1) W dniu 09.12.2021 r. zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą Zarys International Group Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, REGON: 273295877 Maksymalna łączna kwota zobowiązania wynosi 133 932,40 zł.brutto, dotyczy: dostawy drobnego sprzętu medycznego.

Ww. umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.