POSTĘPOWANIE - Dostawa odczynników chemicznych, testów covid-19 (sars-cov-2) i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa koagulometru, analizatora immunologicznego, analizatora jonów, analizatora biochemicznego, analizatora hematologicznego i czytnika testów paskowych.

Oznaczenie sprawy: 01/TP-W2/D-LABOR/2021

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

LINK

 

 

 

POSTĘPOWANIE – Dostawa Leków i Materiałów Opatrunkowych w 2022 roku.

Oznaczenie sprawy: ZP/TP/LMO/2021

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/538225

POSTĘPOWANIE – Dostawa Drobnego Sprzętu Medycznego w 2022 roku.

Oznaczenie sprawy: 01/TP-W2/D-DSM/2021

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533018

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 roku elektronizację zamówień publicznych informujemy, że korzystać będziemy z platformy zakupowej Open Nexus platformazakupowa.pl , dostępnej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii 

Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami : składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składanie ofert, komunikacja w relacji Zamawiający - Wykonawcy ( pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, uzupełnienia itp.) - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) i rozporządzeniami wykonawczymi. Ewentualne wyjątki w komunikacji podawane będą w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub w Opisie potrzeb i wymagań (OPiW).

Na Platformie prowadzone będą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w procedurze krajowej i unijnej.

Platforma może być również użyta do prowadzenia postępowań, które nie podlegają przepisom ustawy Pzp tj. poniżej 130 000,00 złotych netto. 

Cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz odpowiednich standardów bezpieczeństwa przekazu danych.