1. Oznaczenie sprawy: 01/PU/12/ROPS/2023

2. Wynik postępowania: w postępowaniu wpłynęły 2 oferty od firm:

a) Masterclean@Service Marta Leja-Schierhorn, ul. Zbyszka Kopcia 24, 37-500 Jarosław. Cena brutto: 16 039,08 zł.

b) Timago International Group, ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko - Biała. Cena brutto: 5 356,80 zł.

(oferta odrzucona ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia oraz rażąco niską cenę).

3. Zlecenie na wykonanie dostawy powierzono firmie: Masterclean@Service Marta Leja-Schierhorn.