Ogłoszenie nr 72673 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.
Katowice: Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 55631 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27620698600000, ul. ul. Korczaka  27, 40340   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 326 038 400, faks 326 038 553, e-mail marek.cp27@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpsychiatrii.eu , zakładka zamówienia
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
01/ENERG-EL/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktów poboru ( obiektów szpitalnych ) znajdujących się przy ul. Korczaka 2, Korczaka 22, Korczaka 27 w Katowicach. Wykaz i charakterystykę punktów poboru zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2).Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej ( +/- 10 % ) do wszystkich punktów poboru wynosi : 510 330 kWh ( za okres umowy tj. 24 miesiące ). Moc umowna : podano w Załączniku Nr 3 do SIWZ 3).Określenie szacunkowego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowi element służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. 4).Dostawa energii elektrycznej ma odbywać się zgodnie ze standardami i na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne ( Dz.U. z 2012 r.,poz.1059 z późn. zm. ) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowiązujących przepisach prawa. 5).Wykonawca musi posiadać zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego właściwym dla lokalizacji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 6).Informacje dodatkowe : a) Aktualnie Zamawiający ma zawarte umowy na dystrybucję energii elektrycznej z firmą Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach do wszystkich punktów poboru. Przedmiotowe umowy dotyczące punktów poboru przy ul. Korczaka 27 wygasają z dniem 30.06.2017 roku ( Zamawiający przed upływem tego terminu zawrze nowe umowy z firmą Tauron ), do pozostałych punktów poboru umowy obowiązują na czas nieoznaczony. b) Dla obiektów objętych postępowaniem procedura ewentualnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzana jest po raz kolejny ; c) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na dostawę energii elektrycznej przeprowadził procedurę skutecznej zmiany sprzedawcy energii zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego powyższej czynności ; d) Wszystkie punkty poboru są istniejącymi obiektami, z układami pomiarowo-rozliczeniowymi kompatybilnymi z dotychczasowym OSD ; e) Od Wykonawców biorących udział w postępowaniu oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania ( co nie jest obowiązkowe ale jest zalecane ); f) Energia elektryczna powinna spełniać standardy i parametry techniczne, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a także Polskimi Normami ; g) Dostawa energii elektrycznej będzie odbywać się za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, z którym Zamawiający będzie posiadał na dzień rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji ; h) Rozliczenia ilości sprzedanej energii odbywać się będą na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego,zgodnie z zastosowanym przez niego okresem rozliczeniowym ; i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby punktów poboru energii podanych w Załączniku Nr 3 do SIWZ, w szczególności w przypadku zmian praw własności, praw administrowania, zmiany sposobu użytkowania i zamknięcia punktów poboru energii, a także do zmiany mocy ; j) Nazwy punktów odbioru energii elektrycznej wskazane w fakturze powinny być zgodne z nazwami punktów odbioru energii elektrycznej określonymi w Załączniku Nr 3 do SIWZ. k) Wykonawca winien posiadać umowę, umowy lub uprawnienia umożliwiające pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej – w czasie realizacji umowy dla zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV: 09300000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT108904.42
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GREEN S.A. ,  przetargi@greensa.pl,  ul. A. Słonimskiego 6,  50-304 ,  Wrocław,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 133952.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 133952.44
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138 095,30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki