Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Data zamieszczenia :2018-02-20
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach i filii w Skoczowie.


POWIADOMIENIE – INFORMACJA

z otwarcia ofert w Konkursie Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2018/2020 r. ),dotyczy spraw o numerach : 03/Cp/INT/2018 ; 09/Cp/Sk-K/2018; 10/Cp/K2-K/2018 :

W wymaganym terminie wpłynęły oferty od n/w świadczeniodawców :
1. Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej
21 w Skoczowie : Usługi Psychologiczne Cieszysława
Marcol 43- 300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 15/3
Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2018 :
Cena : 1,50 za 1 pkt.,za nadwykonanie - 0,90 zł. za 1 pkt.

2.Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach - jako kierownik : 3,50 zł. za 1 pkt., w granicach limitu miesięcznego - zgodnie z zapisami umowy; 0,60 zł., za pozostałe wypracowane punkty zgodnie z zapisami SWKO, za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,35 zł.
Numer sprawy: 10/Cp/K2-K/2018. Ofertę złożyła firma POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3.

Data zamieszczenia :2018-02-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2018
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500034078-N-2018 z dnia 15-02-2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 03/Cp/INT/2018

2.Dotyczy : konkursu na świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum Psychiatrii, w tym :
a)Udzielanie konsultacji i porad,
b)Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych( USG ),
c)Interpretacja badań EKG.

3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 10/Cp/K2-K/2018

2.Dotyczy : konkursu na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-14
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2018

2.Dotyczy : konkursu na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-07
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-02-02
INFORMACJA - Ogłoszenie, dotyczy : otwarcia ofert , w postępowaniu przetargowym ( przetarg nieograniczony ), zadanie pod nazwą : Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/Cat/KAT/2018
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 509195-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-29
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy: wyboru najkorzystniejszych ofert, na NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2018
06/Cp/Pu – K2 – 22/2018
16A/Cp/P – K2/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2018.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 509195-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-24
Informacja z Otwarcia Ofert - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2018
06/Cp/Pu – K2 – 22/2018
07/Cp/Sk – P/2018
16A/Cp/P – K2/2018

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-24
PLAN postępowań o udzielenie zamówień publicznych Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2018 roku.


Roboty budowlane, usługi i dostawy ) – wg art.13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 500014628-N-2018 z dnia 19-01-2018 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 07/Cp/Sk - P/2018
2.Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2018
2.Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.


Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16A/Cp/P – K2/2018
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 06/Cp/Pu-K2-22/2018
2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii
Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy
ul. Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego
przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-12
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-11
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH - Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17

Więcej

Data zamieszczenia :2018-01-08
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) : ZP/PN/Cat/Sk/17

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636116-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

UWAGA : patrz publikacja poniżej - ZMIANY w Ogłoszeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-27
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/17
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 636116-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500081229-N-2017 z dnia 27-12-2017 r.

UWAGA : zmienia się termin składania ofert z dnia 05.01.2018 r. godzina 09:00, na dzień 08.01.2018 r. godzina 09:00, otwarcie ofert godzina 10:00 ( miejsce jak w SIWZ ).

UWAGA : dzień 05.01.2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla naszego zakładu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach


1.Numer referencyjny: 141/2017/N/KATOWICE.
2.Ogłoszenie w BZP : nr 600055-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500045125-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500075718-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-21
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku ”.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500079418-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-08
INFORMACJA – powiadomienie.
Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty ( pakietów ), na zadanie pn. „Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku ”.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017
Nr ogłoszenia o zamówieniu w PZB: 614810-N-2017
z dnia 2017-11-13 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-07
INFORMACJA - Dotyczy : udzielenia zamówienia, na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą : „ Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Treść informacji w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-12-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM : INFORMACJA-POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty , w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą :„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala”.
3.Treść Informacji w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-28
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 614810-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
3.3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500058966 z dnia 15.11.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-27
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.„Dostawa odzieży ochronnej i obuwia."

Oznaczenie sprawy:01/PP/OSzp/Bhp/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-23
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - w związku z Ogłoszeniem o Zamówieniu Społecznym z dnia 16.11.2017 r.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Dotyczy : otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, dla zadania pod nazwą : „ Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala ”.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-20
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017

Informacja dotycząca wszystkich Pakietów:
W przypadku użycia w Wykazie Przedmiotu Zamówienia (pakietach) nazwy handlowej, Zamawiajacy dopuszcza zamienniki o tym samym statusie rejestreacyjnym.

Pakiet 12 - poz. 287 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg w opakowaniu 100 szt. w ilości podanej przez Zamawiającego.
Pakiet 12 - poz. 288 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simethicone (Espumisan) w dawce 40 mg/ml, krople doustne w ilości podanej przez Zamawiającego.
Pakiet 12 - poz. 297 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatu Pancreatinum 25000 j.Ph. Eur., Zamawiający oczekuje preparatu Pancreatinum 10000 j.Ph. Eur.
Pakiet 12 - poz. 293, poz. 294 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów ProbioDr i LactoDr.
Zamawiający wymaga w w/w pozycjach preparatów będących produktami leczniczymi .
Pakiet 12 - poz. 568, poz. 569, poz. 572 – Zamawiający nie zmienia treści zapisu.
Pakiet 17 - poz. 471, poz. 531 - Zamawiający dopuści zamiennik o takim samym statusie rejestracyjnym, takich samych wskazaniach do stosowania, posiadający taką samą postać i takie same substancje czynne o tej samej masie.
Pakiet 17 - poz. 470, poz. 498 - Zamawiający nie zmienia treści zapisu.

Data zamieszczenia :2017-11-20
Informacja - DOTYCZY Postępowania : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.

Przypomina się, że termin składania ofert w przedmiotowej sprawie uległ wydłużeniu do dnia 28.11.2017 roku do godziny 09:00, termin otwarcia godzina 10:00 – miejsce jak w SIWZ. Proszę bardzo uważnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami : odpowiedziami na pytania, wyjaśnieniami, uwagami, zmianami w treści pakietów itp. opublikowanymi na stronie internetowej szpitala, od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu – w celu uniknięcia błędów przy opracowywaniu oferty.

Data zamieszczenia :2017-11-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2018 ROKU.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-17
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ SZPITALNEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA- Oznaczenie sprawy 01/PP/OSzp/BHP/2017

Pakiet I i II-Zamawiający nie wyraża zgody na tkaninę o innym składzie surowcowym.
Pakiet III-Zamawiający wyraża zgodę na dostawę obuwia do przymiarki przez kuriera na koszt Wykonawcy.

Data zamieszczenia :2017-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2017.
2.Dotyczy : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia
szpitala.
3.Treść Ogłoszenia - w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-16
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2017

Załącznik nr 3
§7 ust. 3 – Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w treści umowy zdania: „ Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem ważności krótszym niż wymagany tylko w przypadku uzyskania zgody od Zamawiającego”.
- Zamawiający nie wyraża zgody na inne zmiany w treści umowy.
- Zamawiający przez pojęcie „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku, wyłączając soboty, niedziele i święta. Bieg terminów dostaw ma przypadać w dni robocze.

Pakiet 17 - poz. 503
Pakiet 25 - poz. 603
– Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu.

Pakiet 25 - poz. 605 – Zamawiający nie zmienia treści zapisu.
Pakiet 21 - poz. 590 – Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 15 m w stanie nierozciągnietym z przeliczeniem zamawianej ilości.

Dotyczy pakietów
- Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie za wyjątkiem pozycji wymienionych w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia i zmiany postaci tabletki na tabletki ulegające rozpadowi ( rozpuszczalne) w jamie ustnej i odwrotnie.
- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań za wyjątkiem pozycji wymienionych w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia. W przypadku przeliczenia należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.
- W przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu Zamawiający wyraża zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod produktem.

Data zamieszczenia :2017-11-15
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, dotyczy : Dostawy leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 614810-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500058966 z dnia 15.11.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-14
WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ SZPITALNEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ I OBUWIA- Oznaczenie sprawy 01/PP/OSzp/BHP/2017

Przy składaniu zapytań Zamawiający wymaga od Wykonawców sprecyzowania jakiego pakietu ma dotyczyć wyjaśnienie.

Data zamieszczenia :2017-11-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2018 roku.


1.Numer sprawy ( numer referencyjny ) - ZP/PN/LMOSD/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 614810-N-2017 z dnia
13.11.2017 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ):ZP/PN/LAB/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 604124-N-2017 z dnia 19.10.2017 roku.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 500056008-N-2017 z dnia 09.11.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa szpitalnej odzieży ochronnej i obuwia.


1.Oznaczenie sprawy: 01/PP/OSzp/Bhp/2017.
2.Treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4,pkt.8 ustawy - Dz.U. z 2017 r., poz.1579 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2017-11-07
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy : udzielenia zamówienia na „Dostawę środków czystości w 2018 roku”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017
2.Treść ogłoszenia : zamówienie zostało udzielone - Firma LONA, Ilona Nowak, 41-503 Chorzów, ul. Narutowicza 15
Cena brutto : 147 202,65 zł.

Data zamieszczenia :2017-11-02
INFORMACJA – Powiadomienie. Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. „Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów, koagulometru i czytnika testów paskowych.”


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2017.
2. Nr Ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 604124-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-31
INFORMACJA Z Wyboru najkorzystniejszej oferty : Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 05-B/Cp/ST/2017.
2.Treść informacji : Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę - PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lekarz dentysta JOANNA RYBAK - YAHYAOUI IDRISSI. 40-231 Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 5/1.Adres wykonywania usług : 40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludów 24.

Data zamieszczenia :2017-10-27
INFORMACJA – Powiadomienie.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.„Dostawa
środków czystości w 2018 roku”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/2017.
2. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 604124-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-
04 w BZP.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500049468-N-2017 z dnia 26-10-2017 r.r. w BZP.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy: 05-B/Cp/ST/2017.
2.Treść informacji : w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta : PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA lekarz dentysta JOANNA RYBAK - YAHYAOUI IDRISSI. 40-231 Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino5/1.
Cena oferty: 600,00 zł. brutto za 1 miesiąc - ryczałt.

Data zamieszczenia :2017-10-23
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU, ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2017

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6
Pakiet nr 4
poz. 3 – Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania gwintu na probówce 9 ml..
poz. 6 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ułamkowej ilości opakowań.
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek i uchwytów z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym w opakowaniach po 50 szt., a końcówek do rozmazów hematologicznych w opakowaniach po 300 szt.

Pakiet nr 5
1. Zamawiający dopuści inne, niż w zastawieniu wyceny przedmiotu zamówienia, paki, kontrole, materiały zużywalne i związane z tym inne wielkości oraz ilości opakowań w pełni zabezpieczające wykonanie wymaganychj ilości oznaczeń oraz kontroli.
2. Zamawiający zamierza wykonać 4300 oznaczeń oraz 365 kontroli codziennie naprzemiennie dwa poziomy: N+L, N+H, L+H.
3. Zamawiający dopuśći pominięcie w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia poz. nr 3 i 4 w wypadku zaoferowania analizatora wymagającego jedynie jednego odczynnika do mycia/odbiałczania.
4. Zamawiający dopuśći analizator z pakami, których żywotność po instalacji w aparacie zależy głównie od ilości wykonywanych oznaczeń i w szczególnych przypadkach może wynosić min. 60 dni.

Pakiet nr 6
poz. 7 – Zamawiający dupuści odczynnik CK-MB z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 3 miesiące .
poz. 8 – Zamawiający dupuści odczynnik do ozacz. D-Dimerów z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 6 miesięcy.

Załącznik nr 3b – Zamawiający nie zmienia treści zapisu.

Data zamieszczenia :2017-10-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 05-B/Cp/ST/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie :
Usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii
w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ):ZP/PN/LAB/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 604124-N-2017 z dnia 19.10.2017 roku.

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-18
OGŁOSZENIE O Zmianie Ogłoszenia - Usługa ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer referencyjny: 141/2017/N/KATOWICE.
2.Ogłoszenie w BZP : nr 600055-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500045125-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-17
INFORMACJA – powiadomienie.Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego” w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/DSM/2017.
2. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Dostawa Środków Czystości w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017
2.PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art.4 pkt.8 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-12
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2017

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 4
Poz.14 - Zamawiający dopuści płyn do szyb Clin 0,5 L z atomizerem
Poz.38 - Zamawiający wymaga szamponu do włosów w opak. o pojemności 1 litr.
Uwaga 1 - do poz. 12 - zamawiający wymaga produktu testowanego dermatologicznie z pH 5,5.
Uwaga 2 - w odniesieniu do artykułów wymienionych z nazwy Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie ich produktami równoważnymi.

Data zamieszczenia :2017-10-12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - : "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy – ZP/PN/DSM/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-11
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2018 ROKU.
Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2017

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 4
Poz.22 - Zamawiający wymaga kostki DOMESTOS 3 w 1 w koszyczku.
Poz.38 - Zamawiający wymaga szamponu do włosów w opak. o pojemności 1 litr.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-10
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO w 2018 roku.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach


1.Numer referencyjny: 141/2017/N/KATOWICE.
2.Ogłoszenie w BZP : nr 600055-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-09
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO -Dostawa Środków Czystości w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2017
2. Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-06
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2017

2.Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8
Poz.62 i poz. 63 - Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakichkolwiek pozycji do odrębnego pakietu. Wszystkie pozycje w zestawieniu przedmiotu zamowienia muszą być wycenione przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga mankietow dla dorosłych.

Data zamieszczenia :2017-10-04
OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - "Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2017
2.Ogłoszenie nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-04 r. w BZP

Więcej

Data zamieszczenia :2017-10-04
"Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego" w 2018 roku :
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia + załączniki.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu nr 595820-N-2017 z dnia 2017-10-
04 r. w BZP
3. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-14
Informacja o udzieleniu zamówienia : "Wykonanie monitoringu w części piwnicznej szpitala– montaż urządzeń i uruchomienie sytemu w budynku głównym szpitala".


1.Znak sprawy : U/M-p-BG/2017
2.Treść informacji :
Zamówienie zostało udzielone firmie : F.H.U."PI" Jarosław Laskowski, ul. Mościckiego 6, 40-841 Katowice.
Cena brutto : 10 183,17 zł.

Data zamieszczenia :2017-09-06
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, dotyczy : zadania pod nazwą :„Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - nr 500024136-N-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-05
POWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zadania pod nazwą :„Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-05
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na usługę : Wykonania monitoringu w części piwnicznej szpitala– montaż urządzeń i uruchomienie sytemu w budynku głównym szpitala.


1.Znak sprawy : U/M-p-BG/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-04
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dotyczy : zadania pod nazwą „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”.


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-09-04
POWIADOMIENIE - INFORMACJA, Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty do zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


1.Znak sprawy : 01/U – BR/17.
2.Treść informacji - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na badanie przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych podmiotu leczniczego, za 2017 i 2018 rok.
Uprzejmie informuję, że do badania przedmiotowych sprawozdań jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę : Biuro Biegłych Rewidentów "PATRONAT" Sp. z o.o., ul. Graniczna 61B, 40-018 Katowice.
Cena brutto za badanie : 5.900,00 złotych, za każdy badany rok.


Data zamieszczenia :2017-08-31
INFORMACJA - dotyczy : składania ofert do zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


1.Znak sprawy : 01/U – BR/17.
2.Treść informacji :
W terminie określonym w Zaproszeniu do składania oferty cenowej na przedmiotową usługę wpłynęły dwie oferty od niżej wymienionych firm :
1.LEX-FIN S.c., LEX-FIN Sp. z o.o. Stanisław Bazan, ul. Dąbrówki 16, 40 – 081 Katowice.
Cena brutto za badanie : 6.900,00 złotych, za każdy badany rok.
2. Biuro Biegłych Rewidentów "PATRONAT" Sp. z o.o., ul. Graniczna 61B, 40-018 Katowice. Cena brutto za badanie :
5.900,00 złotych, za każdy badany rok.

Data zamieszczenia :2017-08-28
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


Dotyczy spraw o numerach : 11/Cp/ZLS/2017 oraz 18/Cp/Sk-P/2017.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-21
SIWZ oraz załączniki, dotyczy zadania pod nazwą „Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie”.


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.
4.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki od nr 1 do nr 5.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-17
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2017/2018 r. ), dotyczy spraw o numerach : 11/Cp/ZLS/2017 oraz 18/Cp/Sk-P/2017.

1)11/Cp/ZLS/2017
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Wpłynęła 1 oferta : BELLEVILLE Martyna Jarząb, ul. Sowińskiego 2, 41-400 Mysłowice.
Cena brutto : 4,00 zł.za 1 pkt.
2)18/Cp/Sk-P/2017
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu terapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Wpłynęła 1 oferta : "TO MIEJSCE" Gabinet psychologiczny Magdalena Walewska, ul. Sixta 5/105, 43-300 Bielsko-Biała.
Cena brutto : 4,00 zł.za 1 pkt.

Data zamieszczenia :2017-08-14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w BZP - nr 500012678-N-2017 z dnia 14-08-2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-11
ZAPROSZENIE Do Złożenia Oferty Cenowej - dotyczy : zbadania przez biegłego rewidenta rocznych sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.


1.Znak sprawy : 01/U – BR/17.
2.Treść zaproszenia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 18/Cp/Sk - P/2017.
2.Przedmiot konkursu : realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 11/Cp/ZLS/2017
2.Przedmiot konkursu : udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Nr sprawy : 01/RB–Sk/ROPS/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 567208-N-2017 z dnia
10.08.2017 r.
3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-08-10
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 18/Cp/Sk - P/2017.
2.Przedmiot konkursu : realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-14
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2017

2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Treść informacji : postępowanie zostało wygrane przez - "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii, Paweł Lewicki , ul.Parkowa 2, 43-200 Pszczyna.
Cena brutto za 1 pkt.: 4,00 zł. Termin zawarcia umowy zaplanowano w dniach 24 do 26.07.2017 roku.

Data zamieszczenia :2017-07-14
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2017

2.Przedmiot konkursu : Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Treść informacji : postępowanie zostało wygrane przez - - Gabinet Rozwoju i Psychoterapii, Ksenia Buchta-Malinowska, ul.Kamienna 3/3, 40-067 Katowice.
Cena brutto za 1 godzinę : 20,00 zł.Termin zawarcia umowy zaplanowano w dniach 24 do 26.07.2017 roku.

Data zamieszczenia :2017-07-14
Powiadomienie o udzieleniu zamówienia : PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Treść powiadomienia :
Zamawiający udzielił zamówienia na przedmiotowe usługi dla :
Radca Prawny Marek Charchuła, ul. Kotarbińskiego 24, 41-404 Mysłowice.
Cena netto (36 miesięcy tj.3 lata): 100.800,00 złotych.

Data zamieszczenia :2017-07-13
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty : PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-12
Informacja z Otwarcia Ofert - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2017

2.Przedmiot konkursu : Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Treść informacji : w postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Gabinet Rozwoju i Psychoterapii, Ksenia Buchta-Malinowska, ul.Kamienna 3/3, 40-067 Katowice.
Cena brutto za 1 godzinę : 20,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-07-12
Informacja z Otwarcia Ofert : PRZETARG PUBLICZNY O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Treść informacji :
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Radca Prawny Marek Charchuła, ul.Kotarbińskiego 24, 41-404 Mysłowice.
Cena netto (36 miesięcy tj.3 lata): 100.800,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-07-12
Informacja z Otwarcia Ofert - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2017

2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Treść informacji : w postępowaniu wpłynęła 1 oferta - "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii, Paweł Lewicki , ul.Parkowa 2, 43-200 Pszczyna.
Cena brutto za 1 pkt.: 4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-07-06
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 15/Cp/Sk - P/2017

2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-06
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 16/Cp/OD – K2/2017

2.Przedmiot konkursu : Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-05
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO.


1.Numer sprawy (oznaczenie ): 01/U-RP/2017.
2.Dotyczy : Obsługa prawna Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.
3.Treść ogłoszenia + załączniki od nr 1 do nr 3.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-07-01
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Dotyczy - Numeru sprawy: 04/Cp/Sk - P/2017.

Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2.Treść informacji :
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę : "AKSON" Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, 43-300 Bielsko-Biała, ul.Kozia 2a/1. Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-06-29
POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


1.Dotyczy - Numeru sprawy: 04/Cp/Sk - P/2017.

Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2.Treść informacji :
Wpłynęła 1 oferta : "AKSON" Pracownia Szkoleń i Terapii Barbara Chojnowska-Ligęska, 43-300 Bielsko-Biała, ul.Kozia 2a/1. Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-06-23
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk - P/2017
2.Przedmiot konkursu : Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ) + załączniki.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-22
POWIADOMIENIE – INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-21

POWIADOMIENIE – INFORMACJA,z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-21
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze Konkursu Ofert na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Medycyny Pracy - sprostowanie do SWKO.


1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017

2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie Usług Medycyny Pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.Sprostowanie do SWKO : Punkt.V, lit.G ppkt.3 ( stawki maksymalne )- badanie psychotechniczne i wysokościowe : podaną stawkę 42,00 zł. należy traktować jako wartość netto.

Data zamieszczenia :2017-06-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Medycyny Pracy - wyjaśnienie do SWKO.1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017

2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie Usług Medycyny Pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.Wyjaśnienie do SWKO : Punkt.V, lit.G ppkt.3 ( stawki maksymalne )- badanie psychotechniczne i wysokościowe : patrz sprostowanie do SWKO opublikowane 19.06.2017 roku. W przypadku przedmiotowych badań usługa dotyczy psychologa, zatem konieczne jest wycenienie wszystkich pozycji zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do SWKO.
Wyjaśnienie do pkt.VIII : ppkt.6 i ppkt.9 są tożsame w odniesieniu do ppkt.6 lit.a.

Data zamieszczenia :2017-06-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Transportu Sanitarnego : Informacja z otwarcia ofert.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017
2.Informacja z otwarcia ofert.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-13
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017

2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie Usług Medycyny Pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)+ załączniki od nr 1 do nr 3.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-06-13

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Transportu Sanitarnego : zmiany w SWKO i w umowie, przedłużenie terminu składania ofert.

1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017

2. Zmiany w SWKO :
W części V litera D, pkt.4 c)otrzymuje brzmienie "posiadał bazę usługową w obszarze miasta Katowice, w tym karetkę typu S z odpowiednim personelem, sprzętem i aparaturą medyczną";
pkt.4 d)otrzymuje brzmienie : "zapewnił dojazd do Udzielającego zamówienie w możliwie najkrótszym czasie od przyjęcia zlecenia usługi – ( dotyczy zagrożenia życia pacjenta ), w pozostałych sytuacjach termin podstawienia środka transportu – do 60 minut ( 1 h )".
3.Zmiany w umowie :

W paragrafie 3 ust.6 i ust.7 otrzymuje nowe brzmienie :
- ust.6 " Udzielający zamówienie zamawia usługę transportową z jednodniowym wyprzedzeniem, w sytuacjach nagłych – natychmiast, z zastrzeżeniem przyjazdu karetki w jak najkrótszym czasie. Termin przyjazdu (podstawienia) środka transportu nie może być dłuższy niż 60 minut (jedna godzina) od daty i godziny określonej w zleceniu
przewozowym, z wyłączeniem przypadków uzgodnionych z Udzielającym zamówienie.Zlecenie przewozowe wysyła się e-mailem lub faksem, dopuszcza się także zlecenie telefoniczne, pod warunkiem, że jest udokumentowane w formie nagrania przez Przyjmującego zamówienie";
- ust.7 "W sytuacjach nagłych ( zagrożenie życia pacjenta ) termin przyjazdu karetki S musi nastąpić w jak najkrótszym czasie – od wezwania telefonicznego, przy jednoczesnym udzieleniu na miejscu odpowiedniego wsparcia medycznego".
W paragrafie pierwszym ust.1, lit.c - skreśla się wyraz reanimacja.
4.Termin składania ofert przedłuża się do dnia 19.06.2017 roku do godziny 08:00 ; termin otwarcia ofert w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 09:30. Miejsce składania i otwarcia ofert, jak w SWKO.


Data zamieszczenia :2017-06-07
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - uzupełniający.


1.Numer sprawy: 02/TS/06/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO )+ załączniki.
3.Dotyczy : Udzielania świadczeń w zakresie transportu
sanitarnego.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-05-31
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Dotyczy spraw o numerach : 14/Cp/K22 – ZLS/2017 oraz
17/Cp/OT – Sk/2017.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-05-30
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2017/2018 r. ), dotyczy spraw o numerach : 14/Cp/K22 – ZLS/2017 oraz 17/Cp/OT – Sk/2017.

1.Numer sprawy: 14/Cp/K22 – ZLS/2017 :
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Wpłynęła 1 oferta : Indywidualna Praktyka Lekarska Jan Chrobak, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Storczyków 42/8.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

2.Numer sprawy: 17/Cp/OT – Sk/2017 :

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
Cena brutto za 1 godzinę/20,00 zł.

Wpłynęła 1 oferta : Bartłomiej Cielęcy, 44-100 Gliwice, ul. Cechowa 8/4
Cena brutto za 1 godzinę/20,00 zł.


Data zamieszczenia :2017-05-30
ZMIANY - w PLANIE Postępowań o UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy – w 2017 Roku.
( roboty budowlane, usługi i dostawy )


Art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015
r., poz.2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Treść zmiany :
Świadczenie pomocy prawnej - usługi prawnicze (Plan-rodzaj zamówienia "usługi",poz.4): postępowanie ze względu na wartość szacunkową zamówienia przeprowadzone zostanie zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r.,poz.2164 - tekst jednolity z późn.zm.),tj. bez stosowania przepisów przedmiotowej ustawy,wg regulaminu wewnętrznego szpitala.

Data zamieszczenia :2017-05-25
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 14/Cp/K22 – ZLS/2017

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-05-25
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 17/Cp/OT – Sk/2017.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony na : Dostawę ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 72673 - 2017 z dnia 25.04.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-14
INFORMACJA o udzieleniu zamówienia, dotyczy : zakupu sprzętu komputerowego(elektronicznego)oraz realizacja niezbędnych usług w przedmiotowym zakresie.


1.1.Oznaczenie sprawy : U/Inf/2017

2.Treść informacji : w postępowaniu wpłynęły 3 oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy F.H.U. "PI"
Jarosław Laskowski, ul. Mościckiego 6 40-841 Katowice.
Cena oferty : 18 200,00 zł. brutto.
3.Zamówienie poniżej progu 30 tys. euro.

Data zamieszczenia :2017-04-14
INFORMACJA-POWIADOMIENIE, dotyczy : Wyboru Najkorzystniejszej Oferty : w przetargu nieograniczonym, na „ Dostawę ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-10
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – przetarg nieograniczony na : Dostawę ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-06
WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c.d - dotyczy: Dostawy ( sprzedaży ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

3.TREŚĆ WYJAŚNIENIA :
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.W przypadku braku otrzymania wskazań liczników od OSD w terminie - obowiązuje zapis zawarty w paragrafie 5, ust.9 załącznika nr 4 do SIWZ ( projekt - wzór umowy )- zasady rozliczeń.Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma BARTON ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą : Janki, al. Krakowska 48, 05-090 Raszyn. Okres rozliczeniowy dla grup PPE - jednomiesięczny.
Uwaga do wyjaśnień z dnia 04.04.2017 r. : Cenę jednostkową netto za 1 kWh należy podać do 4 miejsc po przecinku.

Data zamieszczenia :2017-04-04
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej - zakup sprzętu komputerowego(elektronicznego)oraz realizacja niezbędnych usług w przedmiotowym zakresie.

1.Oznaczenie sprawy : U/Inf/2017
2.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - treść.
3.Zamówienie poniżej progu 30 tys. euro.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-04-04
WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, c.d - dotyczy: Dostawy ( sprzedaży ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

3.TREŚĆ WYJAŚNIENIA :
Cenę jednostkową netto za 1 kWh należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację lub zmianę zapisów w załączniku nr 4 do SIWZ ( wzór - projekt umowy ).Zamawiający nie deklaruje i nie składa zobowiązania do wykorzystania minimum 80 % szacowanej ilości energii elektrycznej - proszę zwrócić uwagę na wszystkie zapisy SIWZ odnośnie tej sprawy.

Data zamieszczenia :2017-04-04
WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy: Dostawy ( sprzedaży ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.

3.TREŚĆ WYJAŚNIENIA :
W odniesieniu do zapisów pkt.5.3.3.,ppk.c SIWZ Wykonawca może złożyć Oświadczenie o posiadaniu umowy lub uprawnienia umożliwiającego pełnienie przez Wykonawcę funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej - w celu realizacji zadań określonych w projekcie ( wzorze ) umowy, załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uwzględnia możliwą w tym zakresie tajemnicę przedsiębiorstw, w zakresie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Data zamieszczenia :2017-03-31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa ( sprzedaż ) Energii Elektrycznej na potrzeby obiektów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG-EL/2017.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 55631 - 2017 z dnia
31.03.2017 r.
3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2017-03-24
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


1.Dotyczy spraw o numerach : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2017 oraz 13/Cp/Pp-K2/2017.
2.Treść powiadomienia ( informacji ) :
W dniu 23.03.2017 r. Komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert na przedmiotowe świadczenia zdrowotne :
a)Nr sprawy 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2017
ARETE Pracownia Psychologiczna, Sonia Korus-Deka 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 8.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.,
b)Nr 13/Cp/Pp-K2/2017
RENEW Marta Prętkiewicz,40-645 Katowice, ul. Radockiego 84/29.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-03-22
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


POWIADOMIENIE – INFORMACJA z otwarcia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2017/2018 r. ), dotyczy spraw o numerach : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2017 oraz 13/Cp/Pp-K2/2017.

1)08/Cp/Pp-K22/ZLS/2017.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Wpłynęła 1 oferta : ARETE Pracownia Psychologiczna, Sonia Korus-Deka 41-808 Zabrze, ul. Krakowska 8.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.
2)13/Cp/Pp-K2/2017.
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie - porad psychologicznych i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 2.
Wpłynęła 1 oferta : RENEW Marta Prętkiewicz,40-645 Katowice, ul. Radockiego 84/29.
Cena brutto za 1 pkt./4,00 zł.

Data zamieszczenia :2017-03-17
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Numer sprawy: 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2017


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-03-17
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2017

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie - porad psychologicznych i psychoterapii uzależnień na rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 2.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-03-07
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA,dotyczy Przetargu Publicznego : Dostawa środków czystości w 2017 roku,cz.2 uzupełniająca.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017
2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.
3.Treść ogłoszenia :
Zamówienie udzielono firmie L.A.S. Kontny „ LAMS ” Sp. J., 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 78. Cena brutto : 63 190,57zł.

Data zamieszczenia :2017-02-28
POWIADOMIENIE – Informacja : Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawę środków czystości w 2017 roku - przetarg publiczny, cz.2 uzupełniająca.1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017
2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Publiczny : Dostawa środków czystości w 2017 roku,cz.2 uzupełniająca.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-22
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI OGŁOSZENIA NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2017 ROKU - cz. 2 uzupełniająca.
Oznaczenie sprawy: 01/PP/S.C-2/2017

Katowice, 22. 02. 2017 r.

Dotyczy - Załącznik nr 4.
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w poz. 7 w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia.
Treść po zmianie:
Płyn do mycia szyb w rozpylaczu CLIN; jedn. miary – 500 ml; ilość bez zmian.

Data zamieszczenia :2017-02-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa środków czystości w 2017 roku – cz.2 uzupełniająca.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/S.C-2/2017

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)- Art. 4 Pkt. 8 ustawy Pzp.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-17
PLAN Postępowań o UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. K. Czumy – w 2017 Roku.
( roboty budowlane, usługi i dostawy )


Zgodnie z art.13a ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz.2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 26414 - 2017
z dnia 16.02.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-13
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy : Kontroli dostępu na oddziały szpitalne – montaż urządzeń i uruchomienie sytemu dostępu w budynku głównym szpitala.

1.Znak sprawy : U/KD/2017

2.Treść informacji :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty :
a)TELELAND Andrzej Gręda, ul. Grabskiego 5E/9, 40-826 Katowice. Cena netto - 14.800,00 zł. + 23 % VAT.
b)Zakład Usług Teletechnicznych, Tomasz Żegleń, ul.1-Maja 110/3, 40-273 Katowice. Cena netto - 15.900,00 zł. + 23 % VAT.
c)F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski, ul.Mościckiego 6, 40-841 Katowice. Cena netto - 14.350,00 zł. + 23 % VAT.
Zlecenie na wykonanie usługi otrzymała firma F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski.

Data zamieszczenia :2017-02-07
INFORMACJA – POWIADOMIENIE, dotyczy : Wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.” Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - przetarg nieograniczony na : Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017
2.2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-02-01
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na usługę : Kontrola dostępu na oddziały szpitalne – montaż urządzeń i uruchomienie sytemu dostępu w budynku głównym szpitala.


Znak sprawy : U/KD/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-31
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017.

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia
26.01.2017 r.
3.Treść wyjaśnień i odpowiedzi w załączniku "więcej".

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-27
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2017
02/TS/2017
05/Cp/ST/2017
06/Cp/Pu – K2 – 22/2017
07/Cp/Sk – P/2017
12/Cp/K27 – OT/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/KAT/2017.

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 14391-2017 z dnia 26.01.2017 r.

3.SIWZ + załączniki (od nr 1-8).

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-25
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2017
02/TS/2017
05/Cp/ST/2017
06/Cp/Pu – K2 – 22/2017
07/Cp/Sk – P/2017
12/Cp/K27 – OT/2017

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-23
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego : zmiana w załączniku nr 2(umowa)do SWKO

1.Numer sprawy: 02/TS/2017.

2.TREŚĆ ZMIANY :
W załączniku nr 2 (umowa)do SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT (SWKO), w paragrafie 3 ust.5 otrzymuje brzmienie:
"5.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się niezależnie od roszczeń odszkodowawczych do zapłaty kary umownej w wysokości 1 500,00 zł. za każde uchybienie w realizacji jego
zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności dotyczących opóźnień w realizacji zadań przewozowych. Termin przyjazdu (podstawienia) środka transportu nie może być dłuższy niż 60 minut (jedna godzina) od daty i godziny określonej w zleceniu przewozowym. Zlecenie przewozowe wysyła się e-mailem lub faksem. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia od Przyjmującego zamówienie odszkodowania według zasad ogólnych. Adresy e-mailowe i numery faksów : Przyjmujący zamówienie : e-mail : ………………………………………….., faks : …………………………………………………………..
Udzielający zamówienie : e-mail : …………………………………………………, faks : ………………………………………………………."

Uwaga : składanie ofert do dnia 25.01.2017 r. do godziny 11:00 ; otwarcie ofert o godz.11:30 zgodnie z zapisami SWKO.

Data zamieszczenia :2017-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 06/Cp/Pu-K2-22/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 04/Cp/Sk/2017
2..Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).1)Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień, oraz
prowadzenia konsultacji i badań psychiatrycznych - na rzecz
pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia , przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2)Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień – na rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
I Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 05/Cp/ST/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 02/TS/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 07/Cp/Sk - P/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-20
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2017
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27.


Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 374312 - 2016 z dnia 28.12.2016 r.
5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 10503 - 2017 z dnia 19.01.2017 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-17
INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy : Obsługi Serwisowej Sprzętu Telefonicznego.


1.Znak sprawy : 01/U-TEL/17

2.Treść informacji - w postępowaniu wpłynęły 2 oferty :
a)Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń, 40-237 Katowice, ul. 1-Maja 110/3 . Cena netto : 780,00/m-c
b)CTI TELEKOM Sp. z o.o., 02-389 Warszawa, Al. Bohaterów Września 9. Cena netto : 820,00 zł./m-c.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta wskazana pod literą a - z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Data zamieszczenia :2017-01-11
INFORMACJA – Powiadomienie,dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty, na zadanie pn.” Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie ”.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 374312 - 2016 z dnia 28.12.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-04

INFORMACJA - Z Otwarcia Ofert, przetarg nieograniczony na : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.

1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 374312 - 2016 z dnia 28.12.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-03
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - dotyczy : obsługi serwisowej Sprzętu Telefonicznego.


Znak sprawy : 01/U-TEL/17

Więcej

Data zamieszczenia :2017-01-02
INFORMACJA z Wyboru Najkorzystniejszej Oferty - dotyczy : obsługi serwisowej ( opieki informatycznej )Sprzętu Komputerowego.


1.Znak sprawy : U/INF-12/17

2.Treść informacji - w postępowaniu wpłynęły 3 oferty :
a)TELELAND Andrzej Gręda, 40-826 Katowice, ul. Grabskiego 5E/9. Cena netto : 2 730,00 zł./m-c.
b)F.U.H."PI" Jarosław Laskowski,40-841 Katowice, ul. Mościckiego 6. Cena netto : 2 400,00 zł./m-c.
c)Zakład Usług Teletechnicznych Tomasz Żegleń, 40-237 Katowice, ul. 1-Maja 110/3. Cena netto : 2 980,00 zł./m-c.
Ofertą najkorzystniejszą jest oferta wskazana pod literą b - z tym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Data zamieszczenia :2016-12-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2017 roku - w zakresie pakietu Nr 1.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)

3.Treść ogłoszenia : Zamawiający udzielił zamówienia w zakresie pakietu nr 1 Wykonawcy : Firma "LONA" Ilona Nowak, ul. Narutowicza 15, 41 – 503 Chorzów.
Pakiet nr 1 – 55 190,91 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2016-12-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/16.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 373933 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 373980 - 2016 z dnia 27.12.2016 r.
4.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-21
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku.1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 3710077-
2016 z dnia 21.12.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-21
Ogłoszenie ( informacja ) o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa środków czystości w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-20
INFORMACA z otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia : odbiór i wywóz odpadów komunalnych.


1.Oznaczenie sprawy : 01/WN-Kat/16

2.Odbiór ( wywóz ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

4.Treść informacji : w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Obroki 140, 40-833 Katowice.
Cena brutto w zł. za wywóz 1 pojemnika 1100 L -56,94 zł. dotyczy odpadów nie segregowanych, odbiór 1 pojemnika 2500 L - 1,08 zł. dotyczy odpadów segregowanych. Ww.firmie udzielono zamówienia na przedmiotową usługę w 2017 roku.

Data zamieszczenia :2016-12-20
INFORMACA z otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty i udzieleniu zamówienia : usługi pralnicze filia w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy ( nr w rejestrze ) : 02/UP-Sk/16

2.Usługi pralnicze dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

4.Treść oferty :
w prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - firma Zakład Pralniczy "KOLAR" Sp.C., Mirosław i Krzysztof Kolarczyk, ul. Leśna 20, 43-430 Skoczów. Cena w kwocie netto w złotych odniesieniu do 1 sztuki niżej wymienionych przedmiotów :
a) poszwa 4,40
b) poszewka 1,86
c) prześcieradło 2,65
d) ścierka 0,80
e) obrus duży 2,90
f) obrus mały 1,70
g) koc z dezynfekcją 11,00
h) ręcznik mały 1,42
i) serwetka 0,85
j) firana 1,60
k) zasłona 4,00
l) narzuta 9,00
m) fartuch 4,00
n) bluza 2,50
Ww.firmie udzielono zamówienia na przedmiotową usługę w 2017 roku.

Data zamieszczenia :2016-12-12
INFORMACJA – powiadomienie, dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie pakietów na zadanie pn.” Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku ”.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

3.W załączeniu : INFORMACJA – powiadomienie,dotyczy : wyboru najkorzystniejszych ofert, w zakresie pakietów na zadanie pn.” Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku ”.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH - dotyczy : obsługi serwisowej ( opieki informatycznej )Sprzętu Komputerowego


Znak sprawy : U/INF-12/17

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.

3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 364046 -
2016 z dnia 2016-12-10 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-09

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Ogłoszenie o przetargu publicznym - Dostawa środków czystości w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)
3.Treść informacji w załączeniu.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-08

INFORMACJA ( POWIADOMIENIE ) - Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty na : Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.

3.TREŚĆ INFORMACJI - w postępowaniu wpłynęła 1 oferta od firmy : JAMAR-BUD mgr inż. Jacek Kalla, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B. Cena brutto : 432 282,11 zł. Okres gwarancji : 24 miesiące.
Termin płatności : 14 dni.
Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 432 860,00 zł. brutto.

Data zamieszczenia :2016-12-07
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI W 2017 ROKU.
OZNACZEIE SPRAWY: 01/PP/SC/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 4
Pakiet nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji do osobnego pakietu.
Poz.1; 13; 14; 15; 18; 40; 41; 42 - Zamawiający nie zmienia treści zapisów.
Poz.27 - Zamawiający dopuści tabletki do zmywarek Oro 6 w 1, opak. 60 szt. z przeliczeniem ilości.
Poz.31 - Zamawiający dopuści szczotkę do szorowania o długości 28 cm.
Poz.39 - Zamawiający dopuści kosz o pojemności 25 L.
Poz.39 - Zamawiający nie dopuści kosza o pojemności 15 L.

Pakiet nr 2
Zamawiający informuje że nazwy producentów preparatów przystosowanych do CleanMedDoz to ClenMed, Chemi-Pharm, GERMO.

Zamawiający poprawia omyłki pisarskie dot. poz. 23; 24; 25.
Poz. 23 – Stelaż klipsowy 40 cm kompatybilny z poz. 21.
Poz. 24 – Stelaż kieszeń 40 cm kompatybilny z poz. 22.
Poz. 25 – Kij do stelaży z poz. 23 i 24.

Data zamieszczenia :2016-12-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2017 roku.

1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)
3.Uwaga : pakiet nr 2 do Załącznika nr 4 ogłoszenia, opublikowano jako odrębną pozycję.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-12-01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2016

2.Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych -( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.)
3.PAKIET nr 2 do Załącznika nr 4 ogłoszenia.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-29
Zaproszenie do złożenia oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE : dotyczy odbioru i wywozu odpadów komunalnych


1.Oznaczenie sprawy : 01/WN-Kat/16

2.Odbiór ( wywóz ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-29
Zaproszenie do złożenia oferty - ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy : świadczenia usług pralniczych - filia Skoczów.


1.Oznaczenie sprawy ( nr w rejestrze ) : 02/UP-Sk/16

2.Usługi pralnicze dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
3.Podstawa : art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. ) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-28
INFORMACJA z otwarcia ofert – Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-25

WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

Załącznik nr 6

Pakiet nr 4, poz.121 - Zamawiający nie zmienia treści zapisów w pozycji, oraz nie wyraża zgody na wydzielenie jej do osobnego pakietu.

Data zamieszczenia :2016-11-24
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

Załącznik nr 6
1. Pakiet nr 11, poz.253 - Należy wycenić Flegaminę syrop o 4mg/5ml 120 ml.
2. Pakiet nr 16, poz.442 - Zamawiający dopuści wycenę Multivitaminum Hec x 50 tabl.
3. Pakiet nr 17, poz.504 - należy wycenić Xylometazolin WZF krop. d/nosa 0,1% 10 ml.
4. Pakiet nr 17, poz.511 - Zamawiający dopuści wycenę Silol Unia aerozol n/sk 205,6 mg/ml 100ml.
5. Pakiet nr 6, poz.175 - Zamawiający dopuści tabletki do sporządzenia zawiesiny.
6. Pakiet nr 11, poz.265 - Zamawiający dopuści postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
7. Pakiet nr 12, poz.300 - Należy wycenić L-asparaginian L-ornityny – 150 mg.
8. Pakiet nr 13, poz.304 - Zamawiający dopuści postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
9. Pakiet nr 19, poz.560 - Zamawiający dopuści postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.
10.Pakiet nr 19, poz.563 - treść zapisu bez zmian, poz.564 - plastry Steri-strip 6x75 mm.
11.Pakiet nr 21, poz.583 - Zamawiający nie dopuści siatki o długości innej niż 10 m.

Wzór umowy
1. Ilość towaru (procent ilości wskazanych w SIWZ) będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego.
2. Dostawy mają być realizowane od poniedziałku do piątku w dni robocze.
3. Rozładunek oznacza wniesienie zamówionego towaru do wyznaczonego w umowie miejsca.
4. § 5 ust. 2 umowy – Zamawiający rezygnuje z jakościowego odbioru towaru.
5. § 7 ust. 3 umowy – Zamawiający wprowadzi wymóg 12-miesięcznego okresu przydatności od daty dostawy.
6. § 8 ust. 8, § 9 a umowy – Zamawiający nie zmienia treści zapisów.

Data zamieszczenia :2016-11-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.
3.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w BZP - nr 329660 -
2016 z dnia 2016-10-25
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 349440 -
2016 z dnia 2016-11-23 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-23
Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.
3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-22
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

1. Pakiet nr 14, poz.360, poz.361, poz.362
Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykadrie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków.

2. Pakiet nr 21, poz.570 - Zamawiający dopuści gazę opatrunkową 100 m x 90 cm z przeliczeniem podanych ilości.
Pakiet nr 21, poz.583 - Zamawiający dopuści elastyczną siatkę optrunkową o szerokości w stanie spoczynku 6,5 cm
o długości 10 m, natomiast nie dopuści w/w siatki o szerokości 5,5 cm.

3. Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie za wyjątkiem pozycji wymienionych w ZIWZ.
Zamawiajacy nie dopuści zmiany postaci tabletek w wypadku tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i odwrotnie.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego, dawki i drogi podania z zachowaniem uwag zawartych w pkt. 3.
5. W przypadku zakończenia produkcji leku oraz w przypadku wstrzymania/braku produkcji Zamawiający dopuści wycenę po ostatniej cenie z podaniem odpowiedniej informacji.
6. W przypadku przeliczeń ilości sztuk w opakowaniu należy podać pełną ilość opakowań zaokrąglając w górę.

Data zamieszczenia :2016-11-21
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/2016

Załącznik nr 6

Pakiet nr 19.
Poz.561, poz.562, poz.565 - Zamawiający nie zmienia zapisów w treści w.w. pozycji.

Data zamieszczenia :2016-11-18
Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

3.ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - Zestawienie Wyceny Przedmiotu
Zamówienia ( pakiety od nr 1 do nr 27).

UWAGA : Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ + załączniki 1-5
opublikowano odrębnie ( patrz poniżej ).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2017 roku.


1.Numer sprawy : ZP/PN/LMOSD/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 346122 - 2016 z dnia
18.11.2016 r.

3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-17
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych - dotyczy udzielenia zamówienia.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) :
ZP/PN/LAB/2016,
2.Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 322866 z dnia 13. 10.
2016 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - nr 343871 -
2016 z dnia 2016-11-16 r.
4.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 344738 - 2016 z
dnia 2016-11-17 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) :
ZP/PN/LAB/2016,
2.Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 322866 z dnia 13. 10.
2016 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP - nr 343871 -
2016 z dnia 2016-11-16 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-15
INFORMACJA - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na Dostawę Drobnego Sprzętu Medycznego.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016,
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 329314 - 2016 z dnia 2016-10-24.
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - nr 329660 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych, zdewastowanych sal chorych i ciągów komunikacyjnych do stanu użytkowalności na Oddziałach Psychiatrycznych w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy: 04/RB – KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 340333 - 2016 z dnia
2016-11-10 r.
3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-04
INFORMACJA z otwarcia ofert – Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 r. – przetarg nieograniczony.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.
3.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w BZP - nr 329660 -
2016 z dnia 2016-10-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-04
INFORMACJA - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów na zadanie pn.” Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) :
ZP/PN/LAB/2016,
2.Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 322866 z dnia 13. 10.
2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-11-02
ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA DDOSTAWĘ DROBNEGO SPRZETU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU.
OZNACZENIE SPRAWY:ZP/PN/DSM/2016

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji do osobnego pakietu.
Poz.1-4 - Zamawiający nie wymaga strzykawek z podwójnym zabezpieczeniem przed wysunięciem się tłoka.
- Zamawiający wymaga strzykawek z informacją na opakowaniu o braku ftalanów.
- Zamawiający nie wymaga strzykawek w opakowaniach jednostkowych zróżnicowanych kolorystycznie
w zależności od rozmiaru.
Poz.4 - Zamawiający dopuści opakowanie po 100 szt. z przeliczeniem ilości.
Poz.6-10- Zamawiający nie wymaga igieł jednego producenta i oznakowanych w zależności od rozmiaru nr katalog.
Poz.10 - Zamawiający wymaga igieł sklasyfikowanych jako wyrób medyczny, przeznaczonych do pobierania leków i iniekcji.
Poz.16 - Zamawiający nie wymaga aby logo producenta znajdowało się na przyrządzie.
- Zamawiający nie wymaga aby przyrząd posiadał zabezpieczenie (pochewkę) na igłę po użyciu.
- Zamawiający wymaga przyrządów z informacją na opakowaniu o braku zawartości ftalanów.
- Zamawiający wymaga przyrządów z elastyczną komorą kroplową bez zawartości PVC, z dużą komorą, minimum 60mm w części przezroczystej.
- Zamawiający nie wymaga aby przyrząd posiadał opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.
Poz.19 - Papier do EKG 58x25.
Poz.41 - Zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane celulozowe.
Poz.58 - Zamawiający wymaga opatrunku do mocowania kaniul przezroczystego.
Poz.59 - Zamawiający wymaga stazy automatycznej.
Poz.83 - Zamawiający wymaga zegarowego aparatu do mierzenia ciśnienia.
Poz.91 - Zamawiający wymaga jednorazowych worków na wymiociny.

Data zamieszczenia :2016-10-31
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU.
ZNACZENIE SPRAWY: ZP/PN/DSM/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8
Poz.77 - Zamawiający nie wymaga myjki zwężanej w nadgarstku.
Poz.91 - Zamawiający oczekuje worka na wymiociny z otworami, które umożliwiają zamknięcie worka i zapobiegają wydostaniu się treści i zapachu.
Poz.91 - Zamawiający nie wymaga worka na wymiociny z wkładką żelującą.

Data zamieszczenia :2016-10-28
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU.
OZNACZENIE SPRAWY:ZP/PN/DSM/2016

Katowice, 28. 10. 2016 r.

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8
Poz.4 - Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Poz.13 - Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5 l.
Poz.33-36 - Zamawiający dopuści rękawice w kolorze lawendowym.
Poz.41 - Zamawiający nie określa koloru podkladów – kolor dowolny.
Poz.58 - Zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul z bialej włókniny.
Poz.60 - Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o całkowitej pojemności 120 ml.
Poz.73 - Zamawiający ma na myśli ostrze chirurgiczne jednorazowego użytku z nasadką i trzonkiem.
Poz.77 - Zamawiający dopuści myjki o rozmiarach zbliżonych do podanych treści SIWZ.

Data zamieszczenia :2016-10-27
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2016
Katowice, 27. 10. 2016 r.


WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO
W 2017 ROKU.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/DSM/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji do osobnego pakietu.
Poz.1-4 - Zamawiający oczekuje strzykawek Luer.
Poz.4 - Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 lub 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Poz.13 - Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5 l.
Poz.19 - Zamawiający ma na myśli papier do EKG, rozmiar 58x25.
Poz.33-36 - Zamawiający nie dopuszcza opakowań a'200 szt.
Poz.41 - Zamawiający wymaga 147szt. rolek prześcieradeł 50cmx50 mb.
Poz.41 - Zamawiający nie dopuści podkładu składającedgo się z jednej warstwy bibuły i jednej warstwy folii.
Poz.42 - Zamawiający dopuści rozmiar 80x140 cm.
Poz.53 - Zamawiający doczekuje termometrów elektronicznych.
Poz.54 - Zamawiający oczekuje kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny.
Poz.59 - Zamawiający dopuszcza stazę prostą, jeden przycisk od góry pozwalający na rozłączenie taśmy.
Poz.60 - Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o całkowitej pojemn. 125 ml (skala do 100ml) z zamknięciem.
Poz.64 - Zamawiający wymaga stetoskopu pojedynczego.
Poz.65 - Zamawiający wymaga worka na mocz 2 l.
Poz.68 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki intubacyjnej z mankietem 8,5.
Poz.69 - Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurki intubacyjnej z mankietem 9,5.
Poz.74 - Treść zapisu dotyczy wkłóć na żyłach obwodowych (nie centralnych).
Poz.77 - Zamawiający dopuści myjki o rozm.15x22 lub 24,5x16,5cm. w opak.12 szt. z odpow. przeliczeniem ilości.
Poz.78 - Zamawiający wyraża zgodę na wycenę kieliszków za opk. a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem Ilości.
Poz.83 - Zamawiający wymaga ciśnieniomierza zegarowego.

Data zamieszczenia :2016-10-27
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2016

TREŚĆ Informacji :
Zamawiający udzielił zamówienia, w przedmiotowej sprawie wykonawcy : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8,41-200 Sosnowiec.
a)Sprawowanie funkcji Kierownika Zespołu Lecznictwa
Środowiskowego w Katowicach przy ul. Korczaka
22 – usługi wykonywane osobiście - 3,80 zł/pkt.
b)Za każdy pkt. w granicach limitu miesięcznego - 0,80
zł/pkt.
c)Za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego - 0,60
zł/pkt.
d)Pełnienie dyżurów - 45,00 zł/godz.

Data zamieszczenia :2016-10-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 330740 -
2016 z dnia 2016-10-26 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia
2016-09-20

3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP nr 330931 -
2016 z dnia 2016-10-26

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016
2.Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-25
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.
3.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w BZP - nr 329660 -
2016 z dnia 2016-10-25 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-24
Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 329314 - 2016 z dnia
2016-10-24 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2017 roku.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/DSM/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Ogłoszenie nr 329314 -
2016 z dnia 2016-10-24 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-20
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2016

TREŚĆ Informacji :
Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy zamówienia, w przedmiotowej sprawie : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8,41-200 Sosnowiec. Dane z otwarcia ofert opublikowano w dniu 19.10.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-10-19
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-2

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-19
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2017 ROKU.
Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6
Pakiet nr 8 :
Poz.7 - Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania CKMB z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 3 miesiące.
Poz.8 - Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania DDimerów z minimalnym terminem trwałości po otwarciu większym niż 6 miesięcy.

Data zamieszczenia :2016-10-19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2016

W terminie określonym w SWKO wpłynęła jedna ważna oferta
od : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa
Rudzka-Jasińska, ul. Grabowa 8,41-200 Sosnowiec.

1.Sprawowanie funkcji Kierownika Zespołu Lecznictwa
Środowiskowego w Katowicach przy ul. Korczaka
22 – usługi wykonywane osobiście - 3,80 zł/pkt.
2.Za każdy pkt. w granicach limitu miesięcznego - 0,80
zł/pkt.
3. Za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego - 0,60
zł/pkt.
4. Pełnienie dyżurów - 45,00 zł/godz.

Data zamieszczenia :2016-10-18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

TREŚĆ INFORMACJI :
W postępowaniu wpłynęła 1 oferta :Firma
- Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,43- 190 Mikołów ul.Jasna 138.

Cena brutto : 124 554,35 zł.
Okres gwarancji : 36 miesięcy.
Termin płatności : 30 dni.

Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 125 082,92 złotych.

Data zamieszczenia :2016-10-18
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH.
Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6
Pakiet nr 6 :
1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany dotyczące detekcji elektrod Na, K, Li oraz czasu trwania pomiaru.

Ogólne
1. Zamawiający wyraża zgodę , aby w druku ofertowym zostawić wycenę tylko tego pakietu na który składana jest oferta. Pozostałe mogą być usunięte.

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 3
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego telefonicznej formy składania zamówień.

Data zamieszczenia :2016-10-17
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dla zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-17
POWIADOMIENIE - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na usługi pralnicze.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2016, przetarg publiczny.

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH W 2017 ROKU.


1.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/2016
2.Nr ogłoszenia w BZP: 322866 z dnia 13. 10. 2016.

Treść wyjaśnień :

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 6

Pakiet nr 2
poz. 1 – Zamawiający nie dopuści testów paskowych 11 parametrowych, konfekcjonowanych po 150 sztuk w opakowaniu.

Pakiet nr 4 :
poz. 7 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwytów jednorazowych pakowanych po 250 szt.;
poz. 8 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowanych po 48 szt.;
poz. 9 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z przeziernikiem i zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym pakowanych po 50 szt.;

Pakiet nr 6 :
1. Zamawiający dopuści inne, niż w zastawieniu wyceny przedmiotu zamówienia, paki, kontrole, materiały zużywalne i związane z tym inne wielkości oraz ilości opakowań w pełni zabezpieczające wykonanie wymaganych ilości oznaczeń oraz kontroli.
2. Zamawiający zamierza wykonać 6000 oznaczeń oraz 365 kontroli codziennie naprzemiennie dwa poziomy: N+L, N+H, L+H.
3. Zamawiający dopuści pominięcie w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia poz. nr 3 i 4 w wypadku zaoferowania analizatora wymagającego jedynie jednego odczynnika do mycia/odbiałczania.
4. Zamawiający dopuści analizator z pakami, których żywotność po instalacji w aparacie zależy głównie od ilości wykonywanych oznaczeń i w szczególnych przypadkach może wynosić min. 60 dni.


Data zamieszczenia :2016-10-14
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

Treść informacji : w postępowaniu wpłynęła 1 oferta :Firma
- Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,43- 190 Mikołów ul.Jasna 138.

Cena brutto : 196 144,25 zł.
Okres gwarancji : 36 miesięcy.
Termin płatności : 30 dni.

Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 196 828,39 złotych.

Data zamieszczenia :2016-10-14
KONKURS OFERT - Na stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy: 12/K - ZLS/2016
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/LAB/2016
2.Ogłoszenie w BZP nr 322866 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-13
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny ) : ZP/PN/LAB/2016
2.Ogłoszenie w BZP nr 322866 - 2016 z dnia 2016-10-13 r.

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + Załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi Pralnicze.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2016

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).
INFORMACJA : W postępowaniu wpłynęła 1 oferta - firma TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o., ul.Płk.St.Dąbka 16,30-732 Kraków.

Cena brutto za 1 kg prania : 3,44 zł.
Zamawiający na realizację zamówienia zaplanował kwotę : 108 000,00 złotych.

Data zamieszczenia :2016-10-07
ZMIANA W SIWZ - Załącznik Nr 5,dotyczy zadań: 1) Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach, oraz 2)Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1)Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia
2016-09-20 r.
2)Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.
Treść ogłoszenia : w załączniku nr 5 do SIWZ, zamawiający
wyraża zgodę na zamianę listew przyściennych z polichlorku winylu LVT Tajima Corso na listwy przypodłogowe SMART FLEX 55 mm x 2500 mm lub listwy IZZI 55 mmm x 2500 mm.

Data zamieszczenia :2016-10-06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 30 TYSIĘCY EURO - Usługi Pralnicze.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2016

Nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 4 Pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 - tekst jednolity z późn.zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2016-10-05
ZMIANA W SIWZ - Załącznik Nr 5,dotyczy zadań: 1) Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach, oraz 2)Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1)Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.
Ogłoszenie w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
2)Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.
Treść ogłoszenia : w załączniku nr 5 do SIWZ, zamawiający wyraża zgodę na zamianę paneli winylowych LVT Tajima Corso na panele winylowe Designflooring Van Gogh, jako równoważne.

Data zamieszczenia :2016-09-29
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.

2.Ogłoszenie w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

3.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-28
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

4.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-27
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Na usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : nr 313613 -
2016 z dnia 2016-09-27 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-23
POWIADOMIENIE - Wybór najkorzystniejszej oferty na usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal terapeutycznych i ciągów komunikacyjnych na parterze i I piętrze budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2016.

2.Ogłoszenie w BZP : nr 310491 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.

3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-20
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 310561 z dnia
20.09.2016 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-SKOCZ/ROPS/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 310111 z dnia
19.09.2016 r.

3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu +
załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia
2016-09-09
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : nr 307318 -
2016 z dnia 2016-09-12

Więcej

Data zamieszczenia :2016-09-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


1.Oznaczenie sprawy : 01/U-OM/2016

2.Ogłoszenie w BZP : nr 306955 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-08-22
POWIADOMIENIE dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie zbadania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.


1.Znak sprawy : 01/U-BR/16
2.Treść powiadomienia :
Uprzejmie powiadamia się, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty : a)Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań. Cena netto za badanie : 8 000,00 złotych. b) Biuro Biegłych Rewidentów "PATRONAT" Sp. z o.o., ul. Graniczna 61B, 40-018 Katowice. Cena brutto za badanie 5 900,00 złotych.
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez firmę "PATRONAT".

Data zamieszczenia :2016-08-18
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Informacja z przebiegu postępowania.


1.Numer sprawy: 11/Cp/Pp-ZLS/2016
2.Przedmiotem konkursu było udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta :
"BELLEVILLE", Martyna Jarząb, ul. Wielka Skotnica 86a/2,
41-400 Mysłowice. Cena brutto : 4,00 zł. za 1 pkt.
Oferta spełnia wymogi SWKO. Zawarcie umowy zaplanowano na
dzień 30.08.2016 roku.

Data zamieszczenia :2016-08-12
ZAPROSZENIE : dotyczy składania ofert cenowych do zbadania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok.


1.Znak sprawy : 01/U-BR/16
2.W załączeniu treść zaproszenia wraz z wytycznymi
do realizacji przedmiotowego zadania.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-08-10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - z dnia 10.08.2016 r.
Numer ogłoszenia : 177761-2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-08-04
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy : Montażu instalacji alarmowej (system przyzywowy) – w budynku głównym szpitala.


1.Znak sprawy : U/MSp/2016

2.Treść informacji :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty :
a)F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski, ul.Mościckiego 6, 40-841 Katowice. Cena netto - 9.420,00 zł. + 23 % VAT.
b)Zakład Usług Teletechnicznych, Tomasz Żegleń, ul.1-Maja 110/3, 40-273 Katowice. Cena netto - 9 900,00 zł. + 23 % VAT. Zlecenie na wykonanie usługi otrzymała firma F.H.U. "PI" Jarosław Laskowski.

Data zamieszczenia :2016-08-01
POWIADOMIENIE - O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty, realizacja zadania pod nazwą : „ Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych ”.


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-26
ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej -Montaż instalacji alarmowej (system przyzywowy) – w budynku głównym szpitala.


Znak sprawy : U/MSp/2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-21
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT : Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-18
REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART.4 PKT 8. USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART.4 PKT 8. USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-07-07
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.A)Numer sprawy : 14/Cp/K22-ZLS/2016
B)Numer sprawy : 15/Cp/Sk-P/2016
Oferty otwarto i wyboru najkorzystnieszych ofert dokonano zgodnie z informacjami zawartymi w SWKO i Ogłoszeniami o konkursie.

AD.A)Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.

Wpłynęła 1 ważna oferta : Indywidualna Praktyka Lekarska Marek Lubecki, 40-231 Katowice ul.Bohaterów Monte Cassino 22/35. Cena brutto : 4,00 zł. za wypracowany punkt.

AD.B)Udzielanie usług zdrowotnych, z zakresu terapii uzależnień od alkoholu na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach - filia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21 ( poradnia ).

Wpłynęła 1 ważna oferta : "LEVIN" Pracownia Szkoleń i Terapii - Paweł Lewicki, 43-200 Pszczyna ul.Mieszka I 1/55. Cena brutto : 4,00 zł. za wypracowany punkt.

Ww.oferty uznano jako najkorzystniejsze. Zawarcie umów zaplanowano na dzień 08.07.2016 roku.

Data zamieszczenia :2016-06-30
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 15/Cp/Sk-P/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Więcej

Data zamieszczenia :2016-06-30
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 14/Cp/K22-ZLS/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Udzielanie świadczeń w zakresie porad psychologicznych i prowadzenia psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-06-23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane polegające na przebudowie 8 pomieszczeń sanitarnych na oddziałach szpitalnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych..


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-KAT/PFRON/2016
2.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 23.06.2016 roku,
Numer ogłoszenia : 100035-2016.
3.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5 i
objaśnieniami.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-06-19
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - Usługi Medycyny Pracy - wyjaśnienie do SWKO.


1.Numer sprawy: 11/Cp/MP – KAT/2017

2.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie Usług Medycyny Pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach.
3.Wyjaśnienie do SWKO : Punkt.V, lit.G ppkt.3 ( stawki maksymalne )- badanie psychotechniczne i wysokościowe : patrz na wcześniej opublikowane ogłoszenie w przedmiotowej sprawie w dniu 19.06.2017 roku. W przypadku tychże badań kwota za usługę dotyczy badań psychologa, zatem występuje konieczność wyceny wszystkich pozycji zgodnie z formularzem ofertowym. Wyjaśnienie do pkt.VIII : dokumenty wyszczególnione w poz. ppkt.6 i ppkt.9 są tożsame w odniesieniu do zapisu ppkt.6 lit.a.

Data zamieszczenia :2016-06-13
Szkolenie pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach, w zakresie BHP.


Oznaczenie sprawy : 01/BHP-Szk/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy : Ośrodek Szkolenia Zawodowego PARTNER, 41-949 Piekary Śląskie, ul.Skłodowskiej-Curie 113/1/9. Cena brutto : stanowiska robotnicze 45 zł/osoba, średni personel medyczny i stanowiska biurowe 65 zł/osoba, stanowiska kierownicze 115 zł/osoba. Udzielenie zlecenia zaplanowano na dzień 14.06.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-04-01
Roboty budowlane polegające na montażu prefabrykowanego ogrodzenia betonowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27, oraz na modernizacji schodów terenowych ( zewnętrznych )przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 03/RB-D/K-22-27/13

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została najkorzystniejsza oferta firmy : ZRB Jacek Tomala, 44-207 Rybnik, ul.Wiśniowa 11. Cena 33.898,97 zł.brutto. Zawarcie umowy zaplanowano na dzień 04.04.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-03-09
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.


A)Numer sprawy : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2016
B)Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2016
Oferty otwarto i wyboru najkorzystnieszych ofert dokonano zgodnie z informacjami zawartymi w SWKO i Ogłoszeniami o konkursie.

AD.A)Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.

Wpłynęła 1 ważna oferta : ARETE Pracownia Psychologiczna - Sonia Korus-Deka, 41-808 Zabrze, ul.Krakowska 82/2.
Cena brutto : 3,00 zł. za wypracowany punkt.

AD.B)Udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Wpłynęła 1 ważna oferta : RENEW Marta Prętkiewicz,40-645 Katowice, ul.Radockiego 84/29
Cena brutto : 20,00 zł.za godzinę.

Ww.oferty uznano jako najkorzystniejsze.Zawarcie umów zaplanowano na dzień 10.03.2016 roku.

Data zamieszczenia :2016-03-09
Roboty budowlane polegające na montażu prefabrykowanego ogrodzenia betonowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27, oraz na modernizacji schodów terenowych ( zewnętrznych )przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 03/RB-D/K-22-27/13

Zaproszenie Do składania Ofert Cenowych

Więcej

Data zamieszczenia :2016-03-03
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2016-03-03
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 13/Cp/Pp-K2/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Od Alkoholu przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-29
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia:
20125 - 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-22
Roboty budowlane awaryjne polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych,palarni,pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27.Oznaczenie sprawy : 02/RB-D/K-27/16
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

W wyniku prowadzonego postępowania została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę :Zakład Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha, 43-190 Mikołów, ul.Jasna 138.Cena 20.000,00 zł.brutto. Zawarcie umowy zaplanowano na dzień 01.03.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-02-19
Informacja o udzieleniu zamówienia - Drobne Roboty Budowlane.


1.Oznaczenie sprawy : W/12-B/15

2.Dotyczy : Wykonania nawierzchni pod lekką stalową konstrukcję wiaty pełniącej funkcję ochronną przed warunkami atmosferycznymi dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych.
3.Zlecenie na wykonanie robót zostało udzielone firmie :
Mirosław Michoń COMPLEX Grzegorz Janik,Mirosław Janik S.c., 43-180 Orzesze ul.Stuska 5. Cena netto : 7 500,00 zł.+ VAT 23 %.

Data zamieszczenia :2016-02-16
POWIADOMIENIE - Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach –


1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-11
INFORMACJA - Dotyczy : otwarcia ofert na Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1. Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-10
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.
POWIADOMIENIE – INFORMACJA

z otwarcia ofert oraz wynik Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych ( 2016/2018 r. ),dotyczy spraw o numerach : 03/Cp/INT/2016 ; 09/Cp/Sk-K/2016; 10/Cp/Sk-K/2016 :


1. Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej
21 w Skoczowie. Usługi Psychologiczne Cieszysława
Marcol 43- 300 Bielsko-Biała, ul.Altanowa 45
Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2016 :
1,40 za 1 pkt.,za nadwykonanie - 0,90 zł. za 1 pkt.

2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta :
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Krystyna Jackiewicz,
adres działalności Katowice, ul.Mysłowicka 3/4.
- udzialanie konsultacji : 40,00 zł.brutto za 1 usługę.
- badania USG : 50,00 zł.brutto za 1 usługę.
- interpretacja badań EKG : 2,00 zł.brutto za 1 usługę.
3.Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach - za 1 pkt. jako kierownik : 3,00 zł. za 1
pkt., w granicach limitu miesięcznego 0,55 zł., za
nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,35 zł.
Numer sprawy: 10/Cp/Sk-K/2016. Ofertę złożyła firma POMOC Usługi Psychologiczno-Szkoleniowe mgr Piotr Nawrot, 40-739 Katowice, ul.Bronisławy 11/3.

Ww.oferty nie miały ofert konkurencyjnych, oferenci ww.
wygrali postepowanie konkursowe.

Planowane podpisanie umów z Wykonawcami w dniu
11.02.2016 r.

Data zamieszczenia :2016-02-09
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ NA USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII w KATOWICACH .


1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 03/Cp/INT/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Świadczenie usług internistycznych pacjentom Centrum
Psychiatrii, w tym :
1.Udzielanie konsultacji i porad.
2.Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych ( USG ).
3.Interpretacja badań EKG.


Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.A)Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od
Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w
Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-04
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 10/Cp/Sk-K/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Na stanowisko kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od
Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Korczaka 2 w
Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.

1.Numer sprawy : 02/PN/Cat - K/2016.
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - Numer ogłoszenia:
23228 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-02-03
Roboty budowlane awaryjne polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych,palarni,pomieszczeń biurowych i sanitarnych w budynku głównym szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27.


Oznaczenie sprawy : 02/RB-D/K-27/16

Zaproszenie Do Składania Ofert Cenowych

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-27
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : Dotyczy otwarcia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze Konkursów Ofert na świadczenia zdrowotne dla Centrum Psychiatrii.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO – K2/2016
02/TS/2016
04/Cp/Sk/2016
05/Cp/ST/2016
06/Cp/Pu – K2 – 22/2016
07/Cp/Sk – P/2016
12/Cp/K27 – OT/201

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 01/Cp/KO – K2/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom
Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


A)Numer sprawy: 04/Cp/Sk/2016
B)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).1.Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień, oraz
prowadzenia konsultacji i badań psychiatrycznych - na
rzecz pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
Współuzależnienia , przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
2.Realizacja usług z zakresu psychoterapii uzależnień – na
rzecz Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.
1.Numer sprawy: 05/Cp/ST/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 06/Cp/Pu-K2-22/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii
Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy
ul.Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego
przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.
Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 02/TS/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.


1.Numer sprawy: 07/Cp/Sk - P/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).
Realizacja usług z zakresu terapii uzależnień – na rzecz
Pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i
Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-21
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.1.Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2016
2.Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert ( SWKO ).


Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń w zakresie
terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii
Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na Usługi Cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : Numer
ogłoszenia: 12666 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015 r.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : Numer
ogłoszenia: 10466 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-12
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : Nr 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Nr 327426-2015
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : Nr 848 -
2016; data zamieszczenia: 04.01.2016

Więcej

Data zamieszczenia :2016-01-04
Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych – przetarg nieograniczony – dotyczy wyłącznie pakietu nr 6, rozpatrzenie przez zamawiającego skargi wniesionej przez firmę PPH „ MEDRIV ” Sp. z o.o., ul. Poligonowa 2/18, 04 – 051 Warszawa.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-31
POWIADOMIENIE - dotyczy : Ponownego rozpatrzenia wyboru najkorzystniejszej oferty odnośnie Pakietu Nr 6.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:09.12.2015

Skarga firmy PPH „ MEDRIV ” Sp. z o.o., ul. Poligonowa
2/18, 04 – 051 Warszawa, dotycząca wyboru
najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 6.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-31
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-29
POWIADOMIENIE - Dotyczy : Wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawę analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych – przetarg nieograniczony.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP : 335908 - 2015;
data zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-29
Zapytanie o cenę usługi - Drobne Roboty Budowlane.


Oznaczenie sprawy : W/12-B/15

Opis - Robota dotyczy : Wykonania nawierzchni pod lekką stalową konstrukcję wiaty pełniącej funkcję ochronną przed warunkami atmosferycznymi dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych. W zakres prac wchodzi : niwelacja terenu, wykonanie fundamentów pod wiatę, wykonanie podbudowy, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 21 m2, wykonanie skarpy i jej umocnienie płytami ażurowymi, ewentualne humusowanie skarpy.
Planowany termin wykonania robót : do dnia 25.03.2016 r.
Uwaga : w celu złożenia oferty należy przeprowadzić wizję lokalną i uzgodnić szczegóły robót z zastępcą dyrektora ds. adm.-technicznych mgr inż. Adrian Garcorz,tel.32/603 84 70. Adres realizacji robót : Centrum Psychiatrii w Katowicach, 40-340 Katowice ul. Korczaka 27.
Oferty należy składać w formie pisemnej : na ww.adres ( jeżeli wysłane zostaną pocztą ),osobiście lub posłańcem w budynku administracji przy ul. Korczaka 22, pokój nr 12 lub faksem nr 32/603 85 53. Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 12:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie. Wykonawca wybrany otrzyma zlecenie na wykonanie przedmiotowych robót. Informacja o udzieleniu zamówienia opublikowana zostanie na stronie internetowej.

Data zamieszczenia :2015-12-22
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ofert)na Dostawę Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2016 r.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/15
2.Numer Ogłoszenia o Zamówieniu w BZP: 348466 - 2015; data
zamieszczenia: 21.12.2015 r.
3.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 335908 - 2015; data
zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia:
09.12.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-17
INFORMACJA dotyczy : Cen ofert na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku po przeprowadzeniu weryfikacji ( sprawdzeniu i wyjaśnieniu ).1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-14
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do treści SIWZ na dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawę analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.

Numer ogłoszenia: 335908-2015 z dnia 09.12.2015
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LAB/12/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-11
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-09
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.

Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 02. 12. 2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LAB/12/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 335908 - 2015; data
zamieszczenia: 09.12.2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : Numer
ogłoszenia: 335966 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
4.SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-09
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.

Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15
Dotyczy pakietu nr .9

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-08
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.


Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 02.12.2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.
3.Numer ogłoszenia: 334178 - 2015; data zamieszczenia:
08.12.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-04
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.

Nr ogłoszenia 327314-2015 z dnia 02.12.2015.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015

4.ZAŁĄCZNIK Nr 6 Zestawienie Wyceny Przedmiotu Zamówienia.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-02
LEKI,MATERIAŁY OPATRUNKOWE,ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : dostawa 2016 rok


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/15
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 327314-2015
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 327426-2015
4.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-12-02
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA : Dotyczy - wykonania wiaty.

1.Oznaczenie sprawy : W/11/2015
2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od
następujących firm : a)Zakład Konserwacji Znaków
Drogowych Piotr Janiszewski, ul.Wyrska 3G/2, 43-173
Łaziska Górne - cena netto : 18 800,00 zł. b)Metbox S.c.
Kurpas, ul. Rybnicka 1A, 41-180 Orzesze - cena netto :
17 900,00 zł. c)METALJAN Zakład Specjalistyczny
Z.Botor,ul.Kochanowskiego 14, 43-180 Orzesze - cena
netto : 16 500,00 zł.
3.Zamówienie zostanie udzielone firmie : METALJAN Zakład
Specjalistyczny Z.Botor,ul.Kochanowskiego 14.
Planowane zawarcie umowy 03.12.2015 r.
4.Art.4 pkt.8 ustawy PZP.

Data zamieszczenia :2015-11-30
INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA : Dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA : Dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015
2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :
(Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Zamawiający udzielił zamówienia Firmie : ADMOR Jolanta Moryto z siedzibą 26-600 Radom, ul. Wilczyńskiego 35/1. Wartość zamówienia brutto : 135 816,31 zł.

Data zamieszczenia :2015-11-20
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015
2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :
(Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-20
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego na 2016 rok.

Nr ogłoszenia: 307514-2015 z dnia 16.11.2015 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/Dsm/11/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-20
Wyjaśnienia i odpowiedzi do treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego na 2016 rok

Nr ogłoszenia: 307514-2015 z dnia 16.112015 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/Dsm/11/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Publiczny :Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.


1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015
2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :
(Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dostawa drobnego sprzętu medycznego w 2016 roku.
1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/11/15
2.Numer ogłoszenia w BZP : 307514 - 2015; data
zamieszczenia: 16.11.2015 r.
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-13
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do zestawienia wyceny przedmiotu zamówienia- zał. nr 4 na dostawę środków czystości na 2016 r.

Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-13
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do zestawienia wyceny przedmiotu zamówienia-zał. nr 4 na dostawę środków czystości na2016 rok.

Oznaczenie sprawy: 01/PP/SC/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : Zapytanie o Cenę : dotyczy - wykonania wiaty.


1.Oznaczenie sprawy : W/11/2015

2.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie lekkiej stalowej konstrukcji wiaty pełniącej funkcję ochronną przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych przy budynku głównym szpitala, ul.Korczaka 27 w Katowicach.
3.W celu złożenia przedmiotowej oferty jest konieczna wizja lokalna oraz kontakt z zastępcą dyrektora ds.administarcyjno-technicznych tel.32/603 84 70 - dotyczy uszczegółowienia danych do złożenia oferty.Termin wykonania do dnia 31.12.2015 roku.
4. Oferty należy składać do dnia 27.11.2015 roku w siedzibie zamawiającego, budynek administracji przy ul.Korczaka 22 ( sekretariat )do godziny 14:00 lub wysłać faksem na nr 32/603 85 53 albo e-mailem na adres marek.cp27@wp.pl.
5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie zawarcia umowy z wykonawcą lub udzielenie zlecenia zostanie opublikowana na stronie internetowej w terminie do pięciu dni od terminu składania ofert.

Data zamieszczenia :2015-11-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2016 roku.

1.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2015

2.Ogłoszenie o przetargu publicznym zawiera załączniki
od nr 1 do nr 4.

3.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :( Dz.U. z
2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.) – patrz :
uwaga na końcu ogłoszenia przetargowego.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-11-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wywóz Odpadów Komunalnych z filii w Skoczowie,przy ul.Katowickiej 21, w 2016 roku.

Nr sprawy : 01/WN-Sk/15

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie P.P.H.U EKOPLAST - PRODUKT Sp.z o.o. z siedzibą prawną ul.3 Maja 18, 43-400 Cieszyn.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100L wynosi : 58,00 zł.
Odpady segregowane obsługiwane są bezkosztowo.

Data zamieszczenia :2015-11-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wywóz Odpadów Komunalnych z posesji obiektów w Katowicach, w 2016 roku.

Nr sprawy : 02/WN-Kat/15

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4
pkt.8 ustawy PZP po przeprowadzeniu postępowania udzielono
firmie : Miejskie Przedsięborstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o. przy ul.Obroki 140, 40-833 Katowice.
Cena za wywóz pojemnika 1,1 (m.sześcienny) : 58,00
zł.netto,dotyczy odpadów nie segregowanych.
Cena za wywóz pojemnika 2,5 (m.sześcienny) : 1,00 zł.netto,
dotyczy odpadów segregowanych.

Data zamieszczenia :2015-11-02
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Pralnicze,filia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21, w 2016 roku.


Nr sprawy : 03/UP-Sk/14

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4
pkt.8 ustawy PZP po przeprowadzeniu postępowania udzielono
firmie : Zakład Pralniczy "KOLAR" S.c. z siedzibą 43-430
Skoczów ul.Leśna 20.
Cena usługi netto :
a) poszwa 4,40 zł.
b) poszewka 1,86 zł.
c) prześcieradło 2,65 zł.
d) ścierka 0,80 zł.
e) obrus duży 2,90 zł.
f) obrus mały 1,70 zł.
g) koc z dezynfekcją 11,00zł.
h) ręcznik mały 1,42 zł.
i) serwetka 0,85 zł.
j) firana 1,60 zł.
k) zasłona 4,00 zł.
l) narzuta 9,00 zł.
m) fartuch 4,00 zł.
n) bluza 2,50 zł.

Data zamieszczenia :2015-10-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -PRZETARG PUBLICZNY na:Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 22 w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy : RB/22-27/15
2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od
następujących firm : a)ELMUR Sp. z o.o.,ul.Dolna 9A, 43-
195 Mikołów - Cena netto : 33 600,00 zł. + 23% VAT. b)
MARBUD Sp. z o.o.,ul.Wyrska 14, 43-174 Łaziska Górne -
Cena netto : 31 750,50 zł.+ 23% VAT c)Zakład
Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,
ul.Jasna 138, 43-190 Mikołów - Cena netto : 29 317,35
zł.+ 23% VAT.
3.Zamówienie zostanie udzielone firmie : Zakład
Instalacyjno-Remontowy "ZBYSZKO" Zbigniew Piecha,
ul.Jasna 138, 43-190 Mikołów. Termin zawarcia umowy
03.11.2015 r.
4.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy :( Dz.U. z
2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.).

Data zamieszczenia :2015-10-20

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy : usług pralniczych dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach,położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Znak sprawy : 03/UP – Sk/15

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
poz.907 z późn. zm. )- bez stosowania przepisów ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-20
ZAPYTANIE OFERTOWE -Dotyczy : odbioru ( wywozu ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w Katowicach, z posesji położonych przy ul.Korczaka 27 i Korczaka 2 w Katowicach.


Znak sprawy : 02/WN – Kat/15

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
poz.907 z późn. zm. )- bez stosowania przepisów ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-20
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dotyczy : odbioru ( wywozu ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.


Znak sprawy : 01/WN – Sk /15

Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r.,
poz.907 z późn. zm. )- bez stosowania przepisów ustawy.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-20
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM ( zamówieniu )- dotyczy : Robót budowlanych polegających na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację gabinetów lekarskich, pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach przy ul. Korczaka 27 i Korczaka 22 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : RB/22-27/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : dotyczy wykonania mebli biurowych w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach przy ul.Korczaka 22 oraz w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 Oddział Psychiatryczny III,pokój lekarski.


1.Oznaczenie sprawy : MB/K-22/K-27/15.
2.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły trzy oferty od
niżej wymienionych firm : a) Warsztat Usługowo-Naprawczy
Adam Jakut, ul.Rogozińskiego 4, 41-707 Ruda Śląska -
Cena brutto : 18 500,00 zł. b) "ROTOMA" Robert
Walkiewicz, ul.Niedurnego 38a/12, 41-709 Ruda Śląska -
Cena nettto : 21 050,00 zł.+ 23% VAT. c)Firma Kudelko
Wojciech Meble na wymiar, ul.Radoszowska 145, 41-707
Ruda Śląska - 20 900,00 zł.netto + 23% VAT.
3.Zamówienie zostanie udzielone firmie : Warsztat Usługowo-
Naprawczy Adam Jakut, ul.Rogozińskiego 4, 41-707 Ruda
Śląska. Planowane zawarcie umowy 20.10.2015 r.
4.Art.4 pkt.8 ustawy PZP.

Data zamieszczenia :2015-10-14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa odzieży medycznej oraz obuwia medycznego.


1.Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

2.Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4,pkt.8 ustawy - Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

3.Podaje się do wiadomości, że Zamawiający udzielił zamówienia na dostawę odzieży i obuwia dla pracowników szpitala dla : GRUPA SYMPETRUM Sp. z o.o., 47 – 100 Strzelce Opolskie, ul. Marka Prawego 20
Cena brutto za realizację zamówienia : 17 317,17 zł.

Data zamieszczenia :2015-10-12
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Na Dostawę Odzieży Medycznej oraz Obuwia Medycznego.


Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-09
INFORMACJA z otwarcia ofert, dotyczy : PRZETARGU PUBLICZNEGO Na : dostawę odzieży medycznej oraz obuwia medycznego.


Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-06
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT : Zapytanie o Cenę,dotyczy wykonania mebli biurowych w budynku Poradni Zdrowia Psychicznego w Katowicach przy ul.Korczaka 22 oraz w budynku głównym przy ul. Korczaka 27 Oddział Psychiatryczny III,pokój lekarski.


1.Oznaczenie sprawy : MB/K-22/K-27/15
2.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej
na wykonanie mebli biurowych na potrzeby ww.oddziałów.
3.W celu złożenia przedmiotowej oferty jest konieczna
wizja lokalna oraz kontakt z zastępcą dyrektora
ds.administarcyjno-technicznych tel.32/603 84 70 -
dotyczy uszczegółowienia danych do złożenia
oferty.Wszyscy Wykonawcy którzy wyrażą chęć złożenia
oferty otrzymają szczegółowe wytyczne dotyczące
wykonania przedmiotowego zamówienia ( forma opisowa i
graficzna - Zał.nr1 )Termin wykonania zadania do dnia
31.12.2015 roku.
4.Oferty należy składać do dnia 14.10.2015 roku w
siedzibie zamawiającego, budynek administracji przy
ul.Korczaka 22 ( sekretariat )do godziny 14:00 lub
wysłać faksem na nr 32/603 85 53 albo e-mailem na adres
marek.cp27@wp.pl.
5.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i
terminie zawarcia umowy z wykonawcą lub udzielenie
zlecenia zostanie opublikowana na stronie internetowej w
terminie do pięciu dni od terminu składania ofert.

Data zamieszczenia :2015-10-02
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : dostawa odzieży medycznej oraz obuwia medycznego


Oznaczenie sprawy : 01/O.P- szp/2015

Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (art.4,pkt.8 ustawy - Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm.)

Więcej

Data zamieszczenia :2015-10-02
POWIADOMIENIE o Wyborze Najkorzystniejszej oferty - dotyczy Konkursu Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2015

W terminie określonym w SWKO wpłynęła jedna ważna oferta
od : Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa
Rudzka-Jasińska,ul.Grabowa 8,41-200 Sosnowiec.

1.Sprawowanie funkcji Kierownika Zespołu Lecznictwa
Środowiskowego w Katowicach przy ul. Korczaka
22 – usługi wykonywane osobiście - 3,80 zł/pkt.
2.Za każdy pkt. w granicach limitu miesięcznego - 0,80
zł/pkt.
3. Za nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego - 0,60
zł/pkt.
4. Pełnienie dyżurów - 45,00 zł/godz.

W/w oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Data zamieszczenia :2015-09-25
Konkurs Ofert Na Stanowisko Kierownika Zespołu Lecznictwa Środowiskowego.


1.Numer sprawy : 12/K-ZLS/2015
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 ).
3.Przedmiotem konkursu jest wybór kandydata na stanowisko
kierownika ZLŚ oraz udzielanie świadczeń, w zakresie
psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w
Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty Budowlane w Skoczowie, przy ul.Katowickiej 21


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia o
zamówieniu: 204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia: 204722 - 2015; data zamieszczenia:
11.08.2015
4.Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia 248852 data zamieszczenia: 23.09.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty Budowlane w Katowicach przy ul.Korczaka 2;27


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia o
zamówieniu: 204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.20
3.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia: 248982 - 2015, data
zamieszczenia: 23.09.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-11
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty Budowlane w Skoczowie, przy ul.Katowickiej 21


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204722 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-11
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty Budowlane w Katowicach przy ul.Korczaka 2;27
1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia:
204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty Budowlane,Skoczów ul.Katowicka 21


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204722 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-09-07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Roboty Budowlane,Katowice ul.Korczaka 27, ul.Korczaka 2.


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia:
204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-27
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Na Usługi Telekomunikacyjne i Dostęp Do Internetu Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach

Oznaczenie sprawy : 01/TEL/2015

Uwaga: zawarcie umowy z wybranym wykonawcą planowane jest
na dzień 31.08.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-26
OGŁOSZENIE O ZŁOŻONYCH OFERTACH - Na Usługi Telekomunikacyjne i Dostęp Do Internetu Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach


Oznaczenie sprawy : 01/TEL/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-21
INFORMACJA - z otwarcia ofert i wyboru najkorzestniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii - filia w Skoczowie.


Numer sprawy: 10/Cp/MP-Sk/2015
Katowice, dnia 21.08.2015 r.
Nr sprawy : 10/Cp/MP–Sk/2015
INFORMACJA z Otwarcia Ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty
Na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii - filia w Skoczowie.

W terminie podanym w Ogłoszeniu i w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
wpłynęła 1 ważna oferta niżej wymienionej firmy :
Krzysztof Nowara Medikool Centrum Zdrowia, 43 – 430 Skoczów, ul. Ciężarowa 54

Ceny brutto, usług objętych zamówieniem - w złotych :

1.Lekarz przemysłowy ( badanie, porada ) – 40,00
2.Uczestnictwo lekarza w komisjach bhp – 50,00
3.Badanie audiometryczne – 12,00
4.Wpis do książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych – 14,00
5.Badanie przy zmianie stanowiska pracy – 40,00 zł.
6.Badanie kontrolne, okresowe i wstępne – 40,00
7.Wizytacja stanowiska pracy – 50,00
8.Wydanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych – 25,00
9.Badanie psychotechniczne i wysokościowe – 40,00
10.Poradnia okulistyczna – 40,00
11.Poradnia laryngologiczna – 40,00
12.Poradnia neurologiczna – 40,00
13.Badanie spirometryczne – 40,00

Ww.oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Koniec publikacji


Data zamieszczenia :2015-08-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz Wybór Najkorzystniejszej Oferty na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych.

Numer sprawy: 11/Cp/Pp-ZLS/2015

Przedmiot konkursu : udzielanie świadczeń, w zakresie
porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na
rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w
Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul. Korczaka 22 w
Katowicach.
INFORMACJA :
W postępowaniu wpłynęły 2 ważne oferty od nastepujących
wykonawów :
1.BELLEVILLE Martyna Jarząb, 41-400 Mysłowice ul.Skotnica
86a/2, 41-400 Mysłowice
Cena brutto : 2,75 zł/pkt
2.Jan Brzezicki "Alegoria" Gabinety Psychoterapii i Pomocy
Psychologicznej, ul.Zjednoczenia 2a, 41-500 Chorzów
Cena brutto : 2,78 zł/pkt

Postępowanie wygrała firma wymieniona w punkcie 1.


koniec publikacji.

Data zamieszczenia :2015-08-19
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługi Telekomunikacyjne i Dostęp Do Internetu Dla Centrum Psychiatrii w KatowicachOznaczenie sprawy : 01/TEL/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-13
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.

1.Numer sprawy : 11/Cp/Pp-ZLS/2015
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 ).
3.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń, w
zakresie porad psychologicznych i prowadzenie
psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w
Katowicach, w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy
ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-13
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.


1.Numer sprawy: 10/Cp/MP – Sk/2015
2.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 ).
3.Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników
Centrum Psychiatrii, w filii w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-13
INFORMACJA O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA.
Oznaczenie sprawy : 01/U-BR/15


Informuje się,że do badania rocznego sprawozdania finansowego Centrum Psychiatrii w Katowicach za 2015 rok została wybrana firma : Biuro Biegłych Rewidentów
" PATRONAT" ul.Graniczna 61B, 40-018 Katowice.

Cena brutto: 5400,00 PLN

Data zamieszczenia :2015-08-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane : 1.Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul.Korczaka 27. 2.Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach przy ul. Korczaka 2 - poprzez ocieplenie murów fundamentowych..


1.Oznaczenie sprawy : 02/RB-KAT/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 204642 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację sal chorych, ciągów komunikacyjnych i gabinetów terapeutycznych w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21.


1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2015
2.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204480 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
3.Biuletyn Zamówień Publicznych : Numer ogłoszenia:
204722 - 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-08-01
OGŁOSZENIE OFERT - Wybór Najkorzystniejszej Oferty na : Usługi w zakresie obsługi serwisowej kserokopiarek.Oznaczenie sprawy : 02/XERO/2015

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę,która spełnia warunki Zapytania ofertowego o cenę.
Do realizacji zamówienia została wybrana firma :
Grzegorz Janik - XEROPLEX, 44-203 Rybnik ul.K.Miarki 7.
Cena netto : 980,00 zł.za miesiąc + VAT 23%

Data zamieszczenia :2015-07-20
WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA do badania sprawozdania finansowego Centrum Psychiatrii w Katowicach za 2015 rok - ZAPROSZENIE Do SKŁADANIA OFERT.Oznaczenie sprawy : 01/U-BR/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-07-02
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługi w zakresie obsługi serwisowej kserokopiarek.


Oznaczenie sprawy : 02/XERO/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-24
Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługa : Wykonanie Ulotek w ilości 1000 sztuk.

Oznaczenie sprawy : 02B/Informat/U/15

W wyniku publikacji ogłoszenia otrzymano dwie oferty :
1." GOLDPRESS " S.c. 41- 200 Sosnowiec, ul.Plonów 24
Cena : brutto 1590,00 zł.
2.technoCOLOR s.c. 40-032 Katowice, ul.Jagiellońska 16
Cena : brutto 1501,00 zł.

Oferta wymieniona w pkt.2 uznana została za
najkorzystniejszą.

Data zamieszczenia :2015-06-17
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługa : Wykonanie Ulotek w ilości 1000 sztuk.


Oznaczenie sprawy : 02B/Informat/U/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-12
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.

1.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015.
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP z dnia
12.06.2015 r.
Nr ogłoszenia : 142478-2015.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-11
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie Naklejek Na Sprzęt Informatyczny.

Oznaczenie sprawy : 03/Informat/U/15

INFORMACJA.
W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Zlecenie na wykonanie usługi otrzymała firma :
TechnoColor,ul.Jagiellońska 16,Katowice

Data zamieszczenia :2015-06-09
Zaproszenie Do Składania Ofert - Wykonanie Naklejek Na Sprzęt Informatyczny.


Oznaczenie sprawy : 03/Informat/U/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-05
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy zadania : Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-06-01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.WYJAŚNIEŃ do SIWZ,ciąg dalszy - Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-29
ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.WYJAŚNIEŃ do SIWZ - Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.

Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-27
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Zakup Energii Elektrycznej Na Potrzeby Obiektów Szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/ENERG – EL/2015.
Zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 27.05.2015 r.
Nr ogłoszenia : 126114-2015.
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Na Usługi - w Zakresie Ochrony Osób i Mienia Szpitala.Znak sprawy : 01/OM/2015,
Ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej z dnia
05.05.2015 r.

Usługa niepriorytetowa .

Treść ogłoszenia :

Zamówienie publiczne udzielono konsorcjum.
Lider konsorcjum : SEBAN Sp. z o.o. z siedzibą 40 -159
Katowice, ul. Jesionowa 9a.
Konsorcjant : DGP SECURITY PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą
40 -159 Katowice, ul. Jesionowa 9a.

Całkowita wartość usługi – netto : 489 312,00 zł., brutto : 601 853,76 zł.Data zamieszczenia :2015-05-12
INFORMACJA z badania rynku i wyboru Wykonawcy - Szkolenie Okresowe Pracowników Szpitala w Zakresie BHP.


Oznaczenie sprawy : 01/CP/BHP/Szk./2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-11
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


Znak sprawy : 01/OM/2015
Usługa Niepriorytetowa

Więcej

Data zamieszczenia :2015-05-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


Oznaczenie sprawy : 01/OM/2015

Informacja zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) wraz z załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-24
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Wykonanie 1000 sztuk ulotek informacyjnych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".


Oznaczenie sprawy : 02/Infor/U/15

Informacja z wyboru oferty : w odpowiedzi na Zapytanie
ofertowe o cenę dotyczące przedmiotowej usługi,opublikowane na stronie internetowej otrzymano 3 oferty.
Zlecenie na wykonanie zamówienia otrzymała n/w firma,która
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę :
TechnoColor z siedzibą ul.Jagiellońska 16, 40-035 Katowice.
Cena brutto : 900,00 zł.

Data zamieszczenia :2015-04-22
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH -Dotyczy : Szkolenia Okresowego Pracowników Szpitala w Zakresie BHP.


Znak sprawy : 01/CP/BHP/Szk./2015

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.) – bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy, oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r, poz. 121 z późn.zm).

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-16
ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ - Usługa : Wykonanie Ulotek w ilości 1000 sztuk.


Oznaczenie sprawy : 02/Infor/U/15

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-15
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na : Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach Zapewniający Wzrost Usług Publicznych Świadczonych Drogą Elektroniczną.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie o Zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu 10.03.2015
roku.
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku
Urzędowym UE - z dnia 15.04.2015 r., nr 2015/S 073-
128967.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do
publikacji w dniu 10.04.2015 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-04-03
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : na Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach Zapewniający Wzrost Usług
Publicznych Świadczonych Drogą Elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu
10.03.2015 roku.

Katowice, dnia 03.04.2015 r.


P O W I A D O M I E N I E
Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym ( procedura otwarta ) na zadanie pod nazwą : „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".

Uprzejmie powiadamiam, że przedmiotowe postępowanie wygrała firma Info-Lider Sp.z o.o., 40-142 Katowice,ul.Gnieźnieńska 12.Oferta złożona przez ww.firmę uznana została jako najkorzystniejsza dla szpitala.
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta.
Wykonawców wykluczonych i ofert odrzuconych nie było.
Wybrana oferta otrzymała ogółem 100,00 pkt. od komisji przetargowej za niżej wymienione i podlegające ocenie kryteria :
1. Cena brutto : 1 198 999,08 PLN - 90 pkt.
2. Okres gwarancji systemu informatycznego
(oprogramowanie ) : 12 miesięcy - 3 pkt.
3. Okres gwarancji na sprzęt informatyczny : 36 miesięcy -
2 pkt.
4. Czas reakcji serwisu do świadczenia usług w soboty,
niedziele i święta : 48 godzin - 2 pkt.
5. Czas reakcji serwisu do świadczenia usług w dni
robocze : 24 godziny - 3 pkt.

Zawarcie umowy zaplanowano w dniach : 08.04.2015 r. –
10.04.2015 roku.
Przypomina się jednocześnie o wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, w kwocie 5 % od ceny
ofertowej brutto, zgodnie z odpowiednimi zapisami w
Ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ.

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
mgr Tomasz Broda

Data zamieszczenia :2015-03-30
INFORMACJA - z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym :Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z
dnia 18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu
10.03.2015 roku.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-23
WYJAŚNIENIE ( uściślenie ) danych do treści SIWZ- dotyczy Załacznika Nr 1 ( Oferta-wzór )w postępowaniu : Zakup i Wdrożenie Systemu Informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach Zapewniający Wzrost Usług Publicznych Świadczonych Drogą Elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu
10.03.2015 roku.

TREŚĆ wyjaśnienia do SIWZ:

Dotyczy : Wyjaśnienia ( uściślenia ) danych do treści SIWZ – odnośnie załącznika nr 1 (oferta – wzór ).
W treści przedmiotowego załącznika podano adres w odniesieniu do miejsca składania ofert, faktycznie adres ten jest miejscem otwarcia ofert, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 18.02.2015 roku, nr 2015/ S 034-057639 i zgodnie z punktem XV SIWZ. Kancelaria punktu kontaktowego podanego w przedmiotowym ogłoszeniu znajduje się w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach. Informacja ta dotyczy szczególnie Wykonawców, którzy będą bezpośrednio : osobiście, przez posłańca lub kuriera składać oferty przetargowe.
Niniejszą informację opublikowanow dniu 23.03.2015 r.

Data zamieszczenia :2015-03-19
INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT i WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA : Udzielanie świadczeń zdrowotnych - konkurs ofert.


Numer sprawy: 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2015

Przedmiotem konkursu było udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.

INFORMACJA :
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie i w SWKO,jedna ważna oferta od :
ARETE Pracownia Psychologiczna Sonia Korus-Deka, 41-808 Zabrze, ul.Krakowska 82/2.
Cena - 3,00 zł.brutto/za 1 punkt.
Ww.wygrała postępowanie konkursowe.Zawarcie umowy zaplanowano na 24.03.2015 r.

Data zamieszczenia :2015-03-18
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

POWIADOMIENIE
Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę leku pod nazwą – Zypadhera.


W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty :
1.GEMINI Stanowska-Puchała i Wspólnicy Sp.Jawna,40-047 Katowice, ul.Kościuszki 51. TEL-MET Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al.Korfantego 169.
Cena brutto : 18 183,40 zł.
Termin dostawy - 1 dzień.
Łącznie – 27,85 pkt. za oceniane kryteria.
2.FARMACOL S.A., 40-541 Katowice, ul.Rzepakowa 2.
Cena brutto : 4 374,00 zł.
Termin dostawy : 2 dni.
Łącznie – 97,50 pkt. za oceniane kryteria.
Postępowanie wygrała firma – FARMACOL S.A.
Postępowanie o udzielenie zamówienia było prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) – na podstawie art.4, pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.907 - tekst jednolity z późn.zm. ), bez zastosowania przepisów przedmiotowej ustawy.

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą zaplanowano na dzień 23.03.2015 roku.

Data zamieszczenia :2015-03-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

Dostawa leku pod nazwą : ZYPADHERA.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

INFORMACJA :
W postępowaniu wpłynęły dwie ważne oferty :
1.GEMINI Stanowska-Puchała i Wspólnicy Sp.Jawna,40-047 Katowice, ul.Kościuszki 51. TEL-MET Sp. z o.o., 40-153 Katowice, Al.Korfantego 169.
Cena brutto : 18 183,40 zł.
Termin dostawy - 1 dzień.
2.FARMACOL S.A., 40-541 Katowice, ul.Rzepakowa 2.
Cena brutto : 4 374,00 zł.
Termin dostawy : 2 dni.

Data zamieszczenia :2015-03-12
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dotyczy postępowania : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu - publikacja w
Dzienniku Urzędowym UE - z dnia 12.03.2015 roku, nr
2015/S 050-086636.
Sprostowanie przekazano do publikacji w dniu 10.03.2015
roku.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-12
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT : Na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Numer sprawy: 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 )

Dotyczy : Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń,
w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie
psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w
Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole
Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w
Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

Dostawa leku pod nazwą : ZYPADHERA

UWAGA !!!

Zmienia się termin składania ofert :
Oferty należy składać w miejscu określonym w Ogłoszeniu o
Zamówieniu z dnia 10.03.2015 roku : do godziny 12:00 dnia
17.03.2015 roku, otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30
w tym samym dniu w miejscu składania.

Data zamieszczenia :2015-03-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Leku.


Oznaczenie sprawy : 02/L-D/15

Dostawa leku pod nazwą : ZYPADHERA

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości przekraczającej 15 000,00 zł. i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-10
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-10
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dotyczy postępowania : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.
3.Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.
Sprostowanie przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym UE w dniu 10.03.2015 roku, ID : 2015-032812.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-03-05
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-23
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2015 – przetarg
nieograniczony.
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 03.02.2015 r. nr
ogłoszenia: 23744.
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP z dnia
23.02.2015 Nr ogłoszenia : 39470

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-20
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT i Wyboru Najkorzystniejszej oferty : Na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2015
INFORMACJA
Dotyczy : Stanowiska kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.
W przedmiotowym konkursie ofert w wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta : USŁUGI PSYCHOLOGICZNE mgr Cieszysława Marcol, 43-300 Bielsko-Biała, ul.Kustronia 15/3.
1.Sprawowanie funkcji kierownika poradni w filii Centrum Psychiatrii w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21 : 1,30zł.za
pkt.brutto.
2.Nadwykonanie powyżej kontraktu miesięcznego : 0,90 zł.za
pkt.brutto.
W.w oferta wygrała w prowadzonym postępowaniu.

Data zamieszczenia :2015-02-20
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE do SIWZ : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.

Pytanie :
Czy dopuszczacie Państwo możliwość, ażeby system w części administracyjnej pracował w oparciu o własną relacyjną bazę danych, a system w część medycznej pracował w oparciu o
własną relacyjną bazę danych, przy założeniu, że obie części oprogramowania będą ze sobą zintegrowane?
Odpowiedź :
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Celem działania Zamawiającego jest zniwelowanie prac związanych z administracją kilkoma różnymi systemami informatycznymi i kilkoma różnymi bazami danych. Stąd też wymaganie dot. jednego producenta systemu pracującego na tym samym motorze bazy danych zarówno dla czesci administracyjnej jak i medycznej. Ponadto doświadczenie pokazuje, że posiadanie różnych systemów i motorów baz danych wiąże się też z wyższymi poźniejszymi kosztami wsparcia niż ma to miejsce w przypadku jednego producenta i jednego motoru bazy danych.

Data zamieszczenia :2015-02-19
ZMIANA ZAPISU w TREŚCI SIWZ - dotyczy postępowania : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
3.Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.

Zakres modyfikacji ( zmiany ) SIWZ :
W pkt.XI SIWZ dodaje się zapis "W celu ułatwienia
zadawania pytań do treści SIWZ i udzielania na nie
odpowiedzi dopuszcza się w komunikacji między wykonawcami
a zamawiającym formę elektroniczną.Adres mailowy
zamawiającego : marek.cp27@wp.pl ( jak w Ogłoszeniu o
zamówieniu )".

Data zamieszczenia :2015-02-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z
dnia 18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
3.Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu
13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-18
DOTYCZY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU : Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ):
zawiera 14 stron, oraz załączniki od 1 do nr 6.
Załącznik nr 6 zawiera 15 podzałączników.
1.Oznaczenie sprawy ( numer referencyjny nadany sprawie
przez instytucję zamawiającą )- ZP/PN/INFORMAT/15
2.Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U.S) - z dnia
18.02.2015 roku, nr 2015/S 034-057639
Ogłoszenie przekazano do publikacji w dniu 13.02.2015r.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-13
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT : Na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Numer sprawy: 09/Cp/Sk-K/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 )
Dotyczy : Stanowiska kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia, przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-13
POWIADOMIENIE - dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach- przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad,kolacja ) – oraz posiłków jednodaniowych.

1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2015 – przetarg
nieograniczony.
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 03.02.2015 r. nr
ogłoszenia: 23744

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.


1.Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego :
ZP/PN/INFORMAT/15
2.Ogłoszenie przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji
UE w dniu 13.02.2015r. - ID : 2015-020867

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-11
POWIADOMIENIE - dotyczy : Informacji z Otwarcia Ofert na Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii – przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad,kolacja ) – oraz posiłków jednodaniowych.


1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2015 – przetarg
nieograniczony.
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 03.02.2015 r. nr
ogłoszenia: 23744

Więcej

Data zamieszczenia :2015-02-09
WYJAŚNIENIA i ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA USŁUGI CATERINGOWE
DLA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH.

Znak sprawy: 02/PN/Cat-K/2015,
Nr ogłoszenia: 23744-2015 z dnia 03.02.2015 r.

Ad.1 – Szpital nie prowadzi statystyki ilości żywionych pacjentów w rozbiciu na poszczególne miesiące
w okresie luty 2014-styczeń 2015 r.-patrz str. internetowa ogł. z dnia 06.02.2015 r.
Ad.2 - Liczba łóżek na poszczególnych oddziałach wynosi:
Oddział Psych.I - 40
Oddział Psych.II - 40
Oddział Psych.III - 50
Oddział Psych.IV - 50
Oddział Terapii Uzależnień - 20
Ad.3- Zamawiający nie wyraża zgody na zmienę treści umowy.

UWAGA : Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ i załącznikami przed zadawaniem pytań.

Data zamieszczenia :2015-02-06
WYJAŚNIENIA i ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ NA USŁUGI CATERINGOWE
DLA CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH.

Znak sprawy: 02/PN/Cat-K/2015,
Nr ogłoszenia: 23744-2015 z dnia 03.02.2015 r.

Ad.1 – Aktualna stawka netto wyżywienia dla 1 pacjenta wynosi 6,50 zł. (całodzienny posiłek).
Usługę żywieniową świadczy PP-H-U „Postęp” Sp. z o.o. 41-209 Sosnowiec ul. Odrodzenia 9.

Ad.2 – Szpital nie prowadzi statystyki ilości żywionych pacjentów w rozbiciu na poszczególne miesiące
w okresie luty 2014-styczeń 2015 r.

Ad.3 – Wykonawca nie jest zobowiązany dostarczyć talerzy, na których są wydawane posiłki.

Ad.4 – Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie obowiązku pobierania próbek żywności na siebie. Dotychczasowy system pobierania i przechowywania próbek jest akceptowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, pod którego nadzorem jest szpital.


Data zamieszczenia :2015-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Cateringowe Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach

1.Nr sprawy : 02/PN/Cat - K/2015
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia : 3.02.2015 r.
Nr ogłoszenia : 23744
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz WYNIK KONKURSÓW OFERT na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych 2015/2016r.

Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/K0-K2/2015
02/TS/2015
04/Cp/Sk/2015
05/Cp/ST/2015
06/Cp/Pu-K2-22/2015
07/Cp/Sk-P/2015
12/Cp/K27-OT/2015

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz WYNIK KONKURSU OFERT na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych 2015/2016r.


Numer sprawy: 03/Cp/INT/2015

Dotyczy : Świadczenia usług internistycznych pacjentom
Centrum Psychiatrii, w tym :
1.Udzielanie konsultacji i porad.
2.Przeprowadzanie badań ultrasonograficznych ( USG ).
3.Interpretacja badań EKG.
INFORMACJA
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta :
Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Krystyna Jackiewicz,
adres działalności Katowice, ul.Mysłowicka 3/4.
- udzialanie konsultacji : 40,00 zł.brutto za 1 usługę.
- badania USG : 50,00 zł.brutto za 1 usługę.
- interpretacja badań EKG : 2,00 zł.brutto za 1 usługę.

Data zamieszczenia :2015-01-22
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych


Numer sprawy: 05/Cp/ST/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 )

Realizacja usług stomatologicznych dla pacjentów
Centrum Psychiatrii w Katowicach


Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-22
Konkurs Ofert Na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.


Numer sprawy: 02/TS/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 2 )


Na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-22
Konkurs Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych


Numer sprawy: 12/Cp/K27-OT/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)
( zawiera załączniki od nr 1 do nr 3 )

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń
w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Oddziału Terapii Centrum Psychiatrii w Katowicach, przy ul. Korczaka 27

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 18.12.2014 r.
Nr ogłoszenia : 413618
2.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
19.01.2015 r. Nr ogłoszenia : 12156

3.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-19
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia
15.12.2014r.,Nr ogłoszenia: 409836
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
19.01.2015 r. Nr ogłoszenia :12408
4.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Więcej

Data zamieszczenia :2015-01-15
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21


Ogłoszenie na stronie internetowej
www.centrumpsychiatrii.eu oraz na tablicy ogłoszeń.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie – Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w Skoczowie, przy ul. Katowickiej 21.
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 413618-2014 z dnia 18.
12 .2014 r.
Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14.


W wymaganym terminie wpłynęła 1 ważna oferta :

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Rehabilitacji – Pensjonat „Malwa”
PPHU Kazimierz Grycz
ul. Jatny 11, 43-438 Brenna
Wartość przedmiotu zamówienia - 189 846,72 zł. brutto
Cena 1 osobodnia – 13,00 zł. brutto.

Oferta ww.Wykonawcy została uznana jako najkorzystniejsza.
Zawarcie umowy zaplanowano na dzień 19.01.2015 r.

Data zamieszczenia :2015-01-14
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Wykonanie trzech tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania pod nazwą "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Centrum Psychiatrii w Katowicach zapewniający wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną".


Oznaczenie sprawy : 01/Infor/U/15

Informacja z wyboru oferty : w odpowiedzi na zaproszenie
wystosowane do trzech wykonawców, otrzymano 3 oferty na
wykonanie przedmiotowych tablic informacyjnych.
Zlecenie na wykonanie zamówienia otrzymała n/w firma,która
przedstawiła najkorzystniejszą ofertę :
TechnoColor z siedzibą ul.Jagiellońska 16, 40-035 Katowice.
Cena brutto : 1 339,95 zł.

Data zamieszczenia :2015-01-12
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - dotyczy : Wykonania odcinka instalacji wodnej w piwnicy budynku głównego szpitala przy ul.Korczaka 27 w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 01/RB-IW/K/15


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
1.Dotyczy :
Wykonania odcinka instalacji wodnej w budynku głównym
Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 :
2.Wskazana wizja lokalna obiektu, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu,w celu oględzin i dokonania
pomiarów.
3.Osoba do kontaktu : Marek Warchoł, tel.32/603 84 51,
informacje w dni robocze w godzinach 09:00 do 13:00.
4.Termin wykonania zamówienia do 26.02.2015 roku.
5.Oferty można składać do godziny 12:00 dnia 21.01.2015
r.pisemnie,adres : Centrum Psychiatrii w Katowicach, 40-
340 Katowice, ul.Korczaka 22 ( budynek administracji,
pokój nr 12),e-mailem marek.cp27@wp.pl lub faksem 32/603
85 53.
6.Zlecenie na wykonanie usługi otrzyma wykonawca,który
przedstawi najkorzystniejszą cenę.

Data zamieszczenia :2015-01-02
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT na Dostawę odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia
15.12.2014r.,Nr ogłoszenia: 409836
3.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2015 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906
4.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Numer ogłoszenia:
421860 - data zamieszczenia: 30.12.2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-29
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT : dotyczy - Przetargu Nieograniczonego Na Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie – Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Skoczowie, przy ul. Katowickiej 21.

Katowice, 29. 12. 2014 r.

Ogłoszenie na stronie internetowej www.centrumpsychiatrii.eu oraz na tablicy ogłoszeń.


Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na usługi cateringowe dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie – Odział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
w Skoczowie, przy ul. Katowickiej 21.
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 413618-2014 z dnia 18.
12 .2014 r
Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14.

W dniu 29.12. 2014 r. zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i zgodnie z treścią SIWZ, o godz. 10:00 dokonano komisyjnego otwarcia oferty przetargowej.
Zamawiający na realizację zamówienia przeznacza kwotę : 190 000,00 zł. brutto.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta :

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Zakład Rehabilitacji – Pensjonat „Malwa”
PPHU Kazimierz Grycz
ul. Jatny 11, 43-438 Brenna
Wartość przedmiotu zamówienia - 189 846,72 zł. brutto
Cena 1 osobodnia – 13,00 zł. brutto.


Data zamieszczenia :2014-12-23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych...


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia
15.12.2014r.,Nr ogłoszenia: 409836
3.Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-18
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora
jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
Ogłoszenie o zmianie zamówienia w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409836
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie we wzorze formularza oferty przetargowej zapisów tylko tych pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Odpowiedzi dotyczące załącznika nr 6:
Pak.nr8: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do tabeli z danymi dotyczącymi oferty kolumny pt."numer katalogowy".
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w formularzu cenowym dodatkowych pozycji, których zakup jest konieczny do pracy zgodnie z wymogiem producenta analizatora, ponieważ zmienia to istotnie wartość zamówienia.

Odpowiedzi dotyczące projektu umowy-załącznik do SIWZ:
§2 ust.1: Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej formy składania zamówień formą elektroniczną.
Zgodnie z pkt.XVII SIWZ termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty-proponuje go Wykonawca w swojej ofercie, w tym względzie projekt umowy zostanie dostosowany do danych zawartych w ofercie wybranego wykonawcy.
We wzorze oferty pozostawiono dla Wykonawcy pole do wypełnienia.

Data zamieszczenia :2014-12-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Cateringowe Dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, Zlokalizowanej w Skoczowie.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 18.12.2014 r.
Nr ogłoszenia : 413618
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/14
3.SIWZ + załączniki

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-18
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora
jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
Ogłoszenie o zmianie zamówienia w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409836
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Odpowiedzi dotyczące pakietu nr 6:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty na analizator jonów, w którym odczynniki kalibracyjne i pojemnik na ścieki nie są w zamkniętym pakiecie.

Zamawiający wyraża zgodę na samodzielne uzupełnienie tabeli z szacunkowymi ilościami odczynników.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie paka odczynnikowego ważnego krócej niż 60 dni wraz z podaniem ilości wymaganych paków dla ilości oznaczeń 4500 na rok.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego analizatora z produkcji 2014 r.

Data zamieszczenia :2014-12-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Odpowiedzi dotyczące załącznika nr 6 :
Pakiet nr 3
poz.1-Zamawiający dopuści krew kontrolną zmetrykowaną na analizator Micros 60 o trwałości po otwarciu 30 dni.

Data zamieszczenia :2014-12-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Odpowiedzi dotyczące załącznika nr 6 :
Pak.nr6
Zamawiający dopuści złożenie oferty na równoważny analizator do elektrolitów.
Ilość oznaczeń -4500 na rok.
Każdy poziom surowicy kontrolnej 250 na rok.

Data zamieszczenia :2014-12-16
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.12.2014r.
Nr ogłoszenia: 409754
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/14

Odpowiedzi dotyczące załącznika nr 6 :
Pak.nr 4
poz.7-Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie uchwytów pakowanych po 250 szt.
poz.8-Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z zabezpiecz. przeciwzakłuciowymi pakowanych po 48 szt.
poz.9-Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igieł z przeziernikiem i zabezpiecz. przeciwzakłuciowymi pakowanych po 50 szt.

Data zamieszczenia :2014-12-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Odczynników Chemicznych i Drobnego Sprzętu Laboratoryjnego, oraz Dzierżawa Analizatora Immunologicznego, Analizatora Jonów i Czytnika Testów Paskowych.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/OS-L/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia : 15.12.2014 r.
Nr ogłoszenia :409754
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia :
15.12.2014 r., Nr ogłoszenia : 409836

4.SIWZ wraz z załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Na Usługę Kompleksowego Ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 24.11.2014 r.
Nr ogłoszenia : 384924
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 11.12.2014 r.
Nr ogłoszenia :406214
3.Oznaczenie sprawy : 268/2014/N/Katowice

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-11
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - NA Dostawę Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2015 roku.


1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906

Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-05
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA NA - Usługę Kompleksowego Ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 24.11.2014 r.
Nr ogłoszenia : 384924
2.Oznaczenie sprawy : 268/2014/N/Katowice


Więcej

Data zamieszczenia :2014-12-01
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Dostawa Leków, Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2015 roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-27
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia: 382846
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/14

Odpowiedzi dotyczące załącznika nr 6 oraz treści SIWZ:
Pakiet 11 poz.322 i 323-Zamawiający wymaga aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak:tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków.
+

Pakiet 20 poz.535,pakiet 21 poz.538 i 539,pakiet 22 poz.543, 544, 545, 546, pakiet 23 poz.549-Zamawiający nie zmienia treści zapisów w w/w pakietach.

Pakiet 18 poz.524-Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra w opak. po 6 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań. Ilości ułamkowe opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Pakiet 18 poz.525-Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra w opak. po 11 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań. Ilości ułamkowe opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Pakiet 18 poz.528-Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie plastra w opak. po 50 szt.z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań. Ilości ułamkowe opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnej ilości towaru jaką zamówi na pewno,odsyła do Załącznika Nr 3 -Projekt umowy-paragraf 11.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy.

Dostawy mają być realizowane od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

Data zamieszczenia :2014-11-27
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ na : Usługę Kompleksowego Ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 24.11.2014 r.
Nr ogłoszenia : 384924
2.Oznaczenie sprawy : 268/2014/N/Katowice

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wywóz Odpadów Komunalnych z filii w Skoczowie,przy ul.Katowickiej 21, w 2015 roku.


Nr sprawy : 01/WN-Sk/14

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie P.P.H.U EKOPLAST - PRODUKT Sp.z o.o. z siedzibą prawną ul.3 Maja 18, 43-400 Cieszyn.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100L wynosi : 55,00 zł.
Odpady segregowane obsługiwane są bezkosztowo.

Data zamieszczenia :2014-11-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wywóz Odpadów Komunalnych z posesji obiektów w Katowicach, w 2015 roku.


Nr sprawy : 02/WN-Kat/14

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w tybie art.4
pkt.8 ustawy PZP po przeprowadzeniu postępowania udzielono
firmie : Miejskie Przedsięborstwo Gospodarki Komunalnej
Sp.z o.o. przy ul.Obroki 140, 40-833 Katowice.
Cena za wywóz pojemnika 1,1 (m.sześcienny) : 52,80
zł.netto,dotyczy odpadów nie segregowanych.
Cena za wywóz pojemnika 2,5 (m.sześcienny) : 1,00 zł.netto,
dotyczy odpadów segregowanych.

Data zamieszczenia :2014-11-26
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Pralnicze,filia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21, w 2015 roku.


Nr sprawy : 03/UP-Sk/14

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4
pkt.8 ustawy PZP po przeprowadzeniu postępowania udzielono
firmie : Zakład Pralniczy "KOLAR" S.c. z siedzibą 43-430
Skoczów ul.Leśna 20.
Cena usługi netto :
a) poszwa 4,40 zł.
b) poszewka 1,86 zł.
c) prześcieradło 2,65 zł.
d) ścierka 0,80 zł.
e) obrus duży 2,90 zł.
f) obrus mały 1,70 zł.
g) koc z dezynfekcją 11,00zł.
h) ręcznik mały 1,42 zł.
i) serwetka 0,85 zł.
j) firana 1,60 zł.
k) zasłona 4,00 zł.
l) narzuta 9,00 zł.
m) fartuch 4,00 zł.
n) bluza 2,50 zł.

Data zamieszczenia :2014-11-26
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia: 382846
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/14

Odpowiedzi dotyczące załącznika nr 6 oraz treści SIWZ:
Pakiet 16 poz.511,512,513-w związku z kolejnym pytaniem jednego z Wykonawców dot. pasków do glukometrów Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Odsyłamy do informacji wyjaśniającej na stronie internetowej z dnia 25.11.2014 r.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy cito z 8 do 12 godzin.

Pakiet 3 poz.93,94,100-Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.
Pakiet 10 poz.276-281-Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu oraz nie zmienia treści zapisu poz.276,277.
Pakiet11 poz.286-290,295,298,325,326,356,357-Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.
Pakiet 21, pakiet 22, pakiet 23-Zamawiający nie zmienia treści zapisów w w/w pakietach.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leków równoważnych w opakowaniach innych niż wskazane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych opakowań. Ilości ułamkowe opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów-tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie za wyjątkiem: pakiet11 poz.309,
pakiet16 poz.495, pakiet2 poz.60-63, pakiet 3 poz.93,94,
pakiet4 poz.141-145 oraz postaci leków o przedłużonym uwalnianiu.

Data zamieszczenia :2014-11-25
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ-Dostawa leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych w 2015 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia: 382846
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/14

Odpowiedzi i sprostowania dotyczące załącznika nr 6:
Pakiet 1 poz.22-Zamawiający dopuszcza Mirtazapinum 15mgx30 tabl. ulegających rozpadowi w jamie ustnej.
Pakiet 2 poz.125,126,127,128-Zamawiający wykreśla w/w pozycje w związku z brakiem dostępności na rynku.
Pakiet 8 poz.229-Zamawiający dopuszcza wycenę leku Theophylinum 200mgx30tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu.
Pakiet 9 poz.253-Zamawiający dopuszcza wycenę leku Mebeverini hydrochloridum o przedłużonym uwalnianiu.
Pakiet 10 poz.281-Zamawiający zmienia zapis w w/w pozycji: Glimepridum 4mgx30tabl.
Pakiet 11 poz.294-Zamawiający precyzuje wielkość opakowania jaką należy wycenić:Sotaloli h/ch 40mgx20tabl.
Pakiet 11 poz.314-Zamawiający dopuszcza wycenę leku pakowanego po 40 szt w 1 opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodną z zapotrzebowaniem.
Pakiet 11 poz.315-Zamawiający dopuszcza wycenę leku pakowanego po 40 szt w 1 opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodną z zapotrzebowaniem.
Pakiet 14 poz.464-w związku z zakończoną produkcją Zamawiający dopuszcza wycenę Silol Unia aerozol n/sk 205,6mg/ml 100ml.
Pakiet 14 poz.470-Zamawiający dopuszcza wycenę leku Maść pięciornikowa złożona 20g .
Pakiet 16 poz.509-należy wycenić Oxybutinin 5mgx30tabl.
Pakiet 16 poz.511,512,513-w/w pozycje w zestawieniu wyceny przedmiotu zamówienia określają paski testowe do glukometrów będących aktualnie na wyposażeniu szpitala, w związku z tym ich zakup jest niezbędny.W przedmiotowym postępowaniu przetargowym szpital nie przewiduje zakupu nowych glukometrów ani też przyjmowanie ich w drodze darowizny.Przyjęcie sprzętu(bezpłatnie)w przyjętym trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego budzi duże zastrzeżenia i nie może być zrealizowane.
Pakiet 21-Zamawiający nie zmienia treści zapisów w/w pakiecie.
Pakiet 22-Zamawiający nie zmienia treści zapisów w w/w
pakiecie.

