1.Numer (oznaczenie) sprawy: 01/TS/06/2024

2.Treść ogłoszenia w załączniku.

1.Oznaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024.

2.Treść Informacji : Uprzejmie powiadamia się, że umowa na wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego w przedmiotowej sprawie została zawarta z : Pracownia Pojektowa ATELIER Kato Katarzyna Grychowska, z siedzibą w Katowicach, ul. Zielonogórska 15/3,  40-710 Katowice, na kwotę : 138 375,00 złotych brutto.

1.Oznaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024

2.Treść informacji zawarta jest w załączniku do niniejszej publikacji.

1.Oznacaczenie sprawy: 01/RB-PFU/2024

2.Informacja z otwarcia ofert zawarta jest w załączniku do niniejszej publikacji.

1.Oznaczenie sprawy : 01/RB-PFU/2024

2. Wykonanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (w skrócie PFU) w formule „zaprojektuj i wybuduj” niezbędnych prac projektowych, robót budowlanych i instalacyjnych oraz szacunkowego kosztorysu w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa wraz z rozbudową i doposażeniem infrastruktury strategicznej zespołu budynków Centrum Psychiatrii w Katowicach przy ul. Korczaka 27 i ul. Korczaka 22 wykonujących działalność leczniczą w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień."

3.Na wniosek (prośbę) Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający prześle w wersji edytowalnej załącznik nr 2 i nr 3.