Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Tytuł projektu: Rozwój cyfrowych usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Opis projektu

Celem projektu jest usprawnienie procesów związanych z obsługą i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych służących poprawie dostępności do e- usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

E-usługi skierowane zostaną do mieszkańców regionu śląskiego oraz podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta w placówkach medycznych oraz poza placówkami medycznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu narzędzi usprawniających i ułatwiających konsultacje medyczne oraz diagnozowanie w oparciu o pełną dostępność́ elektronicznej dokumentacji medycznej.

Na potrzeby realizacji projektu zostaną dostarczone rozwiązania z obszaru infrastruktury technicznej, sprzętowe oraz szereg rozwiązań z zakresu oprogramowania narzędziowego oraz dziedzinowego zapewniające skalowalność, wysoką dostępność i bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Realizacja projektu usprawni proces obsługi pacjentów, ułatwi dostęp do usług medycznych, spowoduje wzrost skuteczności leczenia dzięki stałemu dostępowi kadry medycznej do dokumentacji pacjentów oraz wzrost bezpieczeństwa informacji.

Beneficjent:

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Okres realizacji projektu:

30.04.2021 – 30.06.2023

Wartość całkowita projektu

1.637.523,60 zł

Koszty kwalifikowane

1.637.523,60 zł

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.391.895,06 zł