Aktualizacja Planu  zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 27.01.2021 r. , nr 2021/BZP 00003247/01/P.

Informuje się, że Umowa na świadczenie przedmiotowych usług została zawarta z EPIONE Sp. z o.o, ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice, na okres od dnia 15.07.2021 do dnia 14.07.2022 r. (12 miesięcy). Maksymalna łączna kwota zobowiązania zamawiającego: 25 000,00 zł.netto.

1) W dniu 01.06.2021 r. zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą DANRECH Specjalistyczny Transport Medyczny Daniel Porc, ul. Modrzejowska 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza. Maksymalna łączna kwota zobowiązania wynosi 115 000,00 zł.netto, dotyczy: transportu pacjentów  z opieką sanitariusza lub ratownika medycznego oraz przewozu materiałów do badań.

2) W ww.dniu zawarto umowę w przedmiotowej sprawie z firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAWO-MED Sp. z o.o., ul. Ks.Siwka, 40-306 Katowice. Maksymalna łączna kwota zobowiązania  wynosi 115 000,00 zł.netto, dotyczy transportu pacjentów bez opieki medycznej i transportu pacjentów karetką S.

Ww. Umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy, od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2022 r.

W przedmiotowym postępowaniu Umowę na realizację zamówienia zawarto z firmą  COMPLIMED Anna Bojanowska, z siedzibą: ul.Ostródzka 38, 54-116 Wrocław.

Wartość netto : 31 410,00 złotych; wartość brutto : 33 922,80 złotych - za 9 000 sztuk półmasek FFP2. Termin realizacji zamówienia od 01.06.2021 r.do 31.12.2021 r. z możliwością aneksowania terminu w zależności od sytuacji pandemicznej.