Udostępnienie dokumentacji medycznej

wyciąg z Regulaminu Porządkowego Centrum Psychiatrii

 • Centrum udostępnia dokumentację medyczną:
  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  2. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli ta dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  3. właściwym organom państwowym do spraw zdrowia i organom samorządu lekarskiego w zakresie niezbędnym do wykonania kontroli i nadzoru,
  4. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej w związku z prowadzonym postępowaniem,
  5. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badania zostały przeprowadzone na ich wniosek,
  6. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w związku z prowadzonym postępowaniem,
  7. rejestrom usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  8. zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej,
  9. może też być udostępniona szkole wyższej lub jednostce badawczo- rozwojowej dla celów naukowych, bez ujawnienia nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniona:
  1. do wglądu w Centrum,
  2. poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów,
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli organ uprawniony lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum pobiera opłatę, której maksymalna wysokość nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszenia przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym.

  Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest kwartalnie akualizowany i zamieszczany w zakładce "Aktualności".
 • Opłata pobierana jest:
  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
  2. jedna strona kopii dokumentacji medycznej
  3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

   *Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz.836) wprowadza następujące definicje:

  4. wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
  5. odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
  6. kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu).
   Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz., U. z dnia 26 kwietnia 2017 r., poz. 836).