Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które wymuszają od 01.01.2021 roku elektronizację zamówień publicznych informujemy, że korzystać będziemy z platformy zakupowej Open Nexus platformazakupowa.pl , dostępnej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii 

Platforma będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami : składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, składanie ofert, komunikacja w relacji Zamawiający - Wykonawcy ( pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia, uzupełnienia itp.) - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) i rozporządzeniami wykonawczymi. Ewentualne wyjątki w komunikacji podawane będą w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub w Opisie potrzeb i wymagań (OPiW).

Na Platformie prowadzone będą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w procedurze krajowej i unijnej.

Platforma może być również użyta do prowadzenia postępowań, które nie podlegają przepisom ustawy Pzp tj. poniżej 130 000,00 złotych netto. 

Cały proces postępowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz odpowiednich standardów bezpieczeństwa przekazu danych.