„Kto ma w dobroci silną wolę służenia ludziom
Temu życie pięknym snem będzie”
Janusz Korczak

O NAS

Śląskie Stowarzyszenie „AD VITAM DIGNAM” działające przy Centrum Psychiatrii w Katowicach zostało założone w 1993 roku. Jego nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie, zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej oraz podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków umożliwiających osobom uzależnionym od alkoholu wyzwolenie się z nałogu. Misja stowarzyszenia realizowana jest poprzez udzielanie różnych form wsparcia osobom chorym i ich rodzinom, prowadzenie systematycznej działalności informacyjno – propagandowej ukierunkowanej na kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie i uzależnionych od alkoholu, organizowanie sieci hosteli, szkolenia zawodowego i tworzenie miejsc pracy, inspirowanie i popieranie rozwoju różnych form samopomocy i społecznych systemów oparcia, planowanie i wspieranie różnych form szkolenia osób zajmujących się terapią i pomaganiem, popieranie badań naukowych dotyczących skutecznych form rehabilitacji chorych psychicznie, leczenia odwykowego, rozwiązywania problemów w obszarze nadużywania alkoholu i profilaktyki zaburzeń psychicznych.

NASZE DZIAŁANIA I POMOC

Działania te podejmowane są w ramach długofalowego procesu rehabilitacji społecznej osób chorych, a pomoc stowarzyszenia polega m. in. na:

 • prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych psychicznie
 • prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla ok. 50 osób z zaburzeniami psychicznymi
 • prowadzeniu Hostelu dla 4 mieszkańców
 • wspieraniu i koordynowaniu działalności klubów osób psychicznie chorych oraz klubów ich rodzin
 • prowadzeniu grup wsparcia, arteterapii, grup dyskusyjnych i treningowych
 • organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych
 • szkoleniu wolontariuszy, opiekunów oraz osób psychicznie niepełnosprawnych, celem poprawy funkcjonowania społecznego
 • wydawaniu gazetek międzyklubowych
 • integracji środowiska rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Województwa Śląskiego (organizowanie grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych, prowadzenie konsultacji rodzinnych)
 • organizowaniu ogólnopolskich zjazdów i konferencji naukowych i szkoleniowych poświęconych problemom osób chorych psychicznie
 • organizowaniu szerokiej siatki wsparcia społecznego wokół rynku pracy na rzecz zatrudniania osób psychicznie chorych w Zakładach Pracy Chronionej oraz innych przedsiębiorstwach na stanowiskach chronionych.

JAK NAM POMÓC

Pragnąc nieść pomoc i wsparcie oraz zapewnić naszym podopiecznym jeszcze lepsze warunki terapii zmuszeni jesteśmy do poszukiwania Darczyńców, których dobra wola i chęć donacji pozwolą na realizację powyższych zadań. Dla wielu naszych uczestników jesteśmy jedynym wsparciem.

Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o pomoc w dobrowolnej formie, t.j.:

 • wpłata pieniężna na rachunek bankowy nr: 20 1050 1214 1000 0007 0001 8096
 • darowizna rzeczowa
 • przekazanie 1% podatku (nr KRS: 0000099504)
 • wolontariat

DANE KONTAKTOWE

Śląskie Stowarzyszenie „AD VITAM DIGNAM”
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice
Tel.: (32) 603 84 00 Fax: (32) 256 83 05
strona internetowa Warsztatu Terapii Zajęciowej: www.wtzdignam.org