Obowiązki pacjenta

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Centrum Psychiatrii

 • Pacjent uprawniony do bezpłatnego leczenia zobowiązany jest do udokumentowania swego prawa w dniu rozpoczęcia korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Hospitalizowany musi to udokumentować najpóźniej w 3-cim dniu swego pobytu.
 • Pacjent hospitalizowany korzystający z prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych lub którego stan nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego pokrywa koszty pobytu za szpital.
 • Pacjent korzystający z płatnych świadczeń medycznych ponosi koszty zgodne z wyceną jednostkową usługi.
 • Pacjent zobowiązany jest do szanowania mienia Centrum Psychiatrii.
 • Pacjenta obowiązuje palenie tytoniu, tylko w miejscach wyznaczonych.
 • Pacjent powinien stosować się do poleceń personelu lekarskiego lub pielęgniarskiego.
 • Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia lekarza.
 • Pacjentowi przyjętemu do szpitala nie wolno wychodzić poza jego obręb. Wyjątek stanowią względy lecznicze – konsultacje, zabiegi lub otrzymana przepustka przez lekarza prowadzącego.
 • Pacjent zgłaszający się do leczenia szpitalnego powinien posiadać skierowanie do szpitala psychiatrycznego zgodne z rozporządzeniem do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
  1. Każdy pacjent izby przyjęć powinien być zbadany przez lekarza dyżurnego.
  2. Po zakwalifikowaniu do leczenia szpitalnego, powinien być poddany zabiegom sanitarno - higienicznym.
  3. Pacjent może oddać za pokwitowaniem ubranie, bieliznę i obuwie do magazynu szpitalnego (oddziałowego) lub przekazać rodzinie do domu.
  4. Pacjent powinien rzeczy wartościowe za pokwitowaniem złożyć do depozytu w oddziale, w którym przebywa.
  5. Pacjent może podejmować pieniądze z depozytu osobiście.
  6. Na piśmie, na żądanie pacjenta, przedmioty i pieniądze przekazane do depozytu, mogą być przekazane osobie wyznaczonej przez pacjenta.
 • Centrum Psychiatrii nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze, nie przekazane do depozytu.
 • W czasie obchodów lekarskich i zabiegów pacjenci są zobowiązani przebywać w wyznaczonych salach.
 • Posiłki chorzy spożywają w wyznaczonych miejscach.
 • Pacjent chodzący wykonuje zabiegi higieniczne w łazience samodzielnie lub pod nadzorem personelu szpitalnego a obłożnie chory w sali, w miarę możliwości samodzielnie lub przy pomocy personelu.
 • Pacjent powinien posiadać własne przybory toaletowe.
 • Pacjent powinien dbać o estetykę swojego łóżka i czystość osobistą.
 • Pacjent nie może przy sobie posiadać żadnych leków ani ostrych narzędzi, np. noży.
 • Pacjent powinien przestrzegać godzin podawania posiłków i leków.
 • Pacjent wychodzący poza obręb oddziału powinien zgłosić o tym pielęgniarce.
 • Pacjent przebywający na przepustce powinien zgłosić się do szpitala zgodnie z wyznaczonym terminem.
 • Zabrania się spożywania alkoholu i narkotyków na terenie Centrum Psychiatrii.
 • Pacjent przebywający w szpitalu powinien zachowywać się kulturalnie a w szczególności nie zakłócać spokoju innym pacjentom.
 • W czasie odwiedzin pacjent dba o to, aby odwiedzający nie zakłócali spokoju innym pacjentom.
 • Pacjent nie ma prawa żądać od personelu medycznego usług nie związanych z procesem leczenia i pielęgnowania.
 • Pacjentowi nie wolno zmieniać łóżka ani sali chorych bez zgody pielęgniarki oddziałowej.
 • Zabrania się uprawiania przez pacjenta gier hazardowych oraz zajmowania się handlem na terenie szpitala.
 • Pacjent bez uzasadnionej przyczyny nie powinien przebywać w:
  1. pomieszczeniach personelu szpitalnego, gospodarczych i technicznych, piwnicach,
  2. dyżurce pielęgniarskiej, lekarskiej lub pokoju zabiegowym.
 • W razie niedostosowania się do powyższych postanowień, pacjent może zostać wypisany ze szpitala, jeżeli stan zdrowia na to pozwala.