Informuje się, że w dniu 25.06.2021 r. zawarto Umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów szpitalnych przy ul. Korczaka w Katowicach ( dotyczy mocy podstawowej i rezerwowej ) - na kwotę max. 105 000,00 zł. netto. Rzeczywista wartość będzie uzależniona od faktycznego przesyłu ( zużycia przez odbiorcę ) energii elektrycznej. Termin zawarcia Umów : od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. ( 24 miesiące).

Aktualizacja Planu  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.01.2021 r. , nr 2021/BZP 00003247/01/P.

Informuje się, że Umowa na świadczenie przedmiotowych usług została zawarta z EPIONE Sp. z o.o, ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice, na okres od dnia 15.07.2021 do dnia 14.07.2022 r. (12 miesięcy). Maksymalna łączna kwota zobowiązania zamawiającego: 25 000,00 zł.netto.

1) W dniu 01.06.2021 r. zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą DANRECH Specjalistyczny Transport Medyczny Daniel Porc, ul. Modrzejowska 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Maksymalna łączna kwota zobowiązania wynosi 115 000,00 zł.netto, dotyczy: transportu pacjentów  z opieką sanitariusza lub ratownika medycznego oraz przewozu materiałów do badań.

2) W ww.dniu zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAWO-MED Sp. z o.o., ul. Ks.Siwka, 40-306 Katowice. Maksymalna łączna kwota zobowiązania  wynosi 115 000,00 zł.netto, dotyczy transportu pacjentów bez opieki medycznej i transportu pacjentów karetką S.

Ww. Umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy, od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.