Informuje się, że Umowa na świadczenie przedmiotowych usług została zawarta z EPIONE Sp. z o.o, ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice, na okres od dnia 15.07.2021 do dnia 14.07.2022 r. (12 miesięcy). Maksymalna łączna kwota zobowiązania zamawiającego: 25 000,00 zł.netto.