1. Oznaczenie sprawy: 01/D-SD/2022.

2.Treść informacji  - Jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy : MEDISEPT Sp. z o.o., ul. Spiessa 4, 20-270 Lublin.

   Cena brutto oferty w zakresie Pakietu nr 1: 62 072,37 zł.  Z ww. firmą zostanie zawarta umowa w przedmiotowej sprawie.

1) Oznaczenie sprawy : 01/UP-Sk/2020.

2) Zamówienie udzielone zostało firmie : Zakład Pralniczy "KOLAR" S.c. Mirosław, Krzysztof Kolarczyk z siedzibą 43-430 Skoczów, ul. Leśna 20..

Ceny podano w załączniku.