1.Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok - Aktualizacja (wersja 4).

2.Publikacja w BZP z dnia 22.06.2023 r., nr 2023/BZP 00041059/04/P

1.KO - na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego.

2.Nr sprawy: 01/TS/06/2023.

3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i zamiarze zawarcia umowy - w załączeniu.