Aktualizacja Planu  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.01.2021 r. , nr 2021/BZP 00003247/01/P.