawki, pojemniki na zużyty sprzęt i materiały, rękawice, maski na twarz, kaniule, cewniki, termometry, kieliszki do leków, szpatułki drewniane, pojemniki plastikowe na mocz, worki na mocz, ostrza chirurgiczne, kaczki i baseny jednorazowe, czepki, fartuchy i prześcieradła fizelinowe, cewniki, żel i papier do EKG, żel do USG, oraz inne materiały i drobny sprzęt. Szczegóły ( opis ) zawiera Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 8 do SIWZ. SIWZ opublikowana została na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11,ust.8 ustawy PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33141000-0

Dodatkowe kody CPV: 33141300-3, 33141320-9, 33141310-6, 33141420-0, 33141220-8, 33141200-2, 33790000-4, 33141410-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 78329.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
Email wykonawcy: zarys@zarys.com.pl
Adres pocztowy: ul. Pod Borem 18
Kod pocztowy: 41-808
Miejscowość: Zabrze
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 86320.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 86320.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107232.83
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych