DOTYCZY : Zawarcia Umowy na roboty budowlane - realizacja zadania pod nazwą " Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie ". Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021.

Informuje się, że umowa na przedmiotowe zadanie została zawarta w dniu 27.09.2021 r. z : Firma Remontowo Budowlana A.L.BUD Lachowski Arkadiusz, 43-170 Łaziska Górne, ul. Zielona 2.

Wartość zamówienia brutto : 139 832,86 złotych. Termin płatności - do 30 dni. Okres gwarancji - 48 miesięcy.

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.09.2021 r.  nr 2021/BZP  00003247/02/P    Dotyczy : Aktualizacji planu

Dotyczy : wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym na zadanie " Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego poprzez modernizację pomieszczeń w budynku Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Katowickiej 21 w Skoczowie.  Oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021.

Dane zawarto w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert na Roboty Budowlane w Skoczowie - Przetarg Publiczny, oznaczenie sprawy : 01/RB-SK/ROPS/2021. Dane opyblikowano w załączniku.