1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-PFU/2024

2. Wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie PFU) w formule „zaprojektuj i wybuduj” niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych i instalacyjnych oraz szacunkowego kosztorysu w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa wraz z rozbudową i doposażeniem infrastruktury strategicznej zespołu budynków Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 i ul. Korczaka 22 wykonujących działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień."

3.Na wniosek (prośbę) Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający prześle w wersji edytowalnej załącznik nr 2 i nr 3.