Data zamieszczenia :2014-11-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 24.11.2014 r.
Nr ogłoszenia : 384924
2.Oznaczenie sprawy : 268/2014/N/Katowice

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-24
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach : SIWZ + ZAŁĄCZNIKI


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 24.11.2014 r.
Nr ogłoszenia : 384924
2.Oznaczenie sprawy : 268/2014/N/Katowice

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2015 Roku.1.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/14
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.11.2014 r.
Nr ogłoszenia :382846
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 21.11.2014r.
Nr ogłoszenia :382906

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-12
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Drobny Sprzęt Medyczny, dostawa 2015 rok.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
12.11.2014 r.
Nr ogłoszenia : 371234

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA - Dostawę Środków Czystości w 2015 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014
INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie : "LONA" Ilona Nowak, ul.Narutowicza 15, 41-503 Chorzów.
Cena w zł. brutto : 144 269,16
Pozostałe informacje publikowano w toku postępowania.

Data zamieszczenia :2014-11-04
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH w filii w SKOCZOWIE w 2015 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/WN-SK/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-04
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRALNICZE - w filii w Skoczowie w 2015 roku.


Katowice, dnia 04.11.2014 r.

Nr sprawy : 03/UP – Sk/14
ZAPYTANIEOFERTOWE

Dotyczy : usług pralniczych dla filii Centrum Psychiatrii w Katowicach,położonej przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie. Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013,
poz.907 z późn.zm. ).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny ofertowej za usługi
pralnicze w odniesieniu do 1 sztuki niżej wymienionych przedmiotów, w wartości netto w zł. w 2015 roku :
a) poszwa ………………..........
b) poszewka ……………………
c) prześcieradło ………………..
d) ścierka ……………………….
e) obrus duży …………………..
f) obrus mały ……………………
g) koc z dezynfekcją …………..
h) ręcznik mały …………………
i) serwetka ……………………...
j) firana ………………………….
k) zasłona ………………………
l) narzuta ……………………….
m) fartuch ………………………
n) bluza …………………………
Uwaga : wymagana odpowiednia opinia stacji sanitarno-epidemiologicznej
dot. pralni i środków transportu, na świadczenie usług dla
podmiotów lecznictwa.
Umowa na okres : 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
Ofertę należy złożyć faxem- nr 32/ 603 85 53, lub mailem : marek.cp27@wp.pl , lub pismem do dnia 20.11.2014 r. do godziny 14:00.

Dyrektor
mgr Tomasz Broda

P.S. Do zapytania dołączono projekt umowy.


Więcej

Data zamieszczenia :2014-11-04
ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczy wywozu odpadów komunalnych z obiektów w Katowicach w 2015 roku.


Nr sprawy : 02/WN-Kat/14
OPIS :
Katowice, dnia 04.11.2014 r.


Nr sprawy : 02/WN – Kat/14

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy : odbioru ( wywozu ) odpadów komunalnych stałych, nie segregowanych i segregowanych – z Centrum Psychiatrii w
Katowicach, z posesji położonych przy ul.Korczaka 27 i Korczak 2 w Katowicach.
Zgodnie z art.4, pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm. ).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie ceny ofertowej za wywóz niżej wymienionych odpadów :

1. Odpady nie segregowane ( mieszane ) – kod odpadu 20 03 01 :
* ul.Korczaka 27, Katowice

- 2 pojemniki 1100 litrów, wywóz raz w tygodniu,

Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100 L : ……………………. zł.
VAT : ………………………. zł.
Cena brutto : …………………… zł.
* ul.Korczaka 2, Katowice
- 1 pojemnik 1100 litrów, wywóz raz w tygodniu.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 1100 L : ……………zł., VAT : ……zł. brutto : ………………..zł.
2. Odpady segregowane : opakowania z papieru i tektury - kod 15 01 01,opakowania z tworzyw sztucznych – kod 15 01 02, opakowania ze szkła
- kod 15 01 07.
* ul.Korczaka 27, Katowice
- 4 pojemniki 2500 L ( 1 makulatura, 1 szkło, 2 plastik ), wywóz co 2 tygodnie lub na telefoniczne zgłoszenie zamawiającego.
Cena netto za wywóz 1 pojemnika 2500 L : ……………..zł., VAT :
……………zł., brutto : ………………………..zł.

Umowa na okres : 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
Ofertę należy złożyć faxem : 32/603 85 53, lub mailem : marek.cp27@wp.pl ( lub pismem z dopiskiem „odpady” ) – do dnia 20.11.2014 r. do godziny 14:00

P.S. Do zapytania ofertowego dołączono projekt umowy

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-30
INFORMACJA - O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty na Dostawę Środków Czystości.


Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-30
INFORMACJA - O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty Na Dostawę Drobnego Sprzętu Medycznego.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-30
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Na Usługi Pralnicze dla Centrum Psychiatrii w Katowicach w 2015 i 2016 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2014

INFORMACJA : Informuje się,że zamówienia w trybie art.4,pkt.8 ustawy PZP, po przeprowadzeniu postępowania udzielono firmie TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o.,30-732 Kraków ul.Płk St.Dąbka 16
Cena za 1 kg prania brutto : 3,15 zł.

Data zamieszczenia :2014-10-30
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - dotyczy : Wykonania pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 04/RB-E/KT/14

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
1.Dotyczy :
Wykonania pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 22,2,27 :
- pomiary przeciwporażeniowe wraz z przeglądem rozdzielni,
- usunięcie usterek,
- pomiar uziemienia instalacji odgromowej.
2.Wskazana wizja lokalna obiektów, po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu.
3.Osoba do kontaktu : Marek Warchoł, tel.32/603 84 51,
informacje w dni robocze w godzinach 09:00 do 13:00.
4.Termin wykonania zamówienia do 31.01.2015 roku.
5.Oferty można składać do godziny 12:00 dnia 13.11.2014
r.pisemnie,adres : Centrum Psychiatrii w Katowicach, 40-
340 Katowice, ul.Korczaka 22 ( budynek administracji,
pokój nr 12),e-mailem marek.cp27@wp.pl lub faksem 32/603
85 53.
6.Zlecenie na wykonanie usługi otrzyma wykonawca,który
przedstawi najkorzystniejszą cenę.

Data zamieszczenia :2014-10-28
INFORMACJA : O Wyborze Najkorzystniejszej Oferty Na Usługi Pralnicze.


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-22

INFORMACJA z otwarcia ofert na Dostawę Środków Czystości.Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-20
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Treść odpowiedzi dotycząca załącznika nr 6 :
Poz.12-Zamawiający dopuszcza pojemnik o poj. 3,5 L.
Poz.21-38-Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.
Poz.37-38-Zamawiający wyraża zgodę na fartuch i prześcieradło fizelinowe w kolorze niebieskim.
Poz.38-Zamawiający wyraża zgodę na prześcieradło fizelinowe
w rozmiarze 200x150 cm.
Poz.32-34-Zamawiający nie dopuszcza rękawic pakowanych po 200szt.
Poz.39-Zamawiający nie zmienia treści zapisu w w/w pozycji.
Poz.75-Zamawiający dopuszcza myjki w rozmiarze 15x22cm pakowane po 12 szt.z przeliczeniem ilości.
Poz.75-Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Treść odpowiedzi dotycząca umowy:
1.Po czynności wniesienia i rozładunku Zamawiający sprawdza towar pod względem ilościowym i jakościowym potwierdzając to w dowodzie dostawy - §5 pkt.2 umowy.
2.Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści wzoru umowy.
3.Minimalny termin dostawy-patrz obowiązujący wzór oferty, która stanowi zał. nr1 do SIWZ.

Data zamieszczenia :2014-10-20
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Treść odpowiedzi dotycząca załącznika nr 6 :
Poz.4-Zamawiający nie wyraża zgody na strzykawki o poj.20 ml. pakowane po 100 szt.

Data zamieszczenia :2014-10-20
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do Wykazu Wyceny Przedmiotu Zamówienia-załącznik nr4 na Dostawę Środków Czystości na 2015 rok

Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014

Zamawiający zmienia zapis w następujących pozycjach:
Poz.33-Stelaż plastikowy do mopa klipsowego 40x13 cm.
Poz.36-Stelaż plastikowy do mopa na kieszeń 40x13 cm.

Data zamieszczenia :2014-10-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Treść odpowiedzi dotycząca załącznika nr 6 :
Poz.1-zaszła omyłka w określeniu wielkości opakowania- jest 3, ma być 100 szt/opakowanie.
Poz.12-Zamawiający dopuszcza pojemnik o poj. 3,5 L.
Poz.76-Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków 75 szt.za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.
Poz.40-Zamawiający dopuszcza podkład frotte podgumowany o rozmiarze 70x140cm.
Poz.39-Zamawiający wymaga 95 rolek prześcieradeł 50x50 mb.
Poz.53-Zamawiający dopuszcza wycenę szpatułek drewnianych 100 szt. za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Data zamieszczenia :2014-10-17
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do Wykazu Wyceny Przedmiotu Zamówienia-załącznik nr4 na Dostawę Środków Czystości na 2015 rok.

Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014

Treść odpowiedzi : zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 57 do 66 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Postępowanie - przetarg publiczny nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt. 8)-PATRZ UWAGA W OGŁOSZENIU O PRZETARGU PUBLICZNYM Z DNIA 15.10. 2014 R.
Proszę dokładnie czytać treść ogłoszenia włącznie z załącznikami, przed zadawaniem pytań.

Data zamieszczenia :2014-10-17
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Treść odpowiedzi :
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 21-34 w Zestawieniu Wyceny Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ i utworzenie osobnej części dla rękawic.
Poz.12-zamawiający dopuści pojemnik o poj. 3,5 l.
Poz.39-zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w w/w pozycji.
Poz.75-zamawiający dopuści myjkę rękawicę w rozmiarze 16,5x24,5cm(+/-0,5 cm).

Data zamieszczenia :2014-10-16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Treść odpowiedzi : zamawiający nie wyraża zgody na podział
pakietu wyszczególnionego w Zestawieniu Wyceny Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.Pozycja 73 i 74 w
przedmitowym Zestawieniu - bez wkładek absorbcyjnych.

Data zamieszczenia :2014-10-16
ODPOWIEDZI NA PYTANIA do SIWZ - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14

Treść odpowiedzi :
Dot. poz. nr 12-zamawiający dopuści pojemnik o poj. 3,5 l.
Dot. poz. nr 53-zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za
opakowanie 100 szt.
Dot. poz. nr 76-zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za
opakowanie kieliszków 75 szt.z odpowiednim
przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę.

Data zamieszczenia :2014-10-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego na 2015 rok.

1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 15.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 341324
2.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/14
3.SIWZ + załączniki od nr 1 do 6.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przetarg Publiczny : Dostawa Środków Czystości w 2015 roku.


Oznaczenie sprawy : 01/PP/SC/2014


Nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych : art.4,pkt.8 ustawy : Dz.U. z 2013 r., poz.907 tekst jednolity z późn. zm. – patrz : uwaga na końcu ogłoszenia.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-14
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy Przetargu Publicznego na : USŁUGI PRALNICZE dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2014

Art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta
od firmy : TOM-MARG ZPCH Sp.z o.o. 30-732 Kraków,
ul.Płk.St.Dąbka 16

Cena 1 kg prania brutto : 3,15 zł.

Data zamieszczenia :2014-10-08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy robót budowlanych, zadanie pod nazwą : Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu
i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w
budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
4.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014
5.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
08.10.2014 r.
Nr ogłoszenia : 333514

Więcej

Data zamieszczenia :2014-10-06
OGŁOSZENIE o Zamówieniu - PRZETARG PUBLICZNY - na USŁUGI PRALNICZE dla Centrum Psychiatrii w Katowicach


Oznaczenie sprawy : 01/PW-K/2014

Art.4, pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-30
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-POWIADOMIENIE, dotyczy przetargu ograniczonego na zadanie pod nazwą :Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-26
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Dotyczy zadania :
"Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ”.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-23
ODPOWIEDZI na PYTANIA do SIWZ - dotyczy zadania : „ Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ” - INSTALACJA SOLARNA.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-19
PYTANIA do SIWZ : Dotyczy zadania - Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ”.


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień
Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-19
ODPOWIEDZI na PYTANIA do SIWZ - dotyczy zadania : „ Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii
zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień
Publicznych zgodnie z poniższym wykazem :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
oraz na stronie internetowej : www.centrumpsychiatrii.eu i w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń, w budynku administracji przy ul. Korczaka 22 w Katowicach.
Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-17
POWIADOMIENIE - INFORMACJA : dotyczy zadania pod nazwą : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
4.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy zadania pod nazwą : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Modernizacja sali terapii na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w
budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 na salę chorych.


Roboty budowlane.
1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-KAT/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia
30.07.2014 r. Nr ogłoszenia : 254054
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
04.09.2014 r. Nr ogłoszenia :294130

Więcej

Data zamieszczenia :2014-09-04
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dotyczy zadania pod nazwą : Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21 – poprzez ocieplenie murów fundamentowych.


Roboty budowlane.
1.Oznaczenie sprawy : 04/RB-SK/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 30.07.2014 r.
Nr ogłoszenia : 254344
3.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP z dnia
04.09.2014 r. Nr ogłoszenia : 294310

Więcej

Data zamieszczenia :2014-08-28
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - zadanie pod nazwą : Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21 – poprzez ocieplenie murów fundamentowych.


Roboty budowlane.
1.Oznaczenie sprawy : 04/RB-SK/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 30.07.2014 r.
Nr ogłoszenia : 254344

Informacja : w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta od firmy JAMAR-BUD mgr inż.Jacek Kalla 44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 44B.
Cena brutto : 213 237,34 zł.
Okres gwarancji : 36 miesięcy.

Data zamieszczenia :2014-08-28
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy zadania : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach.Modernizacja sali terapii na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 na salę chorych.


Roboty budowlane.
1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-KAT/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia
30.07.2014 r. Nr ogłoszenia : 254054

Informacja : w wymaganym terminie wpłynęła jedna ważna oferta od firmy Zakład Instalacyjno Remontowy "ZBYSZKO"
43-190 Mikołów, ul.Jasna 138.
Cena brutto : 400 984,33 zł.
Okres gwarancji : 38 miesięcy.
Data zamieszczenia :2014-08-25
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pod nazwą : Termomodernizacja Budynku Głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-08-25
WYJAŚNIENIA do treści OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - dotyczy zadania : Termomodernizacja Budynku Głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Treść wyjaśnienia : zadanie realizowane jest na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, na zasadzie "zaprojektuj i wykonaj".Patrz również na ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w BZP z dnia 25.08.2014 r. nr ogłoszenia 280826 ( str.internetowa www.centrumpsychiatrii.eu zakładka zamówienia.Minimum 1 roczna praktyka zawodowa dotyczy osób
wymienionych w pkt.III.3.4 ogłoszenia o zamówieniu,które będą sprawować odpowiednie funkcje i zadania.

Data zamieszczenia :2014-08-25
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pod nazwą : Termomodernizacja Budynku Głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach.


1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 21.08.2014 r.
Nr ogłoszenia : 278304
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 280826
3.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 25.08.2014r.
Nr ogłoszenia : 281234
3.Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-08-25

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej dla zadania pod nazwą "Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Modernizacja sali terapii na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 na salę chorych.


Oznaczenie sprawy : 03/RB-KAT/2014


1.Niniejszym zaprasza się do składania ofert cenowych na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przedmiotowego zadania.
2.Inwestycja budowlana wskazana w zaproszeniu realizowana
będzie w okresie od 10.09.2014 r.do 14.11.2014 roku.
Inwestor zastrzega sobie możliwość skrócenia lub
wydłużenia okresu trwania robót budowlanych.
3.Realizacja robót będzie odbywać się w oparciu o
posiadaną przez inwestora dokumentację,która jest
dostępna do wglądu w sekcji ZPiZ przy ul.Korczaka 22 w
Katowicach (budynek administracji,pokój nr 12).
4.Informacji w sprawie realizacji przedmiotowego nadzoru
inwestorskiego udzialają w dni robocze,w godzinach od
09:00 do 13:00 : z-ca Dyrektora ds.administracyjno-
technicznych mgr inż.Adrian Garcorz, tel.32/603 84 70
(sprawy meryoryczne), mgr inż.Marek Warchoł,tel.32/603 84
51 (sprawy proceduralne).
5.Procedura dotycząca postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego dostępna jest na stronie internetowej
szpitala : www.centrumpsychiatrii.eu w zakładce
zamówienia.
6.Oferty należy składać do dnia 01.09.2014 roku do godziny
14:00 w formie pisemnej na adres : Centrum Psychiatrii w
Katowicach,ul.Korczaka 27, 40-340 Katowice (z dopiskiem
na kopercie "Roboty budowlane - nadzór inwestorski", lub
faksem na nr 32/603 85 53, lub e-mailem na adres
marek.cp27@wp.pl, lub osobiście ( posłańcem, kurierem )
adres: 40-340 Katowice, ul.Korczaka 22 (budynek
administracji, pokój nr 12).
7.W ofercie należy podać cenę netto za każdą wizytę na
budowie.
8.Do oferty cenowej należy dołączyć : kopię uprawnień
budowlanych (decyzję) oraz aktualne zaświadczenie o
wpisie na listę członków SOIIB i posiadaniu
obowiązkowego ubezpieczenia OC.
9.Zlecenie na nadzór inwestorski otrzyma Wykonawca,
którego oferta będzie najkorzystniejsza - realizacja na
podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP.

Data zamieszczenia :2014-08-21
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach


1.Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych z dnia 21.08.2014 roku, nr ogłoszenia :
278304-2014.
2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5( wzór )

Więcej

Data zamieszczenia :2014-08-21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej dla zadania budowlanego pod nazwą "Termomodernizacja budynku głównego Centrum Psychiatrii zlokalizowanego przy ul. Korczaka 27 w Katowicach".

Znak sprawy : 05/RB/WFOŚ-KAT/2014-NI

1.Niniejszym zaprasza się do składania ofert cenowych na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przedmiotowego zadania.
2.Inwestycja budowlana wskazana w zaproszeniu realizowana
będzie w okresie od 30.10.2014 r.do 15.05.2015 roku.
Inwestor zastrzega sobie możliwość skrócenia lub
wydłużenia okresu trwania robót budowlanych.
3.Realizacja robót będzie odbywać się w oparciu o Program
Funkcjonalno-Użytkowy - na zasadzie "zaprojektuj i
wykonaj".
4.Dokumentacja budowlana dostępna będzie po terminie wyboru
Wykonawcy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych”( Dz.U.z
2013 r.,poz.907 - tekst jednolity z późn. zm.-PZP).
5.Informacji w sprawie realizacji przedmiotowego nadzoru
inwestorskiego udzialają w dni robocze,w godzinach od
09:00 do 13:00 : z-ca Dyrektora ds.administracyjno-
technicznych mgr inż.Adrian Garcorz, tel.32/603 84 70
(sprawy merytoryczne)oraz mgr inż.Marek Warchoł,
tel.32/603 84 51 (sprawy proceduralne).
6.Procedura dotycząca postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego dostępna jest na stronie internetowej
szpitala : www.centrumpsychiatrii.eu w zakładce
zamówienia.
7.Oferty należy składać do dnia 01.09.2014 roku do godziny
14:00 w formie pisemnej na adres : Centrum Psychiatrii w
Katowicach,ul.Korczaka 27, 40-340 Katowice (z dopiskiem
na kopercie "Termomodernizacja", lub faksem na nr 32/603
85 53, lub e-mailem na adres marek.cp27@wp.pl, lub
osobiście ( posłańcem, kurierem )adres: 40-340 Katowice,
ul.Korczaka 22 (budynek administracji, pokój nr 12).
8.W ofercie należy podać cenę netto za każdą wizytę na
budowie.
9.Do oferty cenowej należy dołączyć : kopię uprawnień
budowlanych (decyzję) oraz aktualne zaświadczenie o
wpisie na listę członków SOIIB i posiadaniu
obowiązkowego ubezpieczenia OC.
10.Zlecenie na nadzór inwestorski otrzyma Wykonawca,
którego oferta będzie najkorzystniejsza - realizacja na
podstawie art.4 pkt.8 ustawy PZP.Data zamieszczenia :2014-07-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Korczaka 2 w Katowicach. Modernizacja sali terapii na II piętrze Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w budynku głównym Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 na salę chorych..

Roboty budowlane.

1.Oznaczenie sprawy : 03/RB-KAT/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia
30.07.2014 r. Nr ogłoszenia : 254054
3.Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wraz z załącznikami

Więcej

Data zamieszczenia :2014-07-30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul. Katowickiej 21 – poprzez ocieplenie murów fundamentowych.


Roboty budowlane.
1.Oznaczenie sprawy : 04/RB-SK/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 30.07.2014 r.
Nr ogłoszenia : 254344
3.Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wraz z załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-07-30
WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA do badania sprawozdania finansowego Centrum Psychiatrii w Katowicach za 2014 rok - ZAPROSZENIE Do SKŁADANIA OFERT.


Oznaczenie sprawy : 01/U-BR/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-06-18
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dot.Wykonania Oświetlenia Ewakuacyjnego


Oznaczenie sprawy : 02/U/Ppoż./14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-04-07

ZAPROSZENIE - do przedstawienia oferty na dzierżawienie systemu do oszczędzania wody.


Oznaczenie sprawy : 02/P-wk/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-03-25
ZAPROSZENIE Do Składania Ofert Na : Wymianę Hydrantów Wewnętrznych - 8 szt. w budynku głównym szpitala,oraz wymianę odcinka 12 mb rurociągu PP STABI Glass FI63 z kształtkami i zaworami w kotłowni - Katowice,ul.Korczaka 27

Znak sprawy : 01/U-Hppoż/14

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA :
1) Termin realizacji zamówienia : do 30.06.2014 r.,po podpisaniu umowy.
2) Wskazana jest wizja lokalna usytułowania hydrantów i kotłowni w budynku, oraz uzyskania niezbędnych informacji
do przygotowania i wyceny oferty. Termin wizji należy uzgodnić z z-cą dyrektora ds.administracyjno-technicznych,mgr inż.Adrian Garcorz - tel.32/603 84 70.
3)Termin składania ofert : do dnia 11.04.2014 r. do godziny 14:00,liczy się faktyczny czas złożenia oferty niezależnie od formy jej składania.
4) Oferty można złożyć mailem,faksem,listem lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego : Centrum Psychiatrii w Katowicach,40-340 Katowice ul.Korczaka 22,pokój nr 12. Adres e-mail : marek.cp27@wp.pl, nr fax.32/603 85 53.
5) Kryterium oceny jest najniższa cena.
6)Istotne warunki umowy : termin realizacji,wynagrodzenie wykonawcy.

Data zamieszczenia :2014-03-19
POWIADOMIENIE - dotyczy : otwarcia ofert i Wyniku Konkursu na na udzielanie świadczeń, w zakresie porad psychologicznych i prowadzenie psychoterapii na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.


Nr sprawy : 08/Cp/Pp-K22/ZLS/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-03-06
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Remont pomieszczeń Oddziału II w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27, oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na dział farmacji szpitalnej i remont pomieszczenia biurowego na parterze budynku


Dotyczy postępowania o oznaczeniu sprawy : 01/RB-R/2014
BZP z dnia - 06.03.2014 r. Nr ogłoszenia : 74210

Więcej

Data zamieszczenia :2014-03-03
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków.


Dotyczy obiektów przy ul.Korczaka 27 w Katowicach.

BZP z dnia 03.03.2014 r. Ogłoszenie nr 69100

Więcej

Data zamieszczenia :2014-03-03
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków.


Dotyczy obiektu przy ul.Korczaka 2 w Katowicach.

BZP z dnia 03/03/2014 r. nr ogłoszenia : 69216

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-26

P O W I A D O M I E N I E o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty - na : Remont pomieszczeń Oddziału II w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27, oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na dział farmacji szpitalnej i remont pomieszczenia biurowego na parterze budynku.Dotyczy : postępowania o oznaczeniu sprawy – 01/RB –
R/2014, opublikowanego w ogłoszeniu o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.01.2014 roku, nr
ogłoszenia 24962.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-25
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad, kolacja ) - oraz posiłków jednodaniowych.


Oznaczenie sprawy : 02/PN/Cat-K/2014
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 45658-2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : BZP z dnia 25.02.2014
Nr ogłoszenia : 65372

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT :Remont pomieszczeń Oddziału II w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27, oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na dział farmacji szpitalnej i remont pomieszczenia biurowego na parterze budynku.Dotyczy : postępowania o oznaczeniu sprawy – 01/RB –
R/2014, opublikowanego w ogłoszeniu o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.01.2014 roku,
nr ogłoszenia 24962.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-19
POWIADOMIENIE - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na Usługi Cateringowe Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


1.Oznaczenie sprawy - 02/PN/Cat-K/2014
2.Ogłoszenie o zamówieniu – BZP z dnia 10.02.2014 r. nr
ogłoszenia: 45658

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-19
POWIADOMIENIE - Wybór Najkorzystniejszych Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.


Dotyczy spraw o numerach : 10/Cp/Sk-K/2014 ; 07-1/Cp/Sk-
P/2014 ; 09/Cp/Sk-K/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-18
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - Usługi Cateringowe dla Centrum Psychiatrii w Katowicach


Oznaczenie sprawy : 02/PN/Cat-K/2014
BZP z dnia 10.02.2014 r. Nr ogłoszenia : 45658

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-14
USŁUGI CATERINGOWE DLA CENTRUM PSYCHIATRII - Zmiana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Oznaczenie sprawy : 02/PN/Cat-K/2014
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 10.02.2014 r.
Nr ogłoszenia :45658
Zmiana dotyczy : pkt.6.2 lit.d SIWZ.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-13
ZMIANA W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - na Usługi Cateringowe Dla Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Oznaczenie sprawy : 02/PN/Cat-K/2014
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 10.02.2014 r.
Nr ogłoszenia : 45658

Zmiana dotyczy : korekty wprowadzonej do projektu umowy
( załącznik nr 4 do SIWZ ).
Opublikowany projekt umowy jest obowiązujący.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-13
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA USŁUGI CATERINGOWE W CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH

Numer sprawy 02/PN/Cat-K/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-13
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych - usługi z zakresu terapii uzależnień dla pacjentów Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia,filia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.


Numer sprawy : 07-1/Cp/Sk-P/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-13
KONKURS OFERT - na odzielanie świadczeń zdrowotnych - Na Stanowisko Kierownika Poradni Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.


Nr sprawy : 09/Cp/Sk-K/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-13
KONKURS OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Na Stanowisko Kierownika Poradni Uzależnienia Od Alkoholu Współuzależnienia w Katowicach przy ul.Korczaka 2.


Nr sprawy : 10/Cp/Sk-K/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Usługi cateringowe dla Centrum Psychiatrii - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad, kolacja ) - oraz posiłków jednodaniowych.Oznaczenie sprawy : 02/PN/Cat-K/2014
BZP z dnia 10.02.2014 r.Nr ogłoszenia : 45658

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-10
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - USŁUGI CATERINGOWE dla Centrum Psychiatrii - przygotowanie i dostawa całodziennych posiłków szpitalnych ( śniadanie, obiad, kolacja ) - oraz posiłków jednodaniowych.


Publikacja zawiera : Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia oraz załączniki, niezbędne do przygotowania
oferty.

Oznaczenie sprawy : 02/PN/Cat-K/2014
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 10.02.2014 r.
Nr ogłoszenia : 45658

Więcej

Data zamieszczenia :2014-02-03
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY : Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


Katowice: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Numer ogłoszenia: 37172 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - UsługiSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w wodę podmiotu leczniczego oraz odprowadzanie ścieków - dotyczy obietu ( nieruchomości ) położonej przy ul.Korczaka 2 w Katowicach. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.11.10.00-4, 90.48.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Zamówienie to z przyczyn technicznych może zrealizować tylko jeden wykonawca świadczący przedmiotowe usługi w rejonie dyslokacji obiektu szpitalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Katowickie Wodociągi S.A., ul.Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, kraj/woj. śląskie.
Katowice: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Numer ogłoszenia: 37310 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - UsługiSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Psychiatrii w Katowicach, ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 6038400, faks 032 6038553

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaopatrzenie w wodę podmiotu leczniczego oraz odprowadzanie ścieków - dotyczy obietu ( nieruchomości ) położonych przy ul.Korczaka 27 w Katowicach. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.11.10.00-4, 90.48.00.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Zamówienie to z przyczyn technicznych może zrealizować tylko jeden wykonawca świadczący przedmiotowe usługi w rejonie dyslokacji obiektu szpitalnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Katowickie Wodociągi S.A., ul.Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice, kraj/woj. śląskie.

Data zamieszczenia :2014-01-31
POWIADOMIENIE - dotyczy : Remontu pomieszczeń Oddziału II w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27, oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na dział farmacji szpitalnej i remontu pomieszczenia biurowego na parterze budynku.

Dotyczy : postępowania o oznaczeniu sprawy – 01/RB – R/2014, opublikowanego w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.01.2014 roku, nr ogłoszenia 24962.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-24
OGŁOSZENIE O Udzieleniu Zamówienia : Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.


Znak sprawy : 01/OM/2013
BZP z dnia 24.01.2014 r. Nr ogłoszenia : 27684

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-24
OGŁOSZENIE WYNIKÓW - dotyczy : otwarcia ofert i Wyboru
najkorzystniejszych ofert na świadczenie usług zdrowotnych
w filii CP w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.


Nr sprawy :04/Cp/Sk/2014
Nr sprawy :07/Cp/Sk-P/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-22
Remont pomieszczeń Oddziału II w budynku głównym w Katowicach przy ul. Korczaka 27, oraz zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na dział farmacji szpitalnej i remont pomieszczenia biurowego na parterze budynku.


Oznaczenie sprawy : 01/RB-R/2014

Ogłoszenie zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu : BZP z dnia 22.01.2014 r.
Nr ogłoszenia : 24962
2.Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,wraz z załącznikami i objaśnieniami.

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-17
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora jonów i czytnika testów paskowych.


Znak sprawy : ZP/PN/OS-L/13

BZP z dnia 17.01.2014 r. Nr ogłoszenia :19716

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-16
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT oraz WYNIK KONKURSÓW OFERT na UDZIELANIE Świadczeń Zdrowotnych.


Dotyczy spraw o numerach :
01/Cp/KO-K2/2014
02/TS/2014
03/Cp/INT/2014
05/Cp/ST/2014
06/Cp/Pu-K2-22/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-16
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Cateringowe dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanej w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21.


Znak sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/13

BZP z dnia 16.01.2014 r. Nr ogłoszenia : 18172

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-16
KONKURS OFERT: na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Skoczów


Nr sprawy : 04/Cp/Sk/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-16
KONKURS OFERT : na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Skoczów.


Nr sprawy : 07/Cp/Sk-P/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-14
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY : Usługa Serwisowa - Na Obługę Kotłowni i Kompaktowych Węzłów Cieplnych znajdujących się w budynkach administrowanych przez Centrum Psychiatrii w Katowicach.Nr sprawy : 02/U-serv.CO/14

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Ochrona Osób i Mienia Szpitala.Znak sprawy : 01/OM/2013
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 20.12.2013 r.
Nr ogłoszenia : 530578

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-09
KONKURS OFERT - Udzielanie konsultacji psychiatrycznych pacjentom Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy ul.Korczaka 2 w Katowicach.


Numer sprawy : 01/Cp/KO-K2/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-09
KONKURS OFERT - Usługi stomatologiczne dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Numer sprawy : 05/Cp/ST/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-09
KONKURS OFERT - usługi internistyczne dla pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach.


Numer sprawy : 03/Cp/INT/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-09
KONKURS OFERT - Udzielanie świadczeń w zakresie terapii uzależnień na rzecz pacjentów Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul.Korczaka 2 oraz w Zespole Lecznictwa Środowiskowego przy ul.Korczaka 22 w Katowicach.


Numer sprawy : 06/Cp/Pu-K2-22/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-09
KONKURS OFERT - Usługi w Zakresie Transportu Sanitarnego.Numer sprawy : 02/TS/2014

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-08
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa Kompleksowego Ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach.Znak sprawy : 261/OC/11/2013/N/Katowice

BZP z dnia 08.01.2014 r. Nr ogłoszenia : 6384

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-03
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/13

Więcej

Data zamieszczenia :2014-01-02
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - dotyczy : obsługi serwisowej Sprzętu Telefonicznego.


Oznaczenie sprawy : 01/U-TEL/14

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/13
BZP z dnia 30.12.2013 r. Nr ogłoszenia : 539142

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-31
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przetarg 2 uzupełniający : Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/13/02
BZP z dnia 31.12.2013 r. Nr ogłoszenia : 540616

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA USŁUGI CATERINGOWE DLA FILII CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH ZLOKALIZOWANEJ W SKOCZOWIE PRZY UL. KATOWICKIEJ 21

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/Cat/Sk/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-20
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA PASKÓW TESTOWYCH

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi w Zakresie Ochrony Osób i Mienia Szpitala.Oznaczenie sprawy : 01/OM/13

Publikacja zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 20.12.2013 r.
Nr ogłoszenia :530578
2.Wymagany wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu wraz z załącznikami od nr 1 do 4.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI CATERINGOWE : dla Filii Centrum Psychiatrii w Katowicach, zlokalizowanej w Skoczowie.Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Cat/Sk/13

Ogłoszenie zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 19.12.2013 r.
Nr ogłoszenia : 527526
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia + załaczniki.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-18
POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ LEKÓW, MAT. OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.- PRZETARG 2-UZUPEŁNIAJĄCY

Oznaczenie sprawy:ZP/PN/LMOD/13/2

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-17
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA
TESTÓW PASKOWYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-16
POWIADOMIENIE - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - Na Dostawę Leków,Materiałów Oparunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/LMOSD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-16
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE PRZETARGU NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO, ANALIZATORA JONÓW I CZYTNIKA TESTÓW PASKOWYCH.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/OS-L/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-12
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R. - PRZETARG 2- UZUPEŁNIAJĄCY.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13/02

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-12
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R. - PRZETARG 2 - UZUPEŁNIAJĄCY.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13/12

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-11
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Przetarg 2 - uzupełniający
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13/02

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-10
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Przetarg 2-uzupełniający
Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13/02

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-06
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ LEKÓW, MAT. OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.
(DOTYCZY P.P.H.U. "SPECJAŁ)

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych : Przetarg 2 - Uzupełniający.


Znak sprawy : ZP/PN/LMOSD/13/02

Ogłoszenie zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP,Nr ogłoszenia :505004
z dnia 06.12.2013 r.
2.Odłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP,Nr ogłoszenia :
505100 z dnia 06.12.2013 r.
3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z
Załącznikami od Nr 1 do Nr 6.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-05
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-02
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-12-02
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MAT. OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-11-29
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-11-28
WYJAŚNIENIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SIWZ NA DOSTAWĘ LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH W 2014 R.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/LMOSD/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-11-27
Wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące SIWZ na dostawę leków, materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych.
Nr ogłoszenia 484272-2013 z dn. 26.11.2013 r.
Ozn. sprawy ZP/PN/LMOSD/13

Wyjaśnienia dot. treści umowy oraz pakietu nr 19

Więcej

Data zamieszczenia :2013-11-26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Leków,Materiałów Opatrunkowych i Środków Dezynfekcyjnych w 2014 roku.


Ogłoszenie zawiera :
1.Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 484170 z dnia
26.11.2013 r.
2.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - nr 484272
z dnia 26.11.2013 r.
3.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z
załącznikami.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-11-21
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/13
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP : 416480-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP : 475768

Więcej

Data zamieszczenia :2013-10-28
POWIADOMIENIE - Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę
środków czystości w 2014 roku


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Sc/11/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-10-22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Na Dostawę Drobnego Sprzętu
Medycznego w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/13
BZP- Nr ogłoszenia : 416480 z 14.10.2013 r.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-10-18
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania wykonawców dot. treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2014 r.
Nr ogł. w BZP 416480-2013 z dn. 14.10.2013.

Oznaczenie sprawy: ZP/PN/Dsm/10/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-10-17
Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania wykonawców dot. treści SIWZ na dostawę drobnego sprzętu medycznego w 2014 r.
Nr ogł. w BZP 416480-2013 z dnia 14.10.2013.
Ozn. sprawy: ZP/PN/Dsm/10/13

Brak opisu

Więcej

Data zamieszczenia :2013-10-15
Odpowiedzi na pytania wykonawców dot. treści SIWZ na dostawę środków czystości w 2014r.
Nr ogł. w BZP 411668-2013 z dn. 10.10.2012 r.

Brak opisu

Więcej

Data zamieszczenia :2013-10-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2014 roku.


Oznaczenie sprawy : ZP/PN/Dsm/10/13

Ogłoszenie zawiera :
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia : 14.10.2013 r.
nr ogłoszenia : 416480.
2.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z
załącznikami od nr 1 do 6.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-09-11
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
przy ul.Korczaka 2 w Katowicach.


Ogłoszenie o zamówieniu : BZP Nr 300228-2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : BZP Nr 154143-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : BZP Nr 367574-2013
Znak sprawy : 02/ROPS-PFRON/KAT/2013

Więcej

Data zamieszczenia :2013-07-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane.
Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia,w Skoczowie przy ul.Katowickiej 21


1. Ogłoszenie o Zamówieniu : BZP z dnia 29.07.2013 r.
Nr ogłoszenia : 299642-2013

2. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym,oraz wymagane przez Zamawiającego wzory
załączników od nr 1 do 5 (wraz z informacjami i
uwagami),które oprócz innych dokumentów w tej formie
należy złożyć wraz z wnioskiem.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-07-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane.
Poprawa warunków użytkowania i standardu technicznego pomieszczeń budynku Oddziału i Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach przy ul.Korczaka 2 - w zakresie przebudowy sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i przebudowy ( remontu)tarasów.


1. Ogłoszenie o zamówieniu - BZP z dnia 29.07.2013 r.
nr ogłoszenia : 300228-2013

2. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu
ograniczonym, oraz wymagane przez Zamawiającego wzory
załączników od nr 1 do 5 ( wraz z informacjami i
uwagami ), które oprócz innych dokumentów w tej formie
należy złożyć wraz z wnioskiem.

Więcej

Data zamieszczenia :2013-04-29
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Na Wynajem Powierzchni Użytkowej ( Kawiarnia Szpitalna ).


Nr sprawy : PN/KC/01-Kaw/BG/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-04-25
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - na wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczniem na prowadzenie kawiarni szpitalnej
w budynku głównym przy ul.Korczaka 27 w Katowicach.


Numer sprawy : PN/KC/01-Kaw/BG/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-04-17
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (ofertowym) NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ - Kawiarnia Szpitalna


Znak sprawy : PN/KC/01 - Kaw/BG/13

Więcej

Data zamieszczenia :2013-01-24
ZAPROSZENIE Do Składania Ofert Na : 1)Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanych przy ul.Korczaka 2, Korczaka 22 i Korczaka 27 w Katowicach. 2)Opracowanie Planu ewakuacji dla budynków Centrum Psychiatrii w Katowicach zlokalizowanych przy ul.Korczaka 2,Korczaka 22 i Korczaka 27 w Katowicach.

Znak sprawy : IE/Ppoż/13
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA :
W.w.dokumenty powinny zawierać :
1) Warunki ochrony przeciwpożarowej,wynikające z przeznaczenia obiektu,sposobu użytkowania i jego warunków technicznych.
2) Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
3) Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
4) Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,jeżeli takie prace są przewidywane.
5) Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.
6) Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.
7) plany obiektu,oraz terenu przyległego z uwzględnieniem wymaganych danych graficznych.
8) W celu złożenia oferty niezbędna jest wizja lokalna obiektów i wgląd do aktualnie posiadanej dokumentacji przeciwpożarowej szpitala - termin wizji należy uzgodnić z z-cą dyrektora ds.administracyjno-technicznych : mgr inż.Adrian Garcorz - tel.32/603 84 70.
8) Prace wymagające kwalifikacji mają być wykonane przez rzeczoznawcę ds.zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadającego odpowiednie uprawnienia wydane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
9) Oferty można złożyć mailem,faksem,listem lub bezpośrednio w siedzibie zamawiającego: Centrum Psychiatrii w Katowicach,40-340 Katowice ul.Korczaka 22,pokój nr 12.
Adres e-mail : marek.cp27@wp.pl, nr fax.32/603 85 53.
Termin składania ofert : do dnia 20.02.2013 r.do godziny 14:00,liczy się faktyczny czas złożenia oferty niezależnie od formy jej składania.
10) Kryterium oceny jest najniższa cena za usługę.
11) Istotne warunki umowy : wynagrodzenie wykonawcy, termin realizacji zamówienia ( Plan ewakuacji do 31.01.2014 r.,Instrukcja do 05.06.2014 r.)

Data zamieszczenia :2012-03-20
OGŁOSZENIE - o wyniku przetargu na wynajem powierzchni użytkowej.

Numer sprawy : PN/Kc/01/BG/12
Kawiarnia w budynku głównym szpitala, przy ul.Korczaka 27
w Katowicach

Więcej

Data zamieszczenia :2012-03-19
INFORMACJA z OTWARCIA OFERT - dotyczy Przetargu Nieograniczonego pisemnego,na wynajem powierzchni użytkowej.

Znak sprawy : PN/Kc/01/BG/12
Kawiarnia w budynku głównym szpitala,przy ul.Korczaka 27
w Katowicach

Więcej

Wykonanie: PiComp