Każdego roku, środowiska zintegrowane wokół zdrowia psychicznego organizują           społeczny akcent propagandowo – edukacyjny wokół tematów zagrożeń zdrowia psychicznego oraz problemów osób chorujących psychicznie. Intencją organizatorów

jest przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej tych osób i ich rodzin, popularyzacja

zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychicznych.

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne

ŚLĄSKIE OBCHODY DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, które odbędą się 09.09.2022r.

w godzinach od 10:00 do 13:00 przed Teatrem im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Hasło tegorocznych obchodów: „Zdrowie psychiczne łączy pokolenia”

W programie:

 • 10:00 Otwarcie uroczystości – powitanie zebranych przez Panią Ewę Jędrychowską Płonkę – członka zarządu Krajowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym
 • 11:00 Prezentacja twórczości osób po przebytych kryzysach psychicznych
 • 12:00 Koncert zaproszonego na obchody zespołu muzycznego
 • 13:00 Zakończenie uroczystości

Równolegle będziemy prezentować wystawę rękodzieła z ośrodków zajmujących się leczeniem i wsparciem osób osób

z doświadczeniem kryzysu psychicznego:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej Ad Vitam Dignam
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja”
 • Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny w Siemianowicach Śląskich
 • Spółka z o.o. „Rehabilis” zajmująca się promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • NZOZ Feniks
 • Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Załącznik nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Centrum Psychiatrii w Katowicach

im. dr. Krzysztofa Czumy

Cennik dokumentacji medycznej

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2022 r., z dniem 1 września 2022 r. ustala się następujące opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

NAZWA

CENA

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej*

0,43 zł

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej*

12,31 zł

Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych*

2,46 zł

*Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz niektórych ustaw (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2017 r. poz. 836) wprowadza następujące definicje:

 • wyciąg, skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.
 • odpis, dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 • kopia, dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3;
 2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;
 3. W przypadku udostępniania dokumentacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Powyższe ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Tytuł projektu: Rozwój cyfrowych usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Opis projektu

Celem projektu jest usprawnienie procesów związanych z obsługą i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wdrożenie zintegrowanych rozwiązań teleinformatycznych służących poprawie dostępności do e- usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia.

E-usługi skierowane zostaną do mieszkańców regionu śląskiego oraz podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta w placówkach medycznych oraz poza placówkami medycznymi, przy jednoczesnym zapewnieniu narzędzi usprawniających i ułatwiających konsultacje medyczne oraz diagnozowanie w oparciu o pełną dostępność́ elektronicznej dokumentacji medycznej.

Na potrzeby realizacji projektu zostaną dostarczone rozwiązania z obszaru infrastruktury technicznej, sprzętowe oraz szereg rozwiązań z zakresu oprogramowania narzędziowego oraz dziedzinowego zapewniające skalowalność, wysoką dostępność i bezpieczeństwo teleinformatyczne.

Realizacja projektu usprawni proces obsługi pacjentów, ułatwi dostęp do usług medycznych, spowoduje wzrost skuteczności leczenia dzięki stałemu dostępowi kadry medycznej do dokumentacji pacjentów oraz wzrost bezpieczeństwa informacji.

Beneficjent:

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

Okres realizacji projektu:

30.04.2021 – 30.06.2023

Wartość całkowita projektu

1.637.523,60 zł

Koszty kwalifikowane

1.637.523,60 zł

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.391.895,06 zł

 

 

Ruch i ćwiczenia mają znacząco pozytywny wpływ przy leczeniu wielu schorzeń, także chorób psychicznych. Wykazują się dużą skutecznością w łagodzeniu symptomów m.in. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, nałogów, zaburzeń kognitywnych.

W naszym Centrum ćwiczenia, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, relaksacja, są nie tylko używane jako metoda leczenia (niejednokrotnie połączona z tradycyjną psychoterapią i leczeniem farmakologicznym) lecz przede wszystkim zalecana jako środek zapobiegawczy.

Dzięki Dyrekcji i Załodze Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach nasi pacjenci będą mogli aktywnie spędzać czas na boisku grając w siatkówkę plażową.

Serdecznie dziękujemy